Hyppää sisältöön

Työpolut Savonlinnaan -hanke

Euroopan unionin osarahoittama

Hyödyt työnhakijalle

Tarjotaan henkilökohtaista tukea työllistymisen polulla Savonlinnan, Sulkavan, Rantasalmen ja Enonkosken alueella.

Autetaan työttömiä työnhakijoita löytämään omat vahvuutensa ja taitonsa, kartoitetaan osaaminen ja koulutustarpeet. Autetaan täsmätyökykyisiä työnhakijoita tunnistamaan jäljellä oleva työkykynsä, jotta heille pystytään räätälöimään sopivia työtehtäviä yrityksissä.

Vahvistetaan työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä sekä työelämävalmiuksia. Lisäksi tuetaan työnhakijoiden hyvinvointia ja parempaa elämänhallintaa.

Kehitetään yksilöllisiä koulutuspolkuja työllistymisen tukemiseksi.

Työttömien työnhakijoiden näkökulmaa tuodaan esille työnhakijoiden ja yritysten palveluita kehitettäessä.

Muun muassa sokkorekrytointia kehittämällä edistetään työnhakijoiden yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllisyyttä.

Hankkeella pyritään helpottamaan osaavan työvoiman saatavuutta, mikä puolestaan edistää yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä luoden uusia työllistämismahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja helpottamaan Savonlinnan seudun kohtaanto-ongelmaa.

Edistetään työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllisyyttä Kehittämällä työttömien työnhakijoiden monialaista palvelupolkua toimivammaksi. Edistetään työnhakijoiden yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Edistetään etenkin täsmätyökykyisten työllistymistä seudun yrityksiin.

Helpotetaan yritysten osaavan työvoiman saatavuutta lisäämällä työnantajien ymmärrystä ja tietoutta rekrytointi- ja perehdytysosaamisen sekä työyhteisön vastaanottavuuden merkityksestä. Vahvistetaan työnantajien, mikro- ja pk-yritysten sekä yksinyrittäjien valmiuksia ja osaamista rekrytointiin, työllistämiseen ja perehdytykseen liittyvissä asioissa, jolloin työnantajien veto- ja pitovoima vahvistuvat. Uusia työpaikkoja luodaan tukemalla yrittäjiä ensimmäisen työntekijän rekrytoinnissa.

Edistetään kohtaantoa Savonlinnan seudulla
Edistetään sokkorekrytointien ja niihin liittyvien prosessien käyttöönottoa työnantajayrityksissä työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtauttamisen tueksi. Työnantajia myös tuetaan ja kannustetaan muokkaamaan ja osittamaan tehtäviä mm. täsmätyökykyisiä varten.

Savonlinnan kaupungin elinvoimaekosysteemiä kehitetään palvelemaan entistä paremmin työvoiman tarpeen ja työnhakijoiden kohtauttamisessa.

Toimenpiteet

Hankkeessa kartoitetaan kohderyhminä olevien työnhakijoiden vahvuudet, taidot ja osaaminen ja koulutustarpeet paikallisten yritysten työvoimatarpeet huomioiden ja vahvistetaan työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä vastaamaan tämän hetken työelämän vaatimuksiin. Työllistymisen edistämiseksi kehitetään yksilöllisiä koulutuspolkuja osaamisen päivittämiseksi ja järjestetään yrittäjätapaamisia ja yritysvierailuja.

Kehitetään rinnakkain työnhakijoiden ja työnantajien palvelupolkua siten. että Savonlinnan työllisyysekosysteemin toiminta selkenee ja yritysneuvonnassa voidaan jatkossa huomioida paremmin työttömien työnhakijoiden näkökulma. Palvelupolun kehittämisessä hyödynnetään hankkeessa yrittäjiltä ja työnhakijoilta saatuja kokemuksia. Palvelupolkuja rinnakkain kehittämällä edistetään työnhakijoiden ja työnantajien kohtauttamista Savonlinnan työllisyysekosysteemissä.

Toteutetaan työnantajayritysten alkukartoitus, jolla tunnistetaan yritysten rekrytointiosaamisen ja -valmiuksien tilanne ja kehityskohteet. Alkukartoituksen perusteella yrityksille tarjotaan apua ja tukea tunnistettuihin kehityskohteisiin ja osaamiskuiluihin mm. tarjoamalla ratkaisuja rekrytointeihin liittyvän neuvonnan muodossa ja järjestämällä kaikille avoimia koulutus-, valmennus ja tiedotustilaisuuksia.

Lisäksi kehitetään rekrytointiosaamista edistävä koulutuspaketti verkkoon. Viestitään rekrytointiosaamisen merkityksestä nykyajan ja tulevaisuuden työmarkkinoilla viestimällä aiheesta eri kanavissa.

Edistetään sokkorekrytointien käyttöönottoa yrityksissä kehittämällä yritysten avuksi rekrytointimalli sokkorekrytointia varten. Kehitetään esimerkkiratkaisuja siihen, miten sokkorekrytoinnilla työpaikkoihin valittaviksi tulevien osaaminen saadaan kohtaamaan työnantajan tarpeisiin.

Kannustetaan yrityksiä tarjoamaan entistä enemmän täsmätyökykyisille soveltuvia työtehtäviä mm. kouluttamalla ja tiedottamalla työnantajia erilaisista työllistämisen mahdollisuuksista. Autetaan yrityksiä tunnistamaan ja tarvittaessa osittamaan työtehtäviä, jotka soveltuvat täsmätyökykyisille työntekijöille.

Työyhteisöjen monimuotoistumista edistetään tarjoamalla yrityksille tilaisuus pyytää työllisyyspalveluiden hanketyöntekijä katsomaan, millaisia tehtäviä yrityksessä olisi osatyökykyisille. Toimenpiteissä huomioidaan kansainvälisten osaajien työnhaun parantaminen hyödyntäen Talent Boost -kehittämisohjelman tuloksia.

Tavoitteena on selkeyttää ja tarvittaessa luoda toimintamalli, joka auttaa työpaikkoja tarjoavia yrityksiä löytämään oikeat palvelut, kun ne tarvitsevat apua työvoiman löytämiseen.

Rahoitus

Työpolut Savonlinnaan on kolmen toimijan yhteishanke, jonka osatoteuttaja Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut on. Hankkeen päätoteuttaja on Savonlinnan Hankekehitys Oy ja toisena osatoteuttajana on Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Samiedu.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 603 360 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan sosiaalirahastosta (80 %) ja toteuttajat.

Savonlinnan Työllisyyspalveluiden osuus kokonaisbudjetista on 343 432 euroa.


Työpolut Savonlinnaan tiimikuva

Yhteystiedot

Henna Rummukainen
vastaava projektityöntekijä, p. 050 467 3928

Jukka Lindgren
projektityöntekijä, p. 050 409 6585

Seija Gustavsson
projektityöntekijä, p. 050 356 7279

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@savonlinna.fi