Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta Työpaja Telakalla


Ryhmätoimintojen avulla tuetaan kuntoutumista, keskitytään toimintakyvyn yläpitoon ja kehittämiseen, jotta työhön sijoittuminen olisi mahdollista. Ryhmissä yksilö hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on ja tuo omalla osaamisellaan tärkeän panoksen ryhmän toimintaan. Ryhmissä on mahdollisuus löytää uusia kanavia ilmaista itseään sekä ympäristöä, jossa eletään. Toiminnan lähtökohdat ovat asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja häntä tuetaan tekemään itseään koskevia päätöksiä. Myönteisen tunnistamisen kautta asiakaan mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon ja niihin tartutaan. Näin löydetään uusia asiakkaita innostavia toiminnan muotoja. Uuden oppiminen myös kasvattaa hyvinvointia sekä vahvistaa itsetuntoa. Uusien asioiden ja kokeilujen avulla voi myös löytää uusia harrastuksia, joka laajentaa yksilön elämänpiiriä sekä tuo uutta sisältöä elämään. Painotetaan, että ohjaaja on asiakkaita varten paikalla, joka tuo turvallisuutta toimintaan.

Päätavoitteena on järjestää monipuolista kuntouttavaa toimintaa, asiakkaan henkilökohtaisista tavoitteista lähtöisin. Tarkoituksena innostaa asiakkaita osallistumaan ja aktivoitumaan toimintaan mukaan. Välineenä käytetään musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja, pelejä ja taiteen eri muotoja, kuten tanssia sekä teatteria. Ryhmiä luodaan ja kehitetään asiakkaiden toiveiden sekä käytössä olevien resurssien mukaan. Asiakkaiden toiveita kerätään keskustelemalla ja heille annetaan mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun. Ryhmät ovat matalan kynnyksen ryhmiä, jokainen voi osallistua omien taitojen ja kiinnostuksen mukaan. Ryhmät toimivat ajatuksella: ”On lähdettävä sieltä, missä toinen on.” Asiakkaan kiinnostus on tärkeintä, taidot karttuvat tekemällä ja osallistumalla.

Tavoitteena toiminnalle ovat asiakkaan osallisuuden, sosiaalisen vahvistamisen, toimintakyvyn ja oman elämän vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen. Tätä toteutetaan positiivisella ja motivoivalla ryhmätoiminnalla, jossa jokainen yksilö huomioidaan ja heidän omaa osaamistaan tuodaan heille julki. Ryhmätoiminta luo myös yhteisöllisyyttä, ryhmän jäsenten välille muodostuu oma yhteisö. Yhteisöön kuuluminen on tärkeää, sillä jokaisella ihmisellä on tarve kuulua johonkin joukkoon, jolloin ryhmätoiminnat tukevat tätä tarvetta ja torjuvat syrjäytymistä. Tärkeää toiminnassa on myös yhdessä tekeminen sekä yhdenvertaisuuden tunne, sillä näiden avulla pystytään vaikuttamaan niin fyysiseen kuin henkiseenkin hyvinvointiin.