Hyppää sisältöön

Haja-asutusalueen talousjätevedet

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017), ns. hajajätevesiasetus, koskee kaikkia vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisia kiinteistöjä.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon mm. kiinteistö sijainti (vesistöjen läheisyys, pohjavesialueet), alueen kaavamääräykset, jätevesien käsittelyä koskevat ympäristönsuojelumääräykset, kiinteistön käyttöaste ja rakennusten varustetaso.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän tuli täyttää vaatimukset 31.10.2019 niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä (mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään) tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella (I ja II-luokan pohjavesialueet).

Savonlinnassa sijaitsevan kiinteistön omistaja, toimi näin:

 1. Hanki jätevesisuunnitelmien laadintaan (ja käsittelylaitteiden rakentamiseen) perehtynyt suunnittelija, ota tarvittaessa yhteys LVI-alan liikkeisiin. Voit laatia suunnitelman ja rakentaa käsittelyjärjestelmän myös itse.
 2. Ota selvää, minkä yleis- tai asemakaavan alueella kiinteistö sijaitsee (ota tarvittaessa yhteys Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin) ja selvitä onko kaavassa annettu jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä; jos ei ole tai on vain joiltakin osin, puuttuvilta osin noudatetaan Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä, joista tietoa saat kaupungin ympäristönsuojelupalveluilta.
 3. Tee jätevesisuunnitelma ja lähetä se ympäristönsuojelupalveluille. Sähköinen lomake löytyy myös Savonlinnan kaupungin kotisivulta osoitteesta: www.savonlinna.fi -> Asiointi -> Lomakkeet -> Jätevesisuunnitelma. Liitä suunnitelmaan yleiskartta kiinteistön sijainnista sekä asemapiirros/tonttikartta, johon on merkitty jätevesilaitteiden sijainti mahdollisine imeytyskenttineen sekä etäisyydet mm. talousvesikaivoon, rantaviivaan, naapurin rajoihin ja rakennuksiin.
 4. Odota ympäristöpäällikön päätöksellä annettavaa käsittelyratkaisua ja sen perusteella rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Käsittelystä peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu.
 5. Hanki päätöksen ja luvan mukaiset jätevesilaitteet sekä jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaja, ellet rakenna itse.
 6. Ota valokuvia rakentamisen aikana talokirjaan liitettäväksi mahdollisen kiinteistön kaupan yhteydessä ostajalle taikka seuraavalle käyttäjäsukupolvelle annettavaksi.
 7. Toimita valokuvat tai pyydä lopputarkastus Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluilta.
 8. Huolla jätevesilaitteet laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti ja tyhjennä jätevesi- ja saostussäiliöt ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Ohjeelliset laite- ja suojaetäisyysvaatimukset löytyvät seuraavasta linkistä:

Huomaa, että

 • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on liittymisvelvollisuus viemäriverkostoon.
 • Pelkästään hajajätevesien käsittelyä koskevia ympäristönsuojelulain ja asetuksen kohtia noudatetaan vain, ellei kunnallisia määräyksiä ole laadittu. Savonlinnassa kunnallisia määräyksiä ovat mm. kaavoihin sisältyvät jätevesien käsittelymääräykset ja kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.
 • Kunnalliset määräykset eivät vapauta kantovesipaikkoja jätevesien käsittelylaitteiden saneerausvelvoitteesta.
 • Osalla kaava-alueista jätevesien käsittelyä koskevat kaavamääräykset ovat Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä tiukemmat. Ympäristönsuojeluviranomaisen on otettava kaavamääräykset huomioon käsitellessään jätevesisuunnitelmia.
 • Käsittelylaite- ja suojaetäisyysvaatimukset poikkeavat eri kaava-alueilla toisistaan mm. harmaiden jätevesien laitevaatimusten (1 – 3 tiivistä saostussäiliötä / -kaivoa) ja maaperään imeytysetäisyyden (15 – 30 m rantaviivasta) osalta.
 • Suojaetäisyysvaatimuksia on annettu myös talousvesikaivoon nähden ja Puruveden rantayleiskaavassa myös umpisäiliön sijoittamista koskien.
 • I ja II -luokan pohjavesialueilla kaikkien, myös harmaiden jätevesien maaperään imeyttäminen on kielletty (ts. vaatii umpisäiliön tai pohjavesialueen ulkopuolelle johtamisen myös kantovesipaikoissa).
 • Vesikäymäläjätevesien maaperään imeyttäminen on kielletty rantavyöhykkeellä, jonka leveys riippuu kaava-alueesta (vähintään 150 m); osassa kaava-alueista vesikäymälän rakentaminen on kielletty kaavamääräyksissä, vaikka jätevedet johdettaisiin umpisäiliöön.

Älä ryhdy omatoimisesti saneeraukseen tai hanki laitteita ottamatta yhteyttä Savonlinnan kaupungin Ympäristönsuojelupalveluihin.

Lisätietoja antavat:

 • Ympäristöinsinööri Hanne Turunen, puh. 044  417 4690, hanne.turunen (at) savonlinna.fi
 • Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044  417 4685, matti.rautiainen (at) savonlinna.fi

Muualla kuin ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevan kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on saatettava vaatimusten tasolle viimeistään siinä yhteydessä kun kiinteistölle:

1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- sekä huolto-ohjeet, jotka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä laaditaan suunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen.