Ympäristönsuojelupalveluiden asema kaupungin hallinto-organisaatiossa

Ympäristönsuojelupalvelut on sijoitettu kaupungin hallinto-organisaatiossa tekniselle toimialalle kuuluvaan valvontayksikköön. Valvontayksikön muodostavat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, joilla on yhteinen lautakunta. Ympäristöpäällikkö on ympäristönsuojelun asiat lautakunnalle esittelevä viranhaltija.

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelupalvelujen toiminta-ajatuksena on:

Valvoa ja edistää ympäristönsuojelua kaupungissa siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan Savonlinnan ympäristön tilan ja ainutlaatuisen luonnon säilyminen sekä taataan kaupunkilaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö:

  • huolehtimalla niistä lupa-, valvonta- ym. tehtävistä, jotka ympäristönsuojelualan erityislaeissa ja kaupungin hallintosäännöissä sille on määrätty
  • tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja muille hallintokunnille ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista
  • laatimalla yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa kaupungin ympäristönsuojelun toimintaohjelmat
  • luomalla kaupunkiin ympäristön tilan seurantajärjestelmän
  • neuvomalla, tiedottamalla ja ohjaamalla kaupunkilaisia ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Ympäristönsuojelupalvelujen toiminnan lähtökohtana on ympäristöön vaikuttavien asioiden tarkastelu ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta ja päämääränä ympäristönsuojelunäkökohtien huomioon ottaminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kaikissa julkisessa ja tuotannollisessa toiminnassa sekä kotitalouksissa.

Tehtävät

Ympäristönsuojelupalveluiden tehtävät on määrätty laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta sekä lukuisissa ympäristönsuojelualan erityislaeissa, joista keskeisimpiä ovat ympäristönsuojelulaki, jätelaki ja vesilaki. Laeissa lautakunnalle on annettu valvontatehtävien lisäksi vaihteleva määrä päätösvaltaa, joista merkittävimpänä kunnan käsiteltäviksi kuuluvien ympäristölupahakemusten ratkaiseminen. Lisäksi tehtäviä on määrätty kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.