Avustukset ja apurahat

Avustukset ja apurahat

1. Kohdeavustus yli 5000€

Myöntämisestä        
päättää

Sivistyslautakunta

Kuka voi hakea

Savonlinnalaiset rekisteröidyt järjestöt ja yhteisöt, joiden kotipaikka on Savonlinna.

Hakuaika

Kaupunginhallitus julistaa avustukset haettaviksi vuosittain. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan lehdissä ja kaupungin kotisivuilla.

Mihin
tarkoitukseen
 
Muut ehdot

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.9.2017 § 434 yli 5 000 euron tarkennetut avustusten myöntämistä koskevat ehdot.
Ohjeet ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet

 

Hakulomake Rekisteröityjen järjestöjen ja yhteisöjen kohdeavustukset yli 5000 € löytyy
Lomakkeet-sivulta

 

 2. Kohdeavustus kulttuuritoimintaan yli 200 €

 A. Tapahtuma-avustus

Myöntämisestä          
päättää

Kulttuurijohtaja

Kuka voi hakea

Savonlinnalaiset rekisteröidyt järjestöt. Enintään 600 euron avustuksia voivat hakea myös savonlinnalaiset ryhmät ja yksityishenkilöt. 

Hakuaika

Koko vuoden ajan, kuitenkin viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Avustuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Mihin
tarkoitukseen

Avustusta myönnetään yleisölle tarkoitettujen kulttuuritapahtumien ja -palveluiden järjestämiseen Savonlinnassa. Kustannuksiin hyväksytään mm. palkka-, vuokra-, materiaali- ja tiedotuskulut sekä muut selkeästi osoitettavat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut. 

Muut ehdot

Avustusta haetaan aina ennakkoon hakulomakkeella. Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta, joka on vähintään 25 % kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tapahtuman jälkeen tehtävää tiliselvitystä vastaan tai erikseen sovittaessa ennakkoon sitoumusta vastaan.

Pääsymaksullisiin tapahtumiin avustus myönnetään tappiontakuuna. Avustusta haetaan ennakkoon tilaisuuden järjestämisestä arvioidun tappion mukainen summa. Avustuksen suuruus määräytyy tilaisuuden jälkeen tehtävän tiliselvityksen mukaisesti, kuitenkin enintään ennalta myönnettyyn summaan saakka.

Tiliselvitys tulee toimittaa kulttuuritoimeen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 kk.n kuluttua hankkeen toteutumisesta tai hakijalle ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

 

Hakulomake Kohdeavustus kulttuuritoimintaan yli 200 € löytyy Lomakkeet-sivulta kohdasta Kulttuuritoimi

Avustushakemuksia ei voi palauttaa sähköpostitse.

B. Matka-avustus

Myöntämisestä          
päättää 

Kulttuurijohtaja

Kuka voi hakea

Savonlinnalaiset rekisteröidyt järjestöt. Enintään 600 euron avustuksia voivat hakea myös savonlinnalaiset ryhmät ja yksityishenkilöt.

Hakuaika

Koko vuoden ajan, kuitenkin viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Avustuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Mihin
tarkoitukseen

Avustusta myönnetään
1. haja-asutusalueelta Savonlinnan kulttuuripalveluihin tehtäviin tilausmatkoihin. Alle 15 henkilön matkoja ei tueta.
2. merkittävien valtakunnallisten tai kansainvälisten kilpailu- ja esiintymismatkojen matkakuluihin.

Muut ehdot

Avustusta haetaan aina ennakkoon hakulomakkeella. Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta, joka on vähintään 25 % kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tapahtuman jälkeen tehtävää tiliselvitystä vastaan tai erikseen sovittaessa ennakkoon sitoumusta vastaan.


Tiliselvitys tulee toimittaa kulttuuritoimeen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 kk:n kuluttua hankkeen toteutumisesta tai hakijalle ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

 

Hakulomake Kohdeavustus kulttuuritoimintaan yli 200 € löytyy Lomakkeet.-sivulta kohdasta Kulttuuritoimi

Kohdeavustusten tiliselvityslomake löytyy Lomakkeet-sivulta kohdasta Kulttuuritoimi

Avustushakemuksia ei voi palauttaa sähköpostitse.

 Lisätietoja antaa kulttuurijohtaja, puh. 044 417 4400, outi.rantasuo(at)savonlinna.fi

 

Taiteilijoiden kohdeapuraha

Myöntämisestä
päättää                        

Sivistyslautakunta. Apurahan saaja velvoitetaan tekemään tiliselvitys apurahan käytöstä.

Kuka voi hakea

Savonlinnalaisille taiteenharjoittajille tai työryhmille rajattujen työsuunnitelmien toteuttamiseen, työvälineisiin, työtilakuluihin näyttelykuluihin ja esiintymismatkoihin kotimaassa ja ulkomailla, täydennyskoulutukseen, julkaisuihin, äänitteisiin yms. Taiteilijan nuoruus katsotaan eduksi apurahaa myönnettäessä.

Apurahan suuruus

Apuraha on 2000 €. Se voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hakijalle kuitenkin siten, että apuraha on suuruudeltaan vähintään 500 €. Apuraha voidaan jättää jonakin vuonna jakamatta.

Hakeminen

Taiteilijoiden kohdeapuraha julistetaan haettavaksi joka toinen vuosi (parilliset vuodet).  Hakemus tehdään lomakkeelle, jonka saa kulttuuritoimesta ja kaupungin palvelupisteestä, Olavinkatu 27 (kaupungintalo), 57130 Savonlinna, puh. 044 417 4401.

 

Taiteilijoiden kohdeapurahalomake löytyy Lomakkeet-sivulta kohdasta Kulttuuritoimi

Apurahahakemusta ei voi palauttaa sähköpostitse.

 

Savonlinnan taidepalkinto

Savonlinnan taidepalkinto annetaan joka toinen vuosi (parittomat vuodet) savonlinnalaiselle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle, joka omalla taiteenalallaan on saavuttanut tunnustusta ja toiminnallaan hyödyttänyt Savonlinnan kaupunkia tuottaen sille kunniaa joko välittömästi tai välillisesti.

Taidepalkinto on tunnustus tehdystä taiteellisesta työstä ja se myönnetään hakemuksetta. Palkintomääräraha, 2000 € varataan Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimen talousarvioon. Palkinto voidaan jättää jonakin vuonna jakamatta.

Savonlinnan taidepalkinnon myöntää Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta niin, että se ojennetaan saajalle itsenäisyyspäivän juhlassa tai muussa sopivassa tilaisuudessa.

 

Muut avustukset ja apurahat

Savonlinnassa ja Etelä-Savossa asuvat voivat hakea avustuksia ja apurahoja mm. seuraavista:

Etelä-Savon taidetoimikunta www.taike.fi

Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto www.skr.fi

Alfred Kordelinin säätiön Savonlinnan rahasto http://www.kordelin.fi/