Hyppää sisältöön

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu valtakunnallisesti arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Miten kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan?

Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Koska kokeilu perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.

Savonlinnan kaupunki valittiin toteuttamaan kaksivuotista esiopetuskokeilua.

Kokeilua voidaan järjestää vain sellaisissa esiopetuksen toimipaikoissa, joissa lapset voivat osallistua myös täydentävään varhaiskasvatukseen.

Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet ja tukee kokeilun järjestäjiä kokeilun toimeenpanossa.

Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta Savonlinnan kaupunki on laatinut paikallisen opetussuunnitelman, joka on otettu käyttöön 1.8.2021 ja päivitetty 1.6.2023.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana.

Mitä kokeilu tarkoittaa siihen osallistuville lapsille ja perheille?