Ympäristölupa

Ympäristölupa

Ympäristöluvan varaiset toiminnot määräytyvät ympäristönsuojelulain perusteella. Tällaisia toimintoja ovat mm. kivenlouhinta ja -murskaus, tiettyä kapasiteettia suuremmat eläinsuojat ja energiantuotanto sekä ammattimainen jätteenkäsittely.

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa ympäristölupahakemuksen vireilletulosta kuulutuksella. Viranomaiset antavat hakemuksesta lausunnon. Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä.

Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen. Ympäristöluvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai valtion lupaviranomainen, aluehallintovirasto, ympäristönsuojeluasetuksessa säädetyn toimivaltajaon mukaisesti. Savonlinna kuuluu Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään lupaviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristölupahakemus ja hakuohjeet