Hyppää sisältöön

Tietosuoja ja henkilötiedon käsittely

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikannustiedot, henkilötunnus, asiakastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Henkilötiedon käsittelyä sääntelee EU:n yleisen tietosuoja-asetus (679/2016/EU), jonka soveltaminen astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tavoitteena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi asetus yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU:ssa. Tammikuun alussa 2019 voimaan tullut kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen kansallista sääntelyä.

Henkilötiedon käsittely ja rekisteröidyn oikeudet

Kun olet asiakkaana Savonlinnan kaupungin palveluissa tai muutoin asioit kaupungin kanssa, kerää kaupunki henkilötietojasi toteuttaessaan lakisääteistä, yleistä etua tai julkista vallankäyttöä vaativaa tehtävää. Joissakin tapauksissa henkilötiedon kerääminen voi perustua myös suostumukseen tai asiakaspalvelusopimukseen.

Jos henkilötiedon käsittelyn oikeus perustuu lainsäädäntöön, niin asiakkaalla ei ole oikeutta estää tiedon käsittelyä tai vaatia tiedon poistoa. Jos tiedot on kerätty asiakkaan suostumuksen perusteella, on hänellä oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa esim. ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön.

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietojasi on tallennettu kunnan eri rekistereihin. Tarvittaessa voit pyytää myös jäljennöksiä henkilötiedoista. Henkilötietoja koskeva pyyntö ja vastaus ovat yleensä maksuttomia. Saat tarvitsemasi tiedot kuukauden kuluessa. Jos tietoja ei pystytä perustellusta syystä toimittamaan tässä ajassa, ilmoitamme Sinulle viiveestä. Halutessasi tarkastaa henkilötietojasi ota yhteys tietosuojaselosteessa mainittuun rekisterin vastuuhenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Tiedon saaminen edellyttää pyytäjän tunnistamista.

Jos epäilet, että henkilötietojasi on käsitelty epäasiallisesti, voit pyytää asian selvittämistä. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista eli korjaamista tai virheellisten tietojen poistamista. Kunta toteuttaa pyyntösi, jos se on perusteltua. Kunta ilmoittaa, jos pyyntöä ei lainsäädännön perusteella ole mahdollista toteuttaa. Jos olet tyytymätön, sinulla on oikeus valittaa asiasta valvovalle viranomaiselle.

Savonlinnan kaupunki kerää henkilötiedot eri rekistereihin käyttötarkoituksen mukaan.  Tietosuojaselosteiden avulla saat selville henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja muut käsittelyn kannalta tärkeät asiat. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi.

Savonlinnan kaupungin henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuoja- ja erityislainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Kansallisarkisto ja Kuntaliitto) sekä kaupungin omia tietosuoja- ja tietoturvaohjeita. Henkilötiedon käsittelyä rajataan käyttöoikeuksin ja niitä saavat käsitellä vain henkilöt, joilla on työtehtävien tai asiakassuhteen mukanaan tuomat oikeudet henkilötiedon käsittelyyn. Henkilötiedon käsittelyä valvotaan ja järjestelmien käyttöä seurataan. Henkilöstö suorittaa tietosuojaa koskevan verkkokoulutuksen säännöllisesti.

Savonlinnan kaupunki toteuttaa tietosuoja-asetuksen luvun kolme mukaisen rekisteröidyn informoinnin henkilötiedon käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista palvelukohtaisilla tietosuojaselosteilla.

Lisätietoja kaupungin tietosuojakäytänteistä saat kaupungin tietosuojavastaavalta.

Voimassa olevasta tietosuojalainsäädännöstä voit lukea lisätietoa oheisista linkeistä:

Hämäläinen Markus, hallintojohtaja-kaupunginlakimies

  • Keskushallinto / Hallintopalvelut

Puh. 050 470 9394

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: markus.hamalainen@savonlinna.fi