Hyppää sisältöön

Asiakirja- /tietopyynnöt Savonlinnan kaupungille

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 9§) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Tietopyynnön voi esittää suullisesti tai kirjallisesti. Tietopyynnön voi tehdä sähköisellä lomakkeella tai tulostaa sen ja toimittaa kirjaamoon, josta ne ohjataan edelleen asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialueelle. Keskusarkisto vastaa arkistossa säilytettävään aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta. Kaupungin kirjaamosta saa tarvittaessa neuvoja tietopyynnön tekemiseen.

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Pyynnöstä tulee käydä ilmi, mitä tietoa tai asiakirjaa se koskee. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa nimeään eikä sitä, mihin tietoa käytetään. Asianosaisena on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tulee tietopyyntö perustella ja tehdä kirjallisesti sekä ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus, asiakirjan suojaustapa sekä oma henkilöllisyytensä. Kaupunki voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Rekisterinpitäjä voi myös kieltäytyä tiedon luovuttamisesta, jolloin kieltäytymiselle tulee antaa lakiperusteinen syy ja informoida, että asiasta voidaan pyydettäessä tehdä valituskelpoinen päätös. Muutosta päätökseen voi hakea hallinto-oikeudesta.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Asiakirjan tyypistä ja tietopyynnöstä riippuen kaupunki voi luovuttaa pyydetyt tiedot suullisesti, sähköisesti tai paperisina asiakirjoina, jotka voi myös noutaa paikan päältä. Niihin tietoihin, joita ei ole mahdollista luovuttaa sähköisesti eikä paperisina, voi tutustua asiasta vastaavan viraston tiloissa ennakolta sovittuna ajankohtana. Paperitulosteista voidaan periä erillinen maksu. Keskusarkiston asiakirjajäljennökset toimitetaan pääasiassa postiennakolla.

Asiakirjoista perittävät maksut

Tietopyyntölomake