Ajankohtaiset

Savonlinnan työhyvinvointikyselyn tulokset vertailukuntien kärkiluokkaa

Perjantaina 14. joulukuuta 2018

Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyn tulokset paranivat aikaisempaan vastaavaan kyselyyn (2016) nähden. Tulokset ovat kaikilla osa-alueilla vertailukuntien parhaimmistoa. Tulokset näyttävät pitkäjänteisen työhyvinvoinnin kehittämistyön tuloksellisuutta, henkilöstön hyvää sitoutumista ja motivaatiota työhön. Huolta aiheuttavia ovat tulokset henkilöstön määrän riittävyydestä ja asiakkaiden taholta tulevan uhka- ja väkivaltatilanteiden kasvaneesta kokemuksesta.

Yhteenveto

Vastausaktiivisuus nousi kuudella prosenttiyksiköllä ollen nyt 71%. Kokonaisuutena Savonlinnan työhyvinvointitulokset ovat hyvällä tasolla ja useiden osa-alueiden kohdalla hieman korkeampia kuin kunta-alalla keskimäärin. Edelliseen kyselyyn verrattuna tulokset ovat koko kaupungin tasolla pääosin muuttuneet myönteiseen suuntaan. Uusimmat tulokset näyttäytyvät hyvinä vuosien kehittämistyön tuloksina mm. edelleen parantuneen esimiestyön kokemuksen ja koetun työhyvinvoinnin osalta. Huomioitavaa on, että kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt vuodesta 2013 n. 180 henkilötyövuoden verran.

Työhyvinvointikysely toteutettiin ennen kuin talousarviossa tehtiin esitys henkilöstösäästöistä. Tulokset näyttävät, miten hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa on onnistuttu tekemään muutoksia ja siitä huolimatta saatu pidettyä työhyvinvointi hyvällä taso.

Johtaminen organisaatiossa ja lähiesimiestyö koetaan kaikilla mittareilla paremmiksi kuin vertailuryhmässä. Erityisen hyvän arvion saa esimiesten vastuunkanto ja luottamuksellinen ilmapiiri. Työn sujuminen työyhteisöissä saa lähes kaikilla mittareilla vertailuaineistoa parempia arvioita. Osallistumismahdollisuudet työn suunnitteluun, työhön perehdyttäminen sekä työn sujuminen saavat kokonaisuutena hyviä arvioita ja ovat parantuneet aiemmasta. Asiakkailta kerätään aiempaa enemmän palautetta ja asiakaspalautetta myös hyödynnetään työn kehittämisessä.

Pientä laskua tuloksissa näkyy osioissa työyhteisön tehtävät ja toimintatavat sekä yhteistyö työyksiköiden välillä. Suurin muutos heikompaan suuntaa on arvioitaessa työyksikön henkilöstömäärää. Tämän tuloksen voidaan arvioida johtuvan viime vuosina tehdyistä henkilöstövähennyksistä. Tuloksissa nousee esille kasvanut kokemus asiakkaiden taholta tulevasta uhka- ja väkivaltatilanteista.

Tuloksia hyödynnetään pitkäjänteisesti kehittämisessä

Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta vuonna 2016 laadittiin koko kaupunkitason kehittämiskohdat, kuten myös tämän vuoden kyselyn pohjalta. Vuosina 2016–2018 kehittämistoimenpiteinä käynnistettiin mm. osallistavan johtamismallin lisääminen, viestinnän parantaminen, erilaisten työkykyä tukevien toimintamallien kehittäminen sekä henkilöstön aloite- ja palautejärjestelmän kehittäminen, jossa käyttöön otettiin kannustinpalkkiot. Tulevina vuosina panostetaan mm. henkilöstölähtöisen toiminnan lisäämiseen, sisäiseen tiedottamiseen, organisaation sisäiseen yhteistyöhön sekä riittävään henkilöstömitoitukseen.

Kysely toteutettiin yhteistyössä Kevan kanssa

Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Kyselyn suunnittelu tapahtui kaupungin ja Kevan yhteistyönä. Keva keräsi vastaukset ja teki vastausyhteenvedot. Kyselyn vertailuaineisto koostuu 27 kunnasta ja yhteensä 26428 vastaajasta. Vertailuaineisto on kerätty vuosina 2015-2018. Työhyvinvointikysely on osa Kevan työnantajille suuntaamaa työelämäpalvelua, johon pääsee mukaan valintaprosessin kautta.

Työhyvinvointikyselyn tulokset toimivat kehittämistyön tukena organisaatiossa. Tulosten pohjata arvioidaan ja kehitetään henkilöstön hyvinvointia sekä työhyvinvointijohtamista läpi organisaation.

Savonlinnan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisillä kyselyillä kahden vuoden välein.