Hyppää sisältöön

Miten voin vaikuttaa?

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa. Kuntalaisilla on myös muita vaikutusmahdollisuuksia, muun muassa aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Palaute

Kaupungille voi lähettää palautetta ja kysymyksiä yleisellä palautelomakkeella.

Useimpien yksiköiden sivuilla on myös omia palautelomakkeita ja sähköpostiosoitteita, joiden kautta voi lähettää palautetta. Mikäli et tiedä, minkä yksikön toimintaan asia kuuluu, käyttäkää tätä yleistä palautelomaketta.

Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Savonlinnan kaupungin toimintaa koskevat aloitteet toimitetaan Savonlinnan kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Savonlinnan kaupunki, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Aloitteen voi tehdä myös sähköisesti kuntalaisaloite-lomakkeella.

Aloitteessa tulee kertoa aloitteentekijän yhteystiedot.

Lähidemokratia

Savonlinnan kaupungin lähidemokratiamalli edistää asukkaiden ja kaupunkiorganisaation avoimuutta ja vuoropuhelua.

Asukasillat

Asukasilloissa käsitellään kaupungin asukkaille merkityksellisiä asioita.

Lisäksi kaupungin organisaation toimesta tuotetaan sisältöä asukasiltoihin mm. valmistelussa ja päätöksenteossa olevista asioista, joihin kuntalaisten näkemystä ja osallistumista erityisesti toivotaan.

Asukasiltojen järjestämispaikat määräytyvät käsiteltävien asioiden perusteella ja asukasiltoja voidaan toteuttaa muuallakin kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa esimerkiksi kylätaloilla ja yhdistysten- tai yritysten tiloissa.

Asukasiltojen aikataulu: 4.4.,11.4.,16.4.,24.4.,7.5.,4.9.,10.9.,11.9.,25.9.,8.10.

Kyselyt

Osallistu kyselyihimme ja vaikuta palveluidemme kehittämiseen. Alla näet voimassa olevat kyselymme.

Kehittämis- ja sopeuttamisohjelman kuntalaiskysely
Kysely voimassa 4.8.2024 asti.

Yhteisöllisyysavustus

Avustukset kohdennetaan toimintaan tai investointiin;

 • joka edistää asukkaiden hyvinvointia, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, aktivoi kuntalaisia, lisää elinvoimaa tai kehittää asukkaiden elinpiiriä.
 • joka on kaupungin arvojen mukaisesti vastuullista, kehittyvää, palvelevaa ja turvallista
 • joka edistää ainakin yhtä kaupungin strategisista tavoitteista:
  • Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki
  • Yritysystävällinen toimintaympäristö
  • Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki
  • Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö
 • sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Kaupunki voi kohdentaa vuosittain avustusten jakoperusteiden painopistettä johonkin tai joihinkin strategisiin painopisteisiin.

Hakijan ja toteuttajan tulee olla savonlinnalainen yhdistys. Yhteisöllisyysavustusta voidaan myöntää SavonLuotsi Leaderin myöntämien yleishyödyllisten investointien ja pienhankkeiden rahoitusosuuteen. Tällöin avustus suoritetaan yhdistykselle sen jälkeen, kun Savon Luotsi Leader ry:n hallitus on tehnyt ko. hankkeen osalta myönteisen päätöksen.

Avustusta ei myönnetä:

 • Yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan
 • Toimintaan tai investointeihin, josta hyötyy rajallinen joukko yhdistyksen jäseniä
 • Mikäli samaan kohteeseen on myönnetty avustusta jostakin muusta kaupungin avustusmuodosta

Hakemuksia vertaillaan seuraavien kriteereiden kautta:

 • Kuinka saavutettava toiminta tai investointi on
 • Kuinka laaja kohderyhmä toiminnalla tai investoinnilla saavutetaan tai kohdistuuko toiminta tai investointi johonkin haavoittuvassa asemassa olevaan ryhmään
 • Kuinka tarpeellinen avustus on toiminnan tai investoinnin toteuttamisen kannalta
 • Miten toiminta tai investointi lisää monipuolisuutta
 • Miten toiminta tai investointi täydentää muuta tarjontaa
 • Miten toiminta tai investointi vahvistaa tai hyödyntää yhteisöllisyyttä ja verkostomaista toimintatapaa
 • Miten toiminnan tai investoinnin kautta mahdollistetaan tai rohkaistaan laajempaan osallisuuteen
 • Millainen on toiminnan tai investoinnin vaikuttavuus
 • Miten toiminta tai investointi edistää hyvinvointia ja aktivoi kuntaisia
 • Miten toiminta tai investointi kehittää asukkaiden elinpiiriä ja lisää elinvoimaa
 • Miten toiminta tai investointi edistää kestävää kehitystä ja sosiaalista kestävyyttä
 • Kuinka innovatiivinen toiminta tai investointi on

Avustus voi olla korkeintaan 75 % avustuksen kohteena olevan toiminnan tai investoinnin kokonaiskustannuksista.

Avustus tulee käyttää sama vuonna kuin avustus on myönnetty. SavonLuotsi Leaderin kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet voivat olla pidempikestoisia kuin kuluvan vuoden loppuun saakka, mutta myönnetty yhteisöllisyysavustuksen käyttäminen tulee kohdentaa avustuksen myöntämisvuoteen.

Hakuaika 12.2.-24.3.2024.

Yhteisöllisyysavustusten hakulomake