Hyppää sisältöön

Jäteveden puhdistus

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään kaikki Savonlinnan kaupungin viemärilaitosalueelta syntyneet jätevedet lukuun ottamatta Savonrannan viemärilaitosalueen jätevesiä. Lisäksi puhdistamolle tuodaan umpi- ja sakokaivolietettä.

Jätevedenpuhdistamo on tyypiltään kaksilinjainen biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Käsittelyprosessi sisältää välppäyksen, esiselkeytyksen, ilmastuksen, jälkiselkeytyksen sekä jälkikäsittelyn flotaatiosuodattimilla. Saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia. Prosessissa syntynyt liete kalkitetaan, sakeutetaan ja kuivataan polymeerin avulla lingolla. Kuivattu liete kuljetetaan umpikonteilla Kuopioon Gasum Oy:n biokaasulaitokselle jatkokäsiteltäväksi.

Vuonna 2022 Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden määrä oli n. 2,3 miljoonaa m3 (-13,1 % vrt. 2021) ja keskimäärin 6 530 m3/d. Vuoden aikana jätevedenpuhdistamolle hankittiin uusi dekantterilinko lietteen kuivaukseen. Uudella lingolla saavutetaan korkeampi kuiva-ainepitoisuus, jolloin lietteen kuljetuskustannukset tulevat laskemaan jatkossa. Lisäksi jätevedenpuhdistamon ja rantapumppaamon väliset käyttövesilinjat uusittiin loppuvuodesta.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Pihlajaniemen        jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan toukokuussa 2003 (Dnro ISY-2002-Y-114).              Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristönluvasta tarkastamispäätöksen 11.12.2013 (ISAVI/44/04.08/2012).

Vuoden 2022 aikana otettiin 24 kertaa (2 kpl/kk) 24 h kuormitustarkkailunäytteitä. VNA 888/2006 määrää tarkkailukertojen vähimmäismääräksi 10 000 – 49 999 asukkaan puhdistamoille 12 kertaa vuodessa. Toteutettu tarkkailutiheys täyttää siis asetuksen vaatimukset. Kuormitustarkkailunäytteet tutkittiin vuonna 2022 Metropolilab Oy toimesta. Puhdistamon toiminta saavutti ympäristöluvan mukaiset vaatimukset kaikilla tarkkailujaksoilla.

Savonrannan jätevedenpuhdistamo on yksilinjainen bioroottorilaitos. Puhdistamo on mitoitettu 915 asukkaan jätevesille. Puhdistamolla käsitellään vain yhdyskuntajätevesiä. Alueella ei ole teollisuusjätevettä tuottavaa toimintaa. Vuonna 2021 puhdistetun jäteveden määrä oli 49 725 m³ (-21,6 % vrt. 2021) ja keskimäärin 136 m3/d.

Käsittelyprosessi sisältää välppäyksen, esiselkeytyksen, bioroottorin, välipumppauksen, kemikaalin syötön sekoituksineen sekä jälkiselkeytyksen. Liete kuljetetaan imuautolla Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle, jossa se sekoitetaan jätevedenkäsittelyprosessiin.

Savonrannan jätevedenpuhdistamon toiminta ja tarkkailu perustui Etelä-Savon ympäristökeskuksen ympäristöpäätökseen nro 0598Y0104-121 (20.12.2004). Näytteenotto perustui tarkkailuohjelmaan, joka on hyväksytty Etelä-Savon ympäristökeskuksessa (Dnro ESA-2005-Y-61–12).

Vuoden 2022 aikana otettiin 6 kertaa 24 h kokoomanäytettä puhdistamolle tulevasta jätevedestä ja vesistöön lähtevästä puhdistetusta jätevedestä. Vuositasolla kaikki ympäristöluvan vaatimukset täytettiin. Kuormitustarkkailunäytteet tutkittiin vuonna 2021 Metropolilab Oy toimesta.

Punkaharjun jätevedet johdetaan Savonlinnan Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle. Vuoden 2022 aikana johdettiin Punkaharjulta jätevettä 167 620 m³ (-8,3 % vrt. 2021) ja keskimäärin 459 m³/vrk.