Jätehuolto

Jätteen haltijan on liityttävä jätteenkuljetukseen kunnan järjestämisvastuulla olevassa jätehuollossa kiinteistökohtaisesti, keräysringin tai alueellisen jätteenkeräyksen kautta.

Lue lisää jätehuollosta

Jätteenkuljetuksen järjestämisestä keräysringin kautta on tehtävä ilmoitus erillisellä lomakkeella kaupungin jätehuoltoinsinöörille.

Ilmoitus järjestetystä jätteenkuljetuksesta -lomake löytyy Lomakkeet-sivulta

Tyhjennysvälin pidentäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä kuuteen (6) tai kahdeksaan (8) viikkoon lomarakennuskiinteistöllä tai kiinteistöllä, jossa asuu vakituisesti 1 – 2 henkilöä. Edellytyksenä tyhjennysvälin pidentämiselle on syntyvän talousjätteen vähäinen määrä sekä talousjätteestä asianmukaiseen käsittelyyn eroteltu biojäte ja keräyspaperi. Hakemusten käsittely on delegoitu jätehuoltoinsinöörille.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta

Tyhjennyksen keskeyttäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kahdeksan (8) viikon ajan. Hakemusten käsittely on delegoitu jätehuoltoinsinöörille.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Eräiden jätteiden hyödyntämiseksi maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (Etelä-Savon ELY-keskus).

Ilmoituslomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (Etelä-Savon ELY-keskus), jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoituslomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen