Neppari

Neppari - nuorten asian yhteisöryhmä

Neppariryhmän asiantuntijat työskentelevät nuoria varten. Ryhmä koostuu nuoria palvelevista tahoista Savonlinnassa ja Savonlinnan seudulla. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kampanjoi vaihteleviin, ajankohtaisiin teemoihin liittyen.

Monialainen palvelu- ja ohjausryhmätoiminta liitettiin nuorisolakiin vuoden 2011 alusta. Nuorten sosiaalinen ja henkinen syrjäytyminen lisääntyy ja uhkaa paitsi nuorta itseään myös hänen lähipiiriään ja yhteiskuntaa. Monialaisella yhteistyöllä voidaan tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista. Tehdään yhteistä työtä, jotta yhä suurempi osa nuorista voi jatkossakin hyvin.

  1. Kootaan tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioidaan niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien pohjaksi
  2. Edistetään nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta, tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus
  3. Suunnitellaan ja tehostetaan yhteistä toimintaamme niin, että nuoret ohjautuisivat palveluihin ja palvelujen välillä paremmin
  4. Edistetään nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja toimijoiden kesken
  5. Kampanjoidaan ja toteutetaan erilaisia tapahtumia nuorten elinoloihin liittyen ja niitä parantaen
    (Neppariryhmän tehtävät on määritelty nuorisolain monialaiselle viranomaisyhteistyölle asettamien tavoitteiden mukaisesti.)

Neppariryhmällä on säännöllinen kokousaikataulu. Toimintaan osallistuu aktiivisesti 14 asiantuntijatahoa Savonlinnassa, jonka lisäksi seudullisia Nepparikokouksia järjestetään pari kertaa vuodessa mukanaan Enonkosken ja Sulkavan nuorten asioiden edustajat.

Toimintaa on koordinoinut vuodesta 2008 Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry.