Hyppää sisältöön

Jätehuollon taksa

Alueellinen jätelautakunta hyväksyy alueensa perusmaksu- ja aluekeräysmaksutaksat kaikissa alueensa kunnissa (Enonkoski, Rantasalmi) ja Savonlinnan kaupungissa. Maksujen suuruus määräytyy lakisääteisten tehtävien sekä palvelujen järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuneiden kustannusten perusteella.Perusmaksutaksan mukaiset maksut ovat jätelaissa määritellyn perusmaksun mukaisia maksuja, joilla katetaan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuoltotehtäviä. Perusmaksu peritään kaikilta asuinkiinteistöiltä huoneistokohtaisena.Aluekeräysmaksutaksa määräytyy aluekeräyksen järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuneiden kustannusten perusteella. Aluekeräyksen käyttöoikeus on vain maksun maksaneilla. Väärinkäytöstä peritään aluekeräysmaksutaksan mukainen väärinkäyttömaksu. Aluekeräys on järjestetty Rantasalmella ja Savonlinnassa. Enonkoskella ei ole järjestetty aluekeräystä.

Yksittäisen jäteastian tyhjennyskustannuksista kiinteistön omistajan tai haltijan on pyydettävä arvio alueella toimivilta jätteenkuljetusyrityksiltä.

Perusmaksu

Perusmaksu on kiinteistökohtainen vuosimaksu, joka määrätään asunnon omistajalle/haltijalle maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä erässä. Maksu peritään kaikilta vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen tarkoitetuilta kiinteistöiltä. Asunto-osakeyhtiön huoneistojen perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiöiden maksettavaksi asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella.

Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu jätelautakunnan jäterekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään kiinteistön omistajalle.

Perusmaksut 1.1.2021 alkaen

 SavonlinnaEnonkoskiRantasalmi
Vakituinen asunto27,00 €24,00 € 27,00 €
Asunto-osakeyhtiön huoneisto21,00 €19,00 €20,00 €
Vapaa-ajan asunto 13,00 €11,00 €15,00 € 

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella perusmaksua ei poisteta. Perusmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain, jos kiinteistön omistaja/haltija esittää Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinöörille rakennusvalvonnan tai muun asianomaisen viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen, nollamääräisen kiinteistöverotositteen tai jos rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä.

Maksu ei koske asuntola- ja palveluasuntoja eikä ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita, palvelutaloja ja varuskuntia.

Laskutus

Perusmaksu maksetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle, joka suorittaa laskutuksen Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan.

Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.

Muistutuksen jättäminen perusmaksusta

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutus osoitetaan Savonlinnan alueelliselle jätelautakunnalle.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta

Aluekeräysmaksu

Aluekeräysmaksulla katetaan aluekeräyspaikkojen perustamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut. Aluekeräyksen vuosimaksu kerätään niiden vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoilta, jotka eivät ole liittäneet kyseistä asuinkiinteistöä kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon.

Aluekeräysmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta).

Aluekeräysmaksu 1.1.2021 alkaen

 SavonlinnaRantasalmi
Vakituinen asunto140,00 €90,00 €
Vapaa-ajan asunto55,00 €50,00 €

Aluekeräysjärjestelmän väärinkäyttömaksu on 1.1.2021 alkaen 200,00 €/kerta (+mahdollinen yhtiön hinnaston mukainen siivousmaksu).

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella aluekeräysmaksua ei poisteta. Aluekeräysmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain jos kiinteistön haltija esittää Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinöörille rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen, nollamääräisen kiinteistöverotositteen tai jos kiinteistön käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä tai jos kiinteistön haltija esittää voimassaolevan kiinteistökohtaisen sopimuksen jätehuollosta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa tai todistuksen siitä, että kiinteistö kuuluu keräysrinkiin.

Jos jätteen haltijan todetaan vieneen aluekeräyspisteeseen jätettä luvatta tai sellaista jätettä, jota siellä ei kerätä, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy perii taksan mukaisen aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksun. Laskuun lisätään Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelyhinnaston mukainen siivousmaksu.

Laskutus

Aluekeräysmaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta. Aluekeräysmaksu maksetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle, joka suorittaa laskutuksen Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan.

Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.

Muistutuksen jättäminen aluekeräysmaksusta

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutus osoitetaan Savonlinnan alueelliselle jätelautakunnalle.

Maksu on julkinen saatava, joten se on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka asiasta olisi tehty muistutus.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta