Hyppää sisältöön

Asiakirja- /tietopyynnöt Savonlinnan kaupungille

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 9 §) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Tietopyynnön voi esittää suullisesti tai kirjallisesti. Julkista asiaa/asiakirjaa koskevan tietopyynnön voi tehdä sähköisellä lomakkeella tai tulostaa sen ja toimittaa kirjaamoon, josta ne ohjataan edelleen asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialueelle. Keskusarkisto vastaa arkistossa säilytettävään aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta. Kaupungin kirjaamosta saa tarvittaessa neuvoja tietopyynnön tekemiseen.

Julkisuuslain mukaan tietopyyntö tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti. Pyynnöstä tulee käydä ilmi, mitä tietoa tai asiakirjaa se koskee. Rajoittamaton tietopyyntö ei vastaa julkisuuslain vaatimuksia. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa nimeään eikä sitä, mihin tietoa käytetään. Asianosaisena on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä tai henkilötietoja sisältävästä asiakirjasta tulee tietopyyntö perustella, tehdä kirjallisesti sekä ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja asiakirjan suojaustapa. Edellä mainittujen tietojen luovuttaminen edellyttää myös tietopyynnön esittäjän henkilöllisyyden varmistamista/tunnistamista. Lähetä näissä tapauksissa sähköinen tietopyyntö

  • Suomi.fi-viestit- palvelua käyttäen tai
  • omakätisesti allekirjoitetulla postitse toimitetulla tietopyynnöllä tai
  • asioi paikan päällä henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Suojaamattomalla sähköpostilla ei tule lähettää salassa pidettäviä tietoja sisältävää tietopyyntöä. Kaupunki voi pyytää myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Tiedon luovuttamisesta voidaan myös kieltäytyä, jolloin kieltäytymiselle tulee antaa lakiperusteinen syy ja informoida, että asiasta voidaan pyydettäessä tehdä valituskelpoinen päätös. Muutosta päätökseen haetaan suoraan hallinto-oikeudesta.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön saapumisesta. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön saapumisesta.

Asiakirjan tyypistä ja tietopyynnöstä riippuen kaupunki voi luovuttaa pyydetyt tiedot suullisesti, sähköisesti, postitse tai paikan päällä käyden ennalta sovittuna ajankohtana. Tietopyynnöstä voidaan periä erillinen taksan mukainen maksu.

Tietopyyntölomake

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjoista perittävät maksut