Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus

Tuononen Tero, kasvatus- ja opetuspäällikkö

  • Sivistystoimiala / Koulutoimi
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4303

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tero.tuononen@savonlinna.fi

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se on tavoitteellista ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Varhaiskasvatusuunnitelman perusteiden myötä varhaiskasvatus on kytketty tiiviisti osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä opetussuunnitelmien jatkumoa.

Varhaiskasvatuksessa ymmärretään leikin merkitys lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Leikki on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat uusia taitoja ja luovat merkityksiä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Lasten sosiaalisia suhteita tuetaan ja varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus osallistua leikkeihin ja yhteiseen toimintaan.

Lapsilla on varhaiskasvatuksessa oikeus leikkiä, oivaltaa ja olla osallinen.

Varhaiskasvatuksessa rakennetaan laaja-alaista osaamista. Se on muun muassa monilukutaitoa, itsestä huolehtimista ja arjen muita taitoja. Se on myös kulttuurista osaamista ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan yhä monimuotoisemmassa maailmassa. Hyvä varhaiskasvatus antaa vankan pohjan näiden tietojen ja taitojen kehittymiselle.

Varhaiskasvatuslain mukaan lasten huoltajilla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatustoiminnan lähtökohtana on lapsuuden arvostaminen ja vaaliminen sekä lapsen oikeus hyvään lapsuuteen.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

“Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. “

Savonlinnassa varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Savonlinnalaiseen varhaiskasvatukseen kuuluvat myös avoimet varhaiskasvatuspalvelut: avoin päiväkoti ja kerhotoiminta. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat.

Varhaiskasvatuslaki (uusi laki voimaan 1.9.2018) vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä.

Lapsen etua korostetaan uudistetussa varhaiskasvatuslaissa aiempaa enemmän. Myös tiedon siirto varhaiskasvatuksen, viranomaisten ja kodin välillä helpottuu.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä huoltajilla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta päiväkodinjohtajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön v. 2018.
Perusteiden mukainen seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2019.

Varhaiskasvatusyksiköiden sijainnit näet täältä

Varhaiskasvatuksen asiakkaana tunnistautuminen

ProVaka – positiivisesti ryhmässä oppiva varhaiskasvatus

Pihlajaniemen päiväkoti Savonlinnasta sekä päiväkoteja Joensuusta ja Varkaudesta osallistuivat Jyväskylän yliopiston järjestämään ”ProVaka – sosiaalisten taitojen tukeminen päiväkodin toimintakulttuuria kehittämällä” -koulutuskokonaisuuteen vuosina 2018–2019. Koulutuksen aikana Pihlajaniemen päiväkodissa otettiin käyttöön pro-toimintakulttuuri, jossa käyttäytymistä ohjataan positiivisen palautteen avulla ja jossa aikuiset toimivat malliesimerkkinä. Jyväskylän yliopisto oli tukemassa toimintakulttuurin kehittämistä.

Päiväkotiemme varhaiskasvatuksessa on käytössä yhtenäiset käytänteet lasten ohjaamisessa ja positiivisen sekä oikea-aikaisen palautteen antamisessa. Lue lisää aiheesta

Uudet lukutaidot -hanke

Savonlinnan varhaiskasvatus on mukana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa toimintavuosina 2021-2022 ja 2022-2023. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Oikeus oppia -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksemme laatua ja tasa-arvoa, edistää oppimisen tukea sekä luoda oppimiselle joustavampi alku.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman painopisteenä on sekä varhaiskasvattajien taitojen kehittäminen että lasten oma tekeminen ja tuottaminen. Kehittämällä varhaiskasvattajien taitoja vahvistamme lasten taitoja. Kehittämisohjelman avulla varhaiskasvattajat ja lapset yhdessä opettelevat digitaalista osaamista, medialukutaitoja ja ohjelmoinnillista osaamista. Osaamista ja taitoja harjoitellaan leikkien sekä yhdessä tutkien ja toimien. Tämä edistää vuorovaikutusta ja toisten huomioimista sekä samalla rohkaisee lapsia luovaan ilmaisuun. Lisäksi vastuullisuus ja turvallisuus niin välineiden, palveluiden kuin sovellustenkin käytön suhteen tulevat huomioiduksi. Lue lisää aiheesta ja katso hankkeessa tuotettuja tuotoksia

Varhaiskasvatuslain (1.8.2021 57 a §) mukainen ilmoitusvelvollisuus

Päivähoidon aloitusopas

Oppaassa käsitellään mm.:

Varhaiskasvatukseen hakeminen
Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Lapsen päiväkotipäivä
Mitä lapsi tarvitsee mukaansa päiväkodin alkaessa
Kun lapsi sairastuu
Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö
Monikulttuurisuus

Päivähoidon aloitusopas, versio syksy 2023.pdf

Opas venäjäksi, Добро пожаловать в детский сад!.pdf