Hyppää sisältöön

Jätehuollon taksa

Alueellinen jätelautakunta hyväksyy alueensa perusmaksu- ja aluekeräysmaksutaksat kaikissa alueensa kunnissa (Enonkoski, Rantasalmi) ja Savonlinnan kaupungissa. Perusmaksu peritään kaikilta asuinkiinteistöiltä huoneistokohtaisena. Aluekeräys on järjestetty Rantasalmella ja Savonlinnassa, ja käyttöoikeus on vain vuosimaksun maksaneilla.

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan toimialueella (Savonlinnassa, Sulkavalla, Rantasalmella ja Enonkoskella) on lainvoimaisena jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Tämä tarkoittaa, että kiinteistön haltija sopii itse suoraan yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa oman jäteastian tyhjennyksistä jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Yksittäisen jäteastian tyhjennyskustannuksista kiinteistön omistajan tai haltijan on pyydettävä arvio alueella toimivilta jätteenkuljetusyrityksiltä.

Jätelain muuttamisesta annetun lain (714/2021) nojalla bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäinen kuljetus siirtyy kunnan kilpailutettavaksi. Pakkausjätteiden kiinteistöittäinen kuljetus alkaa kunnan kilpailuttamana 1.7.2023. Savonlinnan alueellinen jätelautakunta on hyväksynyt ohjeellisen aikataulun, jonka mukaan biojätteiden kiinteistöittäinen kuljetus alkaa kunnan kilpailuttamana 19.7.2023. Tämän vuoksi taksat on uudistettu.

Savonlinnassa, Rantasalmella ja Enonkoskella on 31.12.2023 asti voimassa jätelautakunnan 7.12.2022 § 28 hyväksymä jätetaksa. Taksadokumentti aukeaa alla olevasta linkistä:

Jätetaksa 1.1.2023 alkaen

Sulkavan kunnassa on 31.12.2023 asti voimassa Sulkavan kunnanhallituksen 9.12.2022 hyväksymä jätetaksa. Päätös ja sen liitteenä olevan taksan saa auki alla olevasta linkistä:

Sulkavan jätetaksa 1.1.2023 alkaen

Jätelautakunta on päätöksellään 28.11.2023 § 21 hyväksynyt jätetaksan, joka astuu voimaan 1.1.2024 Enonkoskella, Rantasalmella, Sulkavalla ja Savonlinnassa.
Jätetaksa 1.1.2024 alkaen

Perusmaksu

Perusmaksu on kiinteistökohtainen vuosimaksu, joka määrätään asunnon omistajalle/haltijalle maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä erässä. Maksu peritään kaikista käyttökelpoisista vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen tarkoitetuista kiinteistöistä. Asunto-osakeyhtiön huoneistojen perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiöiden maksettavaksi asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella.

Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu jätelautakunnan jäterekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään kiinteistön omistajalle.

Perusmaksut 1.1.2023 alkaen

 SavonlinnaEnonkoskiRantasalmiSulkava
Vakituinen asunto27,00 €24,00 € 27,00 €27,00 €
Asunto-osakeyhtiön huoneisto21,00 €19,00 €20,00 €20,00 €
Vapaa-ajan asunto 13,00 €11,00 €15,00 € 15,00 €

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella perusmaksua ei poisteta. Perusmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain, jos kiinteistön omistaja/haltija esittää kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle:

  • rakennusvalvonnan tai muun asianomaisen viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta
  • purkutodistuksen (Huom! Purkuilmoitus ei ole purkutodistus!)
  • nollamääräisen kiinteistöverotositteen
  • tai jos rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä

Maksu ei koske asuntola- ja palveluasuntoja eikä ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita, palvelutaloja ja varuskuntia.

Aluekeräysmaksu

Aluekeräysmaksulla katetaan aluekeräyspaikkojen perustamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut. Aluekeräyksen vuosimaksu kerätään niiden vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoilta, jotka eivät ole liittäneet kyseistä asuinkiinteistöä kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon.

Aluekeräysmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta).

Aluekeräysmaksu 1.1.2023 alkaen

 SavonlinnaRantasalmiSulkava
Vakituinen asunto140,00 €90,00 €90,00 €
Vapaa-ajan asunto55,00 €50,00 €50,00 €

Aluekeräysjärjestelmän väärinkäyttäjältä peritään väärinkäytöstä Kierrätysyhtiö Rippeelle aiheutuneet kustannukset jäteyhtiön hinnaston mukaisesti.

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella aluekeräysmaksua ei poisteta. Aluekeräysmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain jos kiinteistön haltija esittää kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle:

  • rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta
  • purkutodistuksen
  • nollamääräisen kiinteistöverotositteen
  • tai jos kiinteistön käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä
  • tai jos kiinteistön haltija esittää voimassaolevan kiinteistökohtaisen sopimuksen jätehuollosta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa
  • tai todistuksen siitä, että kiinteistö kuuluu keräysrinkiin (ns. jätekimpan yhteyshenkilön vahvistus)

Jos jätteen haltijan todetaan vieneen aluekeräyspisteeseen jätettä luvatta tai sellaista jätettä, jota siellä ei kerätä, Kierrätysyhtiö Rippee perii taksan mukaisen aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksun. Laskuun lisätään Rippeen jätteenkäsittelyhinnaston mukainen siivousmaksu.

Laskutus

Perus- ja aluekeräysmaksut määrää ja panee maksuun jätelautakunta. Maksut maksetaan Kierrätysyhtiö Rippeelle, joka suorittaa laskutuksen Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan ja Sulkavan kunnanhallituksen hyväksymien taksojen mukaisesti.

Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan.

Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.

Muistutuksen jättäminen jätehuollon maksusta

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutus osoitetaan Savonlinnan alueelliselle jätelautakunnalle.

Maksu on julkinen saatava, joten se on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka asiasta olisi tehty muistutus.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta.
Voit asioida myös sähköisesti osoitteessa www.asioin.fi.