Hyppää sisältöön

Tonttien vuokra-ajan jatkaminen

Tekninen lautakunta vahvistaa vuosittain tonttien perus- ja vähimmäishinnat sekä yleiset vuokrausehdot.

Omakotitontit

Omakotitonttien hinnoittelu ja luovutusehdot.

Mikäli kaavallista estettä ei ole, omakotitontin vuokra-aikaa voidaan jatkaa seuraavin ehdoin:

 1. Vuokra-aikaa jatketaan vähintään 30 vuotta.
 2. Vuokra määräytyy kulloinkin voimassa olevin hinnoitteluperustein määritellyn pääoma-arvon perusteella. Vuokra on 5% pääoma-arvosta (tontin perushinnasta). Mikäli kuitenkin entisen vuokrasopimuksen mukainen vuokra on tätä korkeampi, jatketaan entisellä vuokralla.
 3. Mahdolliset tontin myyntihinnan määräytymistä koskevat säännökset poistetaan jatkosopimuksesta ja korvataan maininnalla, jonka mukaan vuokralaisella on oikeus ostaa tontti omakseen vuokra-ajan kuluessa kaupungin erikseen määrämällä hinnalla.
 4. Erityisistä syistä voidaan edellä todetusta vähäisessä määrin poiketa edellyttäen kuitenkin, että vuokrataso säilyy jatkoaikana vähintään entisen suuruisena.
 5. Vuotuinen vuokra maksetaan jaettuna kahteen yhtäsuureen erään. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään huhtikuun 30. päivä ja toinen erä viimeistään syyskuun 30. päivä.
 6. Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy erääntyvälle saatavalle maksetaan korkolain (663/73) mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.
 7. Vuokrasopimuksen ehto vuokralaisen etuoikeudesta vuokrakauden päättyessä muutetaan kuulumaan seuraavasti: Vuokralaisella on etuoikeus vuokrakauden päättyessä saada tontti välittömästi uudelleen vuokralle samaan käyttötarkoitukseen edellyttäen, että
  a) vuokralainen on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa.
  b) alue on muutoinkin tarkoitus vuokrata vastaavaan käyttötarkoitukseen.
  c) vuokralainen on ilmoittanut kirjallisesti vuokranantajalle yhtä vuotta ennen vuokrakauden päättymistä haluavansa käyttää tässä tarkoitettua etuoikeuttaan. vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle, milloin tämä sitä pyytää, hyvissä ajoin ennen yllä mainitun vuokralaiselle asetetun määräajan päättymistä, tullaanko alue vuokraamaan vastaavaan käyttötarkoitukseen.

Lomarakennuspaikat

Tekninen lautakunta on päättänyt 10.3.2015 § 88 ja 7.7.2015 § 216 vuokrattujen lomarakennuspaikkojen hinnoittelusta ja luovutusehdoista.

Tekninen lautakunta on 10.12.2019 § 226 päättänyt eräiden vuokralla olevien lomarakennuspaikkojen vuokra-aikojen jatkamisesta ja vuokraehtojen tarkistamisesta.

Päätösten mukaisesti yleiskaavan mukaisilla rakennuspaikoilla olevia lomarakennuspaikkojen vuokra-aikoja jatketaan seuraavin ehdoin:
1. Vuokra-aikoja jatketaan noin 30 vuotta.
2. Uusi vuokra on 2,5% lomarakennuspaikan vuonna 2015 vahvistetusta indeksitarkistetusta pääoma-arvosta. Vuokrat sidotaan vuokraamispäätöstä edeltävän vuoden elinkustannusindeksin vuosikeskiarvoon.
3. Vuokralaisella on oikeus ostaa lomarakennuspaikka omakseen koska tahansa vuokrakauden aikana ostohetkellä voimassa olevien hinnoitteluperusteiden mukaan määräytyvällä hinnalla kaupungin päättämin ehdoin.
4. Vuokrasuhteen päättyessä on vuokramiehen, mikäli ei toisin ole sovittu, siirrettävä omalla kustannuksellaan vuokra-alueella olevat rakennukset ja laitteet pois ja pantava alue kuntoon. Vuokranantaja ei ole velvollinen lunastamaan vuokra-alueella sijaitsevia rakennuksia tai rakennelmia. (Maanvuokralaki 29.4.1996/258 5 luku § 76).
5. Muutoin noudatetaan soveltuvilta osilta alkuperäisiä vuokrausehtoja.

Omakotitontin vuokralaisille lähetetään noin 3 vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä ennakkokirje, jossa kerrotaan millä ehdoilla vuokra-aikaa jatketaan.

Yritystontit

Mikäli kaavallista estettä ei ole niin vuokra-aikaa jatketaan yleensä n. 25 vuotta.

Vuokra määräytyy kulloinkin voimassa olevin hinnoitteluperustein määritellyn pääoma-arvon perusteella.
Vuokra on 5% pääoma-arvosta (perushinnasta).

Kerros- ja rivitalotontit

Mikäli kaavallista estettä ei ole niin vuokra-aikaa jatketaan yleensä n. 30 vuotta.

Vuokra määräytyy kulloinkin voimassa olevin hinnoitteluperustein määritellyn pääoma-arvon perusteella.
Vuokra on 5% pääoma-arvosta (perushinnasta).

Kaikki tontit

Lähempänä vuokra-ajan päättymistä lähetetään vuokralaiselle tarkka laskelma tontin myyntihinnasta sekä uudesta vuokrasta.

Mikäli vuokralainen ei halua jatkaa vuokra-aikaa eikä ostaa tonttia omakseen noudatetaan tällöin maanvuokralakia sekä maanvuokrasopimuksen ehtoja.

Pyydettäessä tonttipalveluilta on aina saatavissa sen hetkinen vuokratun tontin myyntihinta. Myyntihinta lasketaan teknisen lautakunnan vahvistama kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeiston ohjeiden mukaisesti.
Vuokrattujen asuntotonttien myyntihintojen määrittäminen.

Vuokralainen on velvollinen kirjauttamaan vuokraoikeutensa Maanmittauslaitoksella siten kuin maakaaressa on määrätty.
Lisätietoja Maanmittauslaitos