Jätehuollon järjestäminen

Jätehuollon järjestäminen

Savonlinnassa, Rantasalmella ja Enonkoskella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus eli kiinteistön haltija sopii itse jätehuollon järjestämisestä kiinteistöllään jätteen kuljettajan kanssa. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön haltija tai viime kädessä omistaja on vastuussa kiinteistönsä jätehuollon järjestämisestä voimassaolevien lain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kunnan tehtävänä on seurata ja valvoa jätteenkuljetuksia ja lain sekä määräysten edellytysten täyttymistä.

 

Jätteen haltijan on liitettävä kiinteistönsä järjestettyyn jätteenkuljetukseen kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan asumisessa syntyvän jätteen osalta kiinteistökohtaisesti, keräysringin tai alueellisen jätteenkeräyksen kautta. Vaatimuksista jätehuollon järjestämiseen säädetään jätelaissa (646/2011) ja Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Tiukempia vaatimuksia voi olla esimerkiksi myös paikallisissa ympäristönsuojelu- ja kaavamääräyksissä.

Jätehuollon järjestämisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta.


Jätehuollon järjestämistavat

  Savonlinna Rantasalmi Enonkoski
Kiinteistökohtainen astia x x x
*Jäterinki (yhteinen jäteastia) x x x
Aluekeräys x x -

 *Jäterinki on mahdollinen lähikiinteistöjen kanssa. Lähikiinteistön määritelmä riippuu siitä, ollaanko taajamassa vai haja-asutusalueella.

Kiinteistökohtainen jätehuolto

Kiinteistökohtainen jätehuolto on järjestettävä joko omaa tai yhteistä jäteastiaan käyttämällä. Jäteastialla tulee olla säännöllinen tyhjennysväli ympäri vuoden. Jätehuoltoon on mahdollista hakea keskeytystä, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättä vähintään kahdeksan (8) viikkoa. Pisin paikallisten jätehuoltomääräysten sallima tyhjennysväli on talousjäteastialle neljä (4) viikkoa. Biojäte on joko kompostoitava omalla kiinteistöllä tai erilliskerättävä astiaan, jonka tyhjennyksestä on oltava sopimus jätteen kuljettajan kanssa. Biojäteastian tyhjennysväli on kesäisin enintään yksi (1) viikko ja talvisin enintään neljä (4) viikkoa.

Keräyskartongin pisimmät sallitut tyhjennysvälit ovat kesäaikana neljä (4) ja talviaikana (8) viikkoa. Muiden kuin edellä mainittujen hyötyjätejakeiden keräysvälineiden pisin sallittu tyhjennysväli on 16 viikkoa. Syväkeräyssäiliöiden sallitut tyhjennysvälit ovat pidempiä, ja ne voi tarkistaa jätehuoltomääräyksistä (§ 19). Kertatyhjennykset eivät ole sallittuja. Kiinteistökohtaisen jätehuollon kustannukset määräytyvät kiinteistön haltijan valitseman jätehuoltoyrityksen hinnaston ja palvelutarpeen mukaan.

Aluekeräys

Savonlinnassa ja Rantasalmella aluekeräystä ylläpitää Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy. Aluekeräys on järjestetty aluekeräyspisteiden kautta. Niistä muodostuva verkosto palvelee aluekeräysmaksun (vuosittainen käyttömaksu) maksaneita kiinteistön haltijoita. Aluekeräyspisteellä tarkoitetaan miehittämätöntä, Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy:n ylläpitämää yhteiskeräyspistettä, joka on tarkoitettu ainoastaan asumisessa syntyneelle sekalaiselle, hyötykäyttökelvottomalle talousjätteelle.

Jos jätteen haltija ei ole liittänyt kiinteistöään järjestettyyn jätteenkuljetukseen kiinteistökohtaisesti tai jäteringin kautta, hänen katsotaan liittyneen jätteenkuljetukseen alueellisen jätteenkeräyksen kautta.