Hyppää sisältöön

Tervetuloa Kellarpellon varhaiskasvatukseen 

Kellarpellon koulu ja päiväkoti

Varhaiskasvatusta on

 

1. Kellarpellon päiväkodissa; esiopetusryhmissä Vintiöt ja Vekarat, Vekkulit ja Vesselit, sekä varhaiskasvatusryhmissä Veijarit ja alle 3v. lasten ryhmissä Aapeli ja Vunnukat. Osoitteemme on Kellartie 63B 57710  SLN

2. Kallislahden varhaiskasvatus Viikarit ryhmässä osoiteessa Männynmäentie 4B

    58810 KALLISLAHTI ja ryhmän puhelinnumero on 050 534 6962

3. Kellarpellon alueen perhepäivähoidossa

https://youtu.be/Ivn_14_5Wow

Toiminnassa tuemme;

Lapsen hyvää varhaiskasvatuspäivää. Lapsuuden onnellisuutta, turvallisuutta ja iloisia oppimisen kokemuksia lapsen kehityksen mukaisesti; uusien tietojen ja taitojen kautta. Lasten leikki on  toimintamme ytimessä; leikit, liikunta ja musiikki, sekä yhdessä tekeminen tuovat iloa lapsen arkeen. Lapsuus on ainutkertainen.

Lapsi on osallinen yhteiseen hyvään varhaiskasvatuspäiväänsä. Lapsen tekeminen ja työskentely ovat tärkeitä suhteessa hänen itsensä ja ympäröivän yhteisön kannalta. Toiminta yhdessä toisten kanssa, vaatii pitkäjänteisyyttä ja toisen huomiointia, ryhmässä opimme kunnioittamaan ja arvostamaan toisiamme. Ryhmävasussa olemme kirjanneet toiminnan arvot. Kiusaamisen vastainen suunnitelma tukee näitä arvoja, kiusaamista emme hyväksy, vaan luomme lapsille oppimisen mahdollisutta turvallisiin ja hyviin ihmissuhteisiin, onnellisia lapsuudenpäiviä päiväkodissamme.

Olemme vaitiolovelvollisia lapsen ja perheen asioista. Laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista, ns. asiakaslaki ohjaa meitä tässä asiassa.

Kellarpellon päiväkoti ja Kellarpellon koulun ovat yhteisellä tontilla ja monenlainen yhteinen tekeminen perusopetuksen kanssa on  meille tärkeää. Toiminta muodostaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta eheän palvelukokonaisuuden perheille. Alueen lähiympäristöä hyödynnetään myös päivittäisessä toiminnassa, vaikka piha-alue tarjoaa myös monipuolista toimintamahdollisuutta.

Musiikkiopiston musiikkileikkikoulu järjestää pk:n salissa keskiviikkoisin  muskaria klo 14.30 alkaen ja soitinopetusta klo 15.00 alkaen, ilmoittautumiset musiikkiopistoon.  Tiistaisin on Linnalan liikuntakerhoja alkaen klo 18.00 – 20.00 satujumppa 3-4-vuotiaille ja temppujumppa 5-6-vuotiaille.

Vintiöt (6-vuotiaat), eo

Tuemme lasten kasvua omatoimisuuteen, ilmaisemaan omia mielipiteitään ja tekemään valintoja jokapäiväisissä tilanteissa. Esiopetuksessa toimimme lapsilähtöisesti esiopetussuunnitelmaa noudattaen. Kannustava palaute, myönteiset kokemukset, vuorovaikutus ja ilo oppia ovat asioita, joilla haluamme tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja kehitystä oppijana. Hyvät tavat ja toisten huomioonottaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen korostuvat toiminnassamme.

