Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajilla. 

Maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2017 - 2018 vuonna 2011 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodelle 2017-2018

Esiopetusta järjestetään sivistyslautakunnan 21.01.2016 § 14 päättämissä päiväkodeissa.

Esioppilaiden ensisijaiset esiopetuspaikat

Kaupungin päiväkoteihin ilmoittaudutaan sähköisen haun kautta:

Sähköinen haku

Touhula -päiväkoteihin ilmoittaudutaan suoraan tästä linkistä:

www.savonlinna.fi/touhula-ilmoittautuminen

Koulujen yhteydessä tapahtuvaa esiopetusta järjestetään Juvolan ja Kallislahden kouluissa. Koulujen esiopetukseen ilmoittaudutaan lomakkeella sivistysvirastoon, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, perjantaihin 31.1.2017 mennessä. Ilmoittautumislomakkeita saa sivistysvirastosta ja ko. kouluilta. Lomakkeen saa myös osoitteesta https://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet

Tiedustelut: Sivistysvirasto puh. 044-4174209 tai puh. 044-4174201

 Esiopetus alkaa 16.8.2017 ja päättyy 31.5.2018

 Esiopetuksen työajat 2017 - 2018


Esiopetukseen liittyvät kuljetukset

Esiopetuksen kuljetuksissa ja matkakustannusten korvauksissa noudatetaan samoja periaatteita kuin perusopetuksessa.

Perusopetuslain 32 § mukaan: ” Jos perusopetusta, esiopetusta, tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.”

Savonlinnassa  on hyväksytty periaate, jonka mukaan esiopetusta sivistystoimen yksiköissä annetaan ensisijaisesti lähinnä esiopetukseen oikeutetun lapsen kotia. Mikäli matka esiopetuspaikkaan tällöin ylittää viisi kilometriä kuljetus järjestetään perusopetuslain 32 § mukaisella tavalla. Vanhempien valitessa esiopetuspaikaksi muun kuin lähinnä olevan sivistystoimen yksikön, jonne matka ylittää viisi kilometriä, ei kuljetusta järjestetä eikä kuljetuskustannuksiin vanhemmille avustusta myönnetä.

Mikäli esioppilas käyttää päivähoitopalveluja, hänellä ei ole oikeutta kuljetukseen.