Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus

Sairanen Anna-Liisa, varhaiskasvatuspäällikkö

  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4303

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: anna-liisa.sairanen@savonlinna.fi

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se on tavoitteellista ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Varhaiskasvatusuunnitelman perusteiden myötä varhaiskasvatus on kytketty tiiviisti osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä opetussuunnitelmien jatkumoa.

Varhaiskasvatuksessa ymmärretään leikin merkitys lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Leikki on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat uusia taitoja ja luovat merkityksiä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Lasten sosiaalisia suhteita tuetaan ja varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus osallistua leikkeihin ja yhteiseen toimintaan.

 Lapsilla on varhaiskasvatuksessa oikeus leikkiä, oivaltaa ja olla osallinen.

Varhaiskasvatuksessa rakennetaan laaja-alaista osaamista. Se on muun muassa monilukutaitoa, itsestä huolehtimista ja arjen muita taitoja. Se on myös kulttuurista osaamista ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan yhä monimuotoisemmassa maailmassa. Hyvä varhaiskasvatus antaa vankan pohjan näiden tietojen ja taitojen kehittymiselle.

Varhaiskasvatuslain mukaan lasten huoltajilla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatustoiminnan lähtökohtana on lapsuuden arvostaminen ja vaaliminen sekä lapsen oikeus hyvään lapsuuteen.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

”Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. ”

 Savonlinnassa varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yhdessä ryhmäperhepäivähoitokodissa. Savonlinnalaiseen varhaiskasvatukseen kuuluvat myös avoimet varhaiskasvatuspalvelut: avoin päiväkoti ja kerhotoiminta. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat.

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018.

Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä.

Lapsen etua korostetaan vielä aiempaa enemmän.

Tiedon siirto varhaiskasvatuksen, viranomaisten ja kodin välillä helpottuu.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä huoltajilla on oukeustehdä muistutus toiminnasta päiväkodinjohtajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön v. 2018. 

Perusteiden mukainen seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2019

Varhaiskasvatusyksiköiden sijainnit näet täältä

Varhaiskasvatuksen asiakkaana tunnistautuminen