Hyppää sisältöön

Jäteveden puhdistus

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään kaikki Savonlinnan kaupungin viemärilaitosalueelta syntyneet jätevedet lukuun ottamatta Savonrannan viemärilaitosalueen jätevesiä. Lisäksi puhdistamolle tuodaan umpi- ja sakokaivolietettä.

Jätevedenpuhdistamo on tyypiltään kaksilinjainen biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Käsittelyprosessi sisältää välppäyksen, esiselkeytyksen, ilmastuksen, jälkiselkeytyksen sekä jälkikäsittelyn flotaatiosuodattimilla. Saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia. Prosessissa syntynyt liete kalkitetaan, sakeutetaan ja kuivataan polymeerin avulla lingolla. Kuivattu liete kuljetetaan umpikonteilla Kuopioon Gasum Oy:n biokaasulaitokselle jatkokäsiteltäväksi.

Vuonna 2020 Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden määrä oli 2,9 miljoonaa m3 (+13,5 % vrt. 2019) ja keskimäärin 8 053 m3/d. Maaliskuussa palattiin ferrosulfaatin käyttöön fosforin saostuskemikaalina, sillä vuonna 2019 käytössä olleen alumiinikloridin oltiin havaittu inhiboivan prosessin biologista toimintaa. Elokuussa uusittiin ilmastusaltaiden 3 ja 4 ilmastuslautaset. Lautasten uusinta tehdään noin kymmenen vuoden välein. Vuonna 2021 on vuorossa altaat 1 ja 2. Joulukuussa laitosrakennuksiin asennettiin uudet ulko-ovet.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan toukokuussa 2003 (Dnro ISY-2002-Y-114). Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristönluvasta tarkastamispäätöksen 11.12.2013 (ISAVI/44/04.08/2012).

Vuoden 2020 aikana otettiin 24 kertaa (2 kpl/kk) 24 h kuormitustarkkailunäytteitä. VNA 888/2006 määrää tarkkailukertojen vähimmäismääräksi 10 000 – 49 999 asukkaan puhdistamoille 12 kertaa vuodessa. Toteutettu tarkkailutiheys täyttää siis asetuksen vaatimukset. Kuormitustarkkailunäytteet tutki vuonna 2020 huhtikuuhun asti Eurofins Oy ja tästä eteenpäin kilpailutuksen voittanut Metropolilab Oy Vuonna 2020 fosforin poistoteho jäi vaatimustasoa heikommaksi jaksolla 1. Muilta osin ympäristöluvan vaatimukset täytettiin.

Savonrannan jätevedenpuhdistamo on yksilinjainen bioroottorilaitos. Puhdistamo on mitoitettu 915 asukkaan jätevesille. Puhdistamolla käsitellään vain yhdyskuntajätevesiä. Alueella ei ole teollisuusjätevettä tuottavaa toimintaa. Vuonna 2020 puhdistetun jäteveden määrä oli 65 408 m³ (+3,0 % vrt. 2019) ja keskimäärin 179 m3/d.

Käsittelyprosessi sisältää välppäyksen, esiselkeytyksen, bioroottorin, välipumppauksen, kemikaalin syötön sekoituksineen sekä jälkiselkeytyksen. Liete kuljetetaan imuautolla Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle, jossa se sekoitetaan jätevedenkäsittelyprosessiin.

Vuonna 2020 Savonrannan jätevedenpuhdistamolle toteutettiin automaatiosaneeraus, jonka myötä mahdollistui puhdistamon etävalvonta ja -käyttö.

Savonrannan jätevedenpuhdistamon toiminta ja tarkkailu perustui Etelä-Savon ympäristökeskuksen ympäristöpäätökseen nro 0598Y0104-121 (20.12.2004). Näytteenotto perustui tarkkailuohjelmaan, joka on hyväksytty Etelä-Savon ympäristökeskuksessa (Dnro ESA-2005-Y-61–12).

Vuoden 2020 aikana otettiin 6 kertaa 24 h kokoomanäytettä puhdistamolle tulevasta jätevedestä ja vesistöön lähtevästä puhdistetusta jätevedestä. Vuositasolla kaikki ympäristöluvan vaatimukset täytettiin. Kuormitustarkkailunäytteet tutki vuonna 2020 huhtikuuhun asti Eurofins Oy ja tästä eteenpäin kilpailutuksen voittanut Metropolilab Oy.

Punkaharjun jätevedet johdetaan Savonlinnan Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle. Vuoden 2020 aikana johdettiin Punkaharjulta jätevettä 201 377 m³ (-0,2 % vrt. 2019) ja keskimäärin 550 m³/vrk.