Hyppää sisältöön

Haja-asutusalueen talousjätevedet

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017), ns. hajajätevesiasetus, koskee kaikkia vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisia rakennettuja kiinteistöjä, myös vapaa-ajan kiinteistöjä.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että jätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon mm. kiinteistö sijainti (vesistöjen läheisyys, pohjavesialueet), alueen kaavamääräykset, ympäristönsuojelumääräykset, kiinteistön käyttöaste ja rakennusten varustetaso. Jätevesijärjestelmästä on oltava jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Jätevesien käsittelyjärjestelmien tuli täyttää vaatimukset 31.10.2019 mennessä rannoilla (lähin vettäkäyttävä rakennus enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä) ja pohjavesialueilla (silloiset I ja II-luokan pohjavesialueet) sijaitsevilla kiinteistöillä.

Muualla kuin ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevan kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on saatettava vaatimusten tasolle viimeistään siinä yhteydessä kun kiinteistölle:

1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Yllämainittu käytäntö koskee myös kantoveden varassa olevia kiinteistöjä.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä laaditaan suunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen.

Savonlinnassa sijaitsevan kiinteistön omistaja, toimi näin:

 1. Hanki jätevesihankkeisiin perehtynyt suunnittelija, ota tarvittaessa yhteys LVI-alan liikkeisiin. Suunnittelijoita (ja urakoitsijoita) löydät myös Laiturilla-hankkeen verkkosivuilta osoitteesta https://visitsavonlinna.fi/palveluja-mokille/jatevesiurakointia-ja-suunnittelua/ (HUOM! Ympäristönsuojelupalvelut ei vastaa listauksesta tai sen ylläpidosta). Voit laatia suunnitelman ja rakentaa käsittelyjärjestelmän myös itse, jolloin:
 2. Selvitä minkä yleis- tai asemakaavan alueella kiinteistö sijaitsee ja onko kaavassa annettu jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä (ota tarvittaessa yhteys Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin). Jos ei ole tai on vain joiltakin osin, puuttuvilta osin noudatetaan Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka löytyvät verkko-osoitteesta https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/maaraykset/.
 3. Laadi jätevesisuunnitelma. Suunnitelma esitetään Lupapisteen kautta. Suunnitelmalomake löytyy Savonlinnan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: www.savonlinna.fi -> Asiointi -> Lomakkeet -> Jätevesisuunnitelma. Tallenna suunnitelmalomake omalle tietokoneellesi pdf-muotoon ja liitä lomake Lupapisteeseen avaamallesi hankkeelle. Suunnitelman liitteenä tulee olla yleiskartta kiinteistön sijainnista sekä asemapiirros/tonttikartta, johon on merkitty jätevesilaitteiden sijainti mahdollisine imeytyskenttineen sekä etäisyydet mm. talousvesikaivoon (myös naapurin kaivoon), rantaviivaan, kiinteistön rajoihin ja rakennuksiin.
 4. Odota, kunnes toimenpidelupa on myönnetty. Asian käsittelystä peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu.
 5. Hanki luvassa hyväksytyt jätevesilaitteet.
 6. Ota valokuvia jätevesijärjestelmän rakentamisesta kiinteistön asiakirjoihin liitettäväksi mahdollisen kaupan yhteydessä ostajalle taikka seuraavalle käyttäjäsukupolvelle annettavaksi.
 7. Toimita valokuvat tai pyydä loppukatselmus Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluilta.
 8. Huolla jätevesilaitteita laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti ja tyhjennä umpi- ja saostussäiliöt ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Ohjeelliset laite- ja suojaetäisyysvaatimukset löytyvät seuraavasta linkistä:

Jätevesiohjeistus 1.2.2024 alkaen

Huomaa, että

 • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on liittymisvelvollisuus viemäriverkostoon.
 • Pelkästään hajajätevesien käsittelyä koskevia ympäristönsuojelulain ja asetuksen kohtia noudatetaan vain, ellei kunnallisia määräyksiä ole laadittu. Savonlinnassa kunnallisia määräyksiä ovat mm. kaavoihin sisältyvät jätevesien käsittelymääräykset ja kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.
 • Kunnalliset määräykset eivät vapauta kantovesipaikkoja jätevesien käsittelylaitteiden saneerausvelvoitteesta.
 • Osalla kaava-alueista jätevesien käsittelyä koskevat kaavamääräykset ovat ympäristönsuojelumääräyksiä tiukemmat. Käsittelylaite- ja suojaetäisyysvaatimukset voivat myös poiketa eri kaava-alueilla toisistaan. Ympäristönsuojeluviranomaisen on otettava kaavamääräykset huomioon käsitellessään jätevesisuunnitelmia.
 • Suojaetäisyysvaatimuksia on annettu myös talousvesikaivoon nähden ja Puruveden rantayleiskaavassa myös umpisäiliön sijoittamista koskien.
 • 1 , 1E-, ja 2- ja 2E -luokan pohjavesialueilla kaikkien, myös harmaiden jätevesien maaperään imeyttäminen on kielletty (ts. vaatii umpisäiliön tai pohjavesialueen ulkopuolelle johtamisen). Kantovesipaikoissa vähäisten, puhdistettujen harmaiden jätevesien imeyttäminen maaperään voi olla mahdollista, mikäli puhdistetut jätevedet eivät aiheuta pilaantumisen vaaraa pohjavedelle.
 • Vesikäymäläjätevesien maaperään imeyttäminen on kielletty ranta-alueella (100-150 m rantaviivasta); osassa kaava-alueista vesikäymälän rakentaminen on kielletty kaavamääräyksissä, vaikka jätevedet johdettaisiin umpisäiliöön.

Älä ryhdy omatoimisesti saneeraukseen tai hanki laitteita ottamatta yhteyttä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluihin.

Lisätietoja antavat:

 • Ympäristöinsinööri Hanne Turunen, puh. 044  417 4690, hanne.turunen (at) savonlinna.fi
 • Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044  417 4685, matti.rautiainen (at) savonlinna.fi