Hyppää sisältöön

Etuosto-oikeuden käyttäminen Savonlinnan kaupungissa

Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta.

Etuostolain mukaa kaupungilla on etuosto-oikeus kaupungin alueella sijaitsevan kiinteistön kaupassa seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Myydyn alueen pinta-ala on yli 5.000 m2 (EOL 5 §)
  • Etuosto-oikeutta käytetään maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista tai virkistys- ja suojelutarkoituksia varten (EOL 1 §).
  • Ostaja ei ole myyjän puoliso eikä henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, eikä tällaisen henkilön puoliso (EOL 5 §).
  • Ostajana ei ole valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos (EOL 5 §).
  • Myynti ei tapahdu pakkohuutokaupalla (EOL 5 §).
  • Etuosto-oikeuden käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot ja muut olosuhteet, ei ole pidettävä kohtuuttomana (EOL 5 §).

Päätösvaltaa kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä käyttää kaupunginhallitus.

Savonlinna kaupunginvaltuuston 15.5.2017 § 40 hyväksymän ja 26.9.2022 § 78 muutetun 1.10.2022 voimaan tulleen Savonlinnan kaupungin hallintosäännön luvun 11 § 76 mukaan maankäyttöasiantuntija päättää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jos on ilmeistä, että kaupungilla ei ole tarvetta hankkia kiinteistöä omistukseensa.  Viranhaltijan tekemää päätöstä kaupunginhallitus ei voi enää ottaa käsiteltäväkseen (EOL 21 §).

Maanmittauslaitos on 14.12.2015 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että kuntien ei tarvitse enää ilmoittaa Maanmittauslaitokselle päätöstä olla käyttämättä etuosto-oikeuttaan.   Maanmittauslaitoksen kirje 14.12.2015

Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta on 12.1.2016 § 6 päättänyt, että Savonlinnan kaupunki  ei tee kalenterikuukausittain koontipäätöstä etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä. Mikäli asiakas tarvitsee ennen kauppakirjojen allekirjoitusta asiaan liittyvän ennakkopäätöksen tai kaupan jälkeen asian kiireellisyyden vuoksi erillispäätöksen kaupungingeodeetti (nyk. maankäyttöasiantuntija) tekee päätöksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä. Näistä ennakko-/erillispäätöksistä peritään teknisen lautakunnan vahvistaman hinnoittelun mukainen maksu joka vuonna 2024 on 70,00 € (ei ALV).

Etuostolain luvun 2 § 8 mukaan kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä  kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla.

Kaupanteon jälkeen tarvittavaan erillispäätökseen tarvitaan kirjallinen pyyntö ja kauppakirjajäljennös.

Päätökset toimitetaan kahden viikon kuluessa pyynnöstä.

Yhteyshenkilö:

Inkinen Tiina, maankäyttöneuvottelija

  • Tekninen toimiala / Maankäyttöpalvelut

Puh. 044 417 4671

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tiina.inkinen@savonlinna.fi