Energiatehokkuussopimus

Savonlinnan kuntakonsernin Kuntien Energiatehokkuussopimus (KETS) vuosille 2008-2016

EU-direktiivit

EU sopi yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta velvoitteesta vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna. Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta. Lisäksi energiatehokkuutta lisätään keskimäärin 20 prosentilla perusuran mukaiseen kehitykseen verrattuna vuoteen 2020 mennessä.

Savonlinnan kaupungin toimenpiteet

Savonlinnan kuntakonserni allekirjoitti Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa joulukuussa 2007 Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS). Sopimus koskee kaupungin omien toimintojen lisäksi kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä ja sopimuskautena ovat vuodet 2008 - 2016. Vuosille 2010 ja 2013 asetetuista välitavoitteista ja lopputavoitteesta raportoidaan Motiva Oy:lle.

KETS -sopimuksen toimenpiteillä tavoitellaan sopimuskaudelta 9 prosentin vuosittaista energiasäästöä eli yhteensä 5 800 MWh. Välitavoitteeksi on hyväksytty 3 prosentin energiasäästö vuoteen 2010 mennessä ja 6 prosentin vuoteen 2013 mennessä. Tämänhetkisen energiahinnan mukaan kokonaiskustannussäästö on jopa 400 000 euroa /vuosi.

Kaupunginjohtaja Janne Laine käynnisti heinäkuussa 2009 Savonlinnan kaupungin kestävän kehityksen toimenpideohjelman laadinnan vastuuttamalla sen kaupungin ympäristöpäällikön tehtäväksi. Kaupunginhallituksen hyväksymän Savonlinnan kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaluonnoksen käsittelyt toimenpide-ehdotukset tulevat päätöksentekoelimiin taloussuunnitelman 2012 - 2015 yhteydessä. Kestävän kehityksen toimenpide-ehdotukset ovat yhtenäiset KETS-sopimuksen tavoitteiden kanssa.

KETS- sopimuksella ja sen toimintasuunnitelmalla sekä kestävän kehityksen toimenpideohjelmalla Savonlinnan kaupunki pyrkii tekemään osuutensa Euroopan Unionin vaatimasta 20/20/20 prosentin energiasäästöstä.

 

Pohjoismainen energiakunta logo

Savonlinnan kaupunki osallistui Koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksella Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämään Energiakunta 2011 -kilpailun kotimaan osuuteen alkuvuodesta 2011. Ehdotuksemme ei päässyt pohjoismaiden väliseen kilpailuun, mutta Suomen Kuntaliitto ja Motiva Oy on antanut Savonlinnan kaupungille tunnustuksen koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksen laadukkaasta toteutuksesta. Tästä osoituksena kaupungillamme on oikeus käyttää Pohjoismaiden energiakunnan kilpailulogoa kohdetta esittelevässä aineistossa ja Suomen Kuntaliitto ja Motiva Oy suunnittelevat käyttävänsä Savonlinnan kaupungin kilpailuaineistoa tulevissa esitelmä- ja koulutustilaisuuksissaan.

 

Lisätietoa:

Savonlinnan kaupunkikonsernin Energiatehokkuussopimus (KTES), 2007

Savonlinnan kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukainen toimintasuunnitelma kaudelle 2008 - 2016, 2009

Toimitilapäällikkö Paula Kokkosen näyttötyö, "Savonlinnan kuntakonsernin energiatehokkuussopimus (KETS) ja toimenpide-esityksiä sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.", 2011

Savonlinnan kuntakonsernin toimialueiden toimenpiteet KETS- sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi vuosille 2008-2016, 2011

Työyhteisössä huomioitavia energia-säästö toimenpiteitä, 2011