Hyppää sisältöön

Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu TYP

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
10.6.2021

1. Rekisterin nimi

Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu (TYP)

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Työllisyyspalvelujen päällikkö
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4148

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava[at]savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Monialaisen yhteispalvelun työllistymistoimintaa tukevien tehtävin hallinnointi: asiakaspalvelu, päätökset ja maksatukset sekä toiminnan seuranta, arviointi ja tilastointi.

Rekisterin ylläpidon oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

  • nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, taustatiedot
  • tehdyt päätökset, maksutapahtumat, kertomustekstit, suunnitelmat,
  • palvelut sekä työtoiminnan asiakassopimus
  • asiakkaan työ- ja toimintakykyyn oleellisesti vaikuttavat terveystiedot

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta, Väestötietojärjestelmästä, Kelalta, Sosterista ja TE-hallinnolta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Monialaisen yhteispalvelun TYP-työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet työllisyyspalveluiden rekisteritietoihin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimusten mukaiset työllisyyspalveluiden tietojärjestelmätoimittajien edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen.

Asiakkaan erillisellä ja yksilöidyllä suostumuksella on mahdollista luovuttaa häntä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Kaupungin, Kelan ja TE-hallinnon käytössä on Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä TYPPI -järjestelmä, ja kaupungin työllisyyspalveluissa käytetään YPH-Efficaa kuntouttavan työtoiminnan päätösten tekemisessä ja hallinnoinnissa.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmien käyttöoikeuksia työtehtävien mukaisesti, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimustietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla TYP-palvelun työtehtävien mukainen oikeutus tiedonkäsittelyyn.