Hyppää sisältöön

Förvaltning

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige är det högsta beslutande organet i staden.

Fullmäktige fattar beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen, det vill säga
budget, skatteuppbörd, betalningsgrunder, upplåning och garantier. Fullmäktige sätter även kvalitativa och operativa mål för olika förvaltningssektorer.

Fullmäktige beslutar om förvaltningsstrukturen vad gäller nämnder, ämbetsverk och institutioner samt hur befogenheterna ska delas upp mellan dem. Fullmäktige väljer ledamöter för stadens organ och utser personer till de viktigaste kommunala posterna.

Stadsfullmäktiges ordföranden 2017-2021

Ordförande Anna-Kristiina Mikkonen
I viceordförande Matti-Pekka Parkkinen
II viceordförande Sampsa Kokko

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi, bereder de ärenden som behandlas av stadsfullmäktige samt ser till att fullmäktiges beslut verkställs och är lagenliga.

Stadsstyrelsen representerar kommunen genom att föra dess talan och genom att utföra olika rättshandlingar på dess vägnar.

Stadsstyrelsens uppgifter har fastställts i förvaltningsstadgan. Stadsdirektören bereder och presenterar ärenden som stadsstyrelsen ska fatta beslut i.

Stadsstyrelsens ordföranden 12.6.2017–31.5.2019

Ordförande Hanna Kosonen
I viceordförande Teemu Hirvonen
II viceordförande Heli Järvinen