Hyppää sisältöön

Oppilashuolto

Rehtori vastaa koulussa tehtävästä oppilashuoltotyöstä. Hän tukee hallinnollisin ratkaisuin ja järjestelyin ehkäisevän oppilashuoltotyön ja oppilaiden tukitoimien toteuttamista. Rehtori huolehtii siitä, että toimintamalleja ja oppilashuoltotyötä kehitetään koulussa.

Erityisopettaja toimii tiiviisti luokanopettajan apuna tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa sekä opetuksen suunnittelussa. Tämän lisäksi erityisopettaja kartoittaa oppilaiden luku- ja kirjoitusvalmiuksia sekä luetunymmärtämistä erilaisten testien avulla. Erityisopettaja tuo oppilashuoltoryhmään erityispedagogisen näkemyksensä oppilaiden taidoista, vahvuuksista ja tuentarpeista suhteessa muihin saman ikätason oppijoihin.

Kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin tehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä seuraamalla, arvioimalla ja edistämällä oppilaan terveyttä, yhteistyössä vanhempien/huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tapaavat kaikki oppilaat säännöllisesti terveystarkastuksissa.

Koulukuraattori jäsentää oppilaan tilannetta esim. tarkastelemalla hänen elämän- ja koulunkäyntitilannettaan kokonaisvaltaisesti sekä yksilö-, perhe- että kouluyhteisön tasolla. Pyrkimyksenä on myös tukea oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Oppilaita tuetaan mm. käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perhetilanteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Koulupsykologi antaa neuvontaa ja ohjantaa lapsen ja nuoren oppimiseen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Hän kartoittaa tarvittaessa oppilaan oppimisvalmiuksia sekä arvioi ja tukee yhteistyössä lähikasvattajien kanssa oppilaan tunne-elämää ja mielenterveyttä.