Hyppää sisältöön

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Liittymisvelvollisuus

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Vesihuoltolain 17 b §:n mukaan kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin.

Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Liittymisvelvoitteesta voi hakea kirjallisesti vapautusta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, jos vesihuoltolaissa erikseen mainitut perusteet täyttyvät.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perusteet vapautuksen myöntämiselle vesi- ja viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta ovat:

– liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämiskustannukset, laitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy

– vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella

sekä lisäksi

a) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai

b) kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti (ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista).

Vesihuoltolain 17 c §:n mukaiset perusteet vapautuksen myöntämiselle hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta ovat:

1) liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2) vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista 17 a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella; ja

3) liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen selvitys nykyisestä vesihuollosta ja sen toimivuudesta. Haettaessa vapautusta jätevesiverkostoon liittymisestä, hakemukseen tulee liittää selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Haettaessa vapautusta vesijohtoverkostoon liittymisestä, hakemukseen tulee liittää lisäksi kaivoveden tutkimustulokset. Haettaessa vapautusta hulevesiviemäriin liittymisestä, hakemukseen tulee liittää hulevesisuunnitelma.

Vesihuoltolaki