Vesselit (4-5-vuotiaat)

2-vuotinen esiopetuskokeilu 5-vuotiaiden osalta rinnan varahaiskasvatustoiminnan kanssa. Leikimme, liikumme, harjoittelemme erilaisia taitoja; kuuntelua, keskittymistä, vuoron odottamista ja rohkeutta ilmaista omia mielipiteitään ryhmässä, sekä myös laskemista että lukemista. Sosiaalisten taitojen karttuminen tukee lapsen itsetunnon kehittymistä. Lapsi oppii leikkimällä ja tekemällä itse; “aikuinen on lähellä, mutta toisaalta riittävän kaukana”. Tavoitteena on, että lapsesta kasvaa tasapainoinen, itseensä luottava ja toisten kanssa toimeen tuleva. Noudatamme kaupungin ja päiväkodin esiopetussuunnitelmia. Kielellisen kehityksen tarinat, lorut, laulut ovat läsnä pävittäin.

Vekkulit (4–5-vuotiaat)

2-vuotinen esiopetuskokeilu 5-vuotiaiden osalta rinnan varahaiskasvatustoiminnan kanssa. Opimme olemaan ryhmässä ja hyväksymään jokaisen ryhmän jäsenen omanlaisenaan. Lapset tukevat toisiaan ja jokaisella on oma paikkansa niin ryhmässä kuin meidän ohjaavien aikuisten sydämessä. Lapsen terve minäkuva on tärkeä. Mottona on turvallisuudentunteen luominen ja toisiimme tutustuminen.

Lasten omille ideoille ja toiveille annamme tilaa ja leikille varaamme aikaa joka päivä, niin ohjatulle kuin vapaalle leikille. Viikon toiminta sisältää erityisesti satuja, musiikkia, kädentöitä ja liikuntaa, teeman ja aiheen mukaan.
Vuorovaikutuksessa käytämme kuvia eri arkipäivän tilanteissa, loruja, lauluja, ja satuja tukemassa kielen kehittymistä. Hyödynnämme oman kehon tuntemiseen ja rytmittämiseen liittyvää toimintaa päivittäin, harjoittelemme kehon osien nimeämistä ja hahmottamista, niin aamupiirissä kuin perushoitotilanteissa, että ohjatussa toiminnassa. Liikunta on ilomme, jolla tuemme eri kehitysvaiheissa olevia lapsia. Jumppapäivät ja retkipäivät lähiympäristössä ovat meillä viikoitain.

Veijarit (3–4-vuotiaat)

Toiminnassa korostuvat vuorovaikutustaitojen, sosiaalisten- ja motoristen taitojen sekä leikin merkitys. Kiireetön, turvallinen ja johdonmukainen kasvu- ja kehitysympäristö luo pohjaa yksilölliselle kasvulle ja kehitykselle. Tavoitteenamme on arjessamme vastata lapsen yksilöllisiin, kuntoutuksellisiin ja kehityksellisiin tarpeisiin

Yhteistyö vanhempien/huoltajien kanssa mahdollistaa yhteiset ja toimivat arjen kasvatuskäytännöt. Lisäksi teemme yhteistyötä lasta ja perhettä koskevissa asioissa eri asiantuntijatahojen kanssa.

Vekarat (5-6-vuotiaat), eo

Vahvaa itsetuntoa kasvatetaan onnistumisen kokemuksilla. Eväät elämään liikunnan, musiikin ja leikin avulla. Kavereista ja yhteisistä leikeistä syntyy ilo ja opimme toinen toisiltamme.  Avoimuus on ryhmän vuorovaikutuksen avainsana. Reilun pelin sääntöjä noudatetaan. Aina avoinna oleva lasta kuunteleva aikuisen syli. Toiminnassa painottuu leikkivä, tutkiva ja itseensä luottava lapsi yhteistyössä teidän vanhempien kanssa.

Viikarit (1-6 -vuotiaat)

Kallislahden koulun yhteydessä oleva varhaiskasvatuksen ryhmä, toiminnan avautuminen on suunniteltu 3.8.2020 alkaen. Luontopainoitteisuus tullee näkymään toiminnassa. Eri-ikäisten lasten varhaiskasvatusta vahventaen yhteisöllisyyteen kasvamista, jossa opimme huomioimaan toisemme. Sisältöalueina ovat esiopetustoiminta, viisivuotiaiden lasten toiminta, kuin varhaiskasvatus 4 – 3-vuotiaille, että alle 3v. lasten osalta.

