Jätehuollon aluekeräysmaksu Savonlinnan ja Rantasalmen alueella 1.1.2019 alkaen

Savonlinnan, Rantasalmen ja Enonkosken jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen jätelautakunta, joka on asettanut aluekeräysmaksutaksan voimaan 1.1.2019 alkaen Savonlinnan ja Rantasalmen alueella.

Maksun perusteet

Aluekeräysmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta).

Aluekeräysmaksulla katetaan aluekeräyspaikkojen perustamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut.

Aluekeräysmaksu kerätään niiltä vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoilta, jotka eivät ole liittyneet kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon.

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella aluekeräysmaksua ei poisteta. Aluekeräysmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain jos kiinteistön haltija esittää Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinöörille rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen, nollamääräisen kiinteistöverotositteen tai jos kiinteistön käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä tai jos kiinteistön haltija esittää voimassaolevan kiinteistökohtaisen sopimuksen jätehuollosta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa tai todistuksen siitä, että kiinteistö kuuluu keräysrinkiin.

Jos jätteen haltijan todetaan vieneen aluekeräyspisteeseen jätettä luvatta tai sellaista jätettä, jota siellä ei kerätä, voi Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy periä taksan mukaisen aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksun. Laskuun lisätään Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelyhinnaston mukainen siivousmaksu.

Laskutus

Aluekeräysmaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta. Aluekeräysmaksu maksetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle, joka suorittaa laskutuksen.

Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan.

Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.

Muistutuksen jättäminen aluekeräysmaksusta

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutus osoitetaan jätelautakunta/Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinöörille.

Maksu on julkinen saatava, joten se on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka asiasta olisi tehty muistutus.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta

Aluekeräysmaksu 1.1.2019 alkaen

  Savonlinna Rantasalmi
vakituinen asunto 140,00 € 90,00€
vapaa-ajan asunto 55,00€ 50,00€

Aluekeräysjärjestelmän väärinkäyttömaksu

150,00 €/kerta (+mahdollinen yhtiön hinnaston mukainen siivousmaksu)