Hyppää sisältöön

Jäteveden puhdistus

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään kaikki Savonlinnan kaupungin viemärilaitosalueelta syntyneet jätevedet lukuun ottamatta Savonrannan viemärilaitosalueen jätevesiä. Lisäksi puhdistamolle tuodaan umpi- ja sakokaivolietettä.

Jätevedenpuhdistamo on tyypiltään kaksilinjainen biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Käsittelyprosessi sisältää välppäyksen, esiselkeytyksen, ilmastuksen, jälkiselkeytyksen sekä jälkikäsittelyn flotaatiosuodattimilla. Saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia. Prosessissa syntynyt liete kalkitetaan, sakeutetaan ja kuivataan polymeerin avulla lingolla. Kuivattu liete kuljetetaan umpikonteilla Kuopioon Gasum Oy:n biokaasulaitokselle jatkokäsiteltäväksi.

Vuonna 2021 Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden määrä oli 2,7 miljoonaa m3 (-7,2 % vrt. 2020) ja keskimäärin 7 495 m3/d. Kesällä jätevedenpuhdistamon rantapumppaamo saneerattiin. Uusilla koneistoilla puhdistamon käyttämä tekninen vesi pumpataan järvestä aikaisempaa energiatehokkaammin ja varmemmin. Elokuussa 2021 uusittiin ilmastusaltaiden 1 ja 2 ilmastuslautaset. Lautasten uusinta tehdään noin kymmenen vuoden välein. Vuonna 2020 uusittiin altaat 3 ja 4, joten seuraavan kerran uusinta on edessä vuonna 2030.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan toukokuussa 2003 (Dnro ISY-2002-Y-114). Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristönluvasta tarkastamispäätöksen 11.12.2013 (ISAVI/44/04.08/2012).

Vuoden 2020 aikana otettiin 24 kertaa (2 kpl/kk) 24 h kuormitustarkkailunäytteitä. VNA 888/2006 määrää tarkkailukertojen vähimmäismääräksi 10 000 – 49 999 asukkaan puhdistamoille 12 kertaa vuodessa. Toteutettu tarkkailutiheys täyttää siis asetuksen vaatimukset. Kuormitustarkkailunäytteet tutkittiin vuonna 2021 Metropolilab Oy toimesta. Vuonna 2021 BOD:n ja kokonaisfosforin lupavaatimuksia ei saavutettu kolmannella vuosineljänneksellä johtuen puhdistamolle ylimääräistä kuormaa aiheuttaneista teollisuusjätevesistä. Muilta osin ympäristöluvan vaatimukset täytettiin.

Savonrannan jätevedenpuhdistamo on yksilinjainen bioroottorilaitos. Puhdistamo on mitoitettu 915 asukkaan jätevesille. Puhdistamolla käsitellään vain yhdyskuntajätevesiä. Alueella ei ole teollisuusjätevettä tuottavaa toimintaa. Vuonna 2021 puhdistetun jäteveden määrä oli 63 408 m³ (-5,6 % vrt. 2020) ja keskimäärin 174 m3/d.

Käsittelyprosessi sisältää välppäyksen, esiselkeytyksen, bioroottorin, välipumppauksen, kemikaalin syötön sekoituksineen sekä jälkiselkeytyksen. Liete kuljetetaan imuautolla Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle, jossa se sekoitetaan jätevedenkäsittelyprosessiin.

Vuonna 2020 Savonrannan jätevedenpuhdistamolle toteutettiin automaatiosaneeraus, jonka myötä mahdollistui puhdistamon etävalvonta ja -käyttö. Vuonna 2021 laitosta operoitiin pääosin etänä ja paikan päällä käytiin tekemässä viikoittaisia tarkastus- ja huoltokäyntejä

Savonrannan jätevedenpuhdistamon toiminta ja tarkkailu perustui Etelä-Savon ympäristökeskuksen ympäristöpäätökseen nro 0598Y0104-121 (20.12.2004). Näytteenotto perustui tarkkailuohjelmaan, joka on hyväksytty Etelä-Savon ympäristökeskuksessa (Dnro ESA-2005-Y-61–12).

Vuoden 2021 aikana otettiin 6 kertaa 24 h kokoomanäytettä puhdistamolle tulevasta jätevedestä ja vesistöön lähtevästä puhdistetusta jätevedestä. Vuositasolla kaikki ympäristöluvan vaatimukset täytettiin. Kuormitustarkkailunäytteet tutkittiin vuonna 2021 Metropolilab Oy toimesta.

Punkaharjun jätevedet johdetaan Savonlinnan Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle. Vuoden 2021 aikana johdettiin Punkaharjulta jätevettä 182 723 m³ (-9,3 % vrt. 2020) ja keskimäärin 501 m³/vrk.