Kuntalaisten kuuleminen

Savonlinnan kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.3.2019 käsitellyt Savonlinnan kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen 2019-2021 sekä Ikääntymispoliittisen strategian ja suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2020.

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa molemmat yleisesti nähtäville kuntalaisten kuulemista varten ajalle 11.3.-7.4.2019. Kommentit ja kannanotot pyydetään lähettämään viimeistään 8.4.2019. Tarvittaessa lisätietoja antaa hallintopäällikkö Seija Hytönen, puh. 044 417 4044.

Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus 2019-2021

Kunnan perustehtävät ovat asukkaidensa hyvinvoinnin sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman edistäminen. Kunnat on täten velvoitettu mahdollistamaan asukkaidensa hyvinvointi. Kuntalaisella on yhä suurempi vastuu hyvinvoinnistaan, vaikka kunnalla on edelleen laajat perustehtävät.

Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet eli laaditaan hyvinvointisuunnitelma.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on asettanut seuraavat hyvinvointisuunnitelman painopisteet

  1. Lapsiperheiden ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
  2. Aktiivinen työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäminen, positiivinen työpaikkakehitys
  3. Ikääntyvän väestön aktiivinen ja turvallinen elinympäristö
  4. Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hyvinvointisuunnitelma

Kaupunginhallitus on käsitellyt yllä mainittujen painopisteiden pohjalta laaditun Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen.

Kommentit ja kannanotot tästä linkistä

 Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan

”Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.

Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa.”


Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2020

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Kuntaliitto ovat julkaisseet ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevat laatusuositukset vuosina 2001, 2008 ja 2013, joiden mukaan kunnalla tulee olla valtuuston hyväksymä, ajantasainen ja ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet turvaava vanhuspoliittinen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma.

Vuonna 2013 tuli voimaan Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki (980/2012). Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Kommentit ja kannanotot tästä linkistä