Vunnukat (1-3 -vuotiaat)

 

Yhdessä kodin kanssa voimme edistää lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Haluamme luoda toiminnassamme myös kodinomaisuutta. Yhteistyö vanhempien sekä lasta lähellä olevien aikuisten kanssa on meille tärkeää. Annamme syliä ja turvaa, lapsen yksilöllisyyden merkitys korostuu eri tilanteissa. Jokainen lapsi voi kokea olevansa hyväksytty ja rakastettu. Kunnioitamme erilaisuutta – hyväksymme toinen toisemme. Lapsen kielellinen kehitys on tärkeässä roolissa, jota tuemme monin motorisin harjoittein. Sadut, draamat, näytelmät, lorut, rytmi, käden taidot, retket ja musiikki vuorottelevat viikon toiminnoissa. Lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiseen tähtäämme myös lapsen kehityksen myötä. Toimimme myös kuukausiteemojen mukaan, ottaen huomioon vuodenajat, ajankohtaiset tapahtumat ja juhlapyhät. Ruokailu on meille tärkeä yhdessäolon hetki, “pienet kädet yhteen liitän ja hyvästä ruuasta kiitän, kiitos”. Positiivinen ilmapiiri korostuu erityisesti pienten lasten ruokailuhetkessä.

Aapeli (1–3 -vuotiaat)

Yhdessä kodin kanssa pyrimme tukemaan lapsen tasapainoista, yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Sylin ja turvan kautta jokainen saa kokea olevansa hyväksytty ja rakastettu omana erityisenä itsenään .

Toimintamme pohjautuu seuraamaan vuodenaikojen vaihtelua, juhlapyhiä ja erilaisia tapahtumien satuillen, laulaen, askarrellen ja leikkien. Toiminnassa jaamme lapsia myös pienryhmiin.

Ruokailu on tärkeä yhdessäolon hetki, jossa positiivinen ilmapiiri on tärkeää. Ruokailussa lapset opettelevat vuoron odottamista, omatoimista ruokailua ja erilaisten makujen maistamista.

Alueen perhepäivähoitoryhmät

Perhepäivähoidossa lapsesi kasvaa 4 lapsen lapsiryhmässä. Perhepäivähoito tarjoaa yksilöllistä varhaiskasvatusta, syliä, leikkejä, askartelua sekä lauluja, runsaasti ulkoilua lähimetsässä. Luonto, liikunta, sekä hyvät tavat ovat painopistealueina. Lisänä on monipuolista ja maukasta kotiruokaa.

Perhepäivähoitolasten varahoito on Aapeli ja Vunnukka ryhmissä.

Lapselle sovitaan varahoitopaikka oman hoitajan ollessa estynyt. Varahoitoa voi olla ajoittain myös toisen perhepäivähoitajan luona, asia sovitaan aina erikseen ohjaajan/hoitajan ja perheen kanssa, esim. koulujen yleisinä loma-aikoina. Perhepäivähoitajan työaika alkaa kun ensimmäinen lapsi tulee ja päättyy, kun lapset on haettu. Ilmoitettuja hoitoaikoja toivomme noudatettavan. Perhepäivähoitajan viikkotyöaika on 40h ja hänelle tulee työaikaa tasoittavia vapaapäiviä työjakson aikana.

Päiväkotien ruokalistat osoitteessa www.savonlinna.fi/ruokalistat

Yhteystiedot

Nimi Toimiala / yksikkö
Hämäläinen Markku, päiväkodinjohtaja
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti
Kellarpellon päiväkoti Viikarit, Esiopetus ja Varhaiskasvatus
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti
Rantala Matti, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti
Ryhmä Aapeli
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti
Ryhmä Veijarit
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti
Ryhmä Vekarat, esiopetus
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti
Ryhmä Vekkulit
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti
Ryhmä Vesselit
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti
Ryhmä Vintiöt, esiopetus
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti
Ryhmä Vunnukat
  • Sivistystoimiala / Kellarpellon päiväkoti