Miten kaavan laadintaan voi osallistua?

Kaavan laadintaan osallistuminen 

Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista. Kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville ja siitä tiedotetaan sanomalehdissä. Kaavoituskatsaus on nähtävänä myös kaupungin kotisivuilla internetissä.

Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan joko kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä tai yksittäisestä kaavahankkeesta erikseen sekä sanomalehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla.

Kaavatyön alkuvaiheessa laaditaan suunnitelma osallistusmis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Merkittävistä kaavahankkeista järjestetään tiedotustilaisuuksia ja yleisötilaisuuksia. Tässä vaiheessa osallisilla ja myös muilla kaupungin jäsenillä on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedotetaan niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Merkittävimmistä kaavahankkeista asetetaan kaavaluonnos julkisesti nähtäville. Kaava-aineisto löytyy myös kaupungin kotisivuilta.

Seuraavassa vaiheessa laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla, yleensä ainakin sanomalehdissä sekä merkittävimmistä kaavoista yleisö- ja tiedotustilaisuuksissa. Lähinaapureille tiedotetaan kaavan nähtävillä olosta myös kirjeitse. Kaava-aineisto löytyy myös kaupungin kotisivuilta.

Nähtäville asettamisen yhteydessä kunnan jäsenille ja osallisille varataan tilaisuus esittää muistutus asiasta. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Asema- sekä yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto ja päätöksestä tiedotetaan. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, paitsi tapauksissa, joissa asemakaavaa koskeva päätös on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. Kaavan hylkäämistä koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä valitusoikeus on vain kunnalla. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lopullinen.

Lisätietoja:

Aalto Risto, kaavoituspäällikkö
  • Tekninen toimiala / Yleiskaavoitus
Puh. 044 417 4659
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Behm Päivi, asemakaava-arkkitehti
  • Tekninen toimiala / Asemakaavoitus
Puh. 044 417 4655
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Mähönen Tuula, asemakaavateknikko
  • Tekninen toimiala / Asemakaavoitus
Puh. 044 417 4665
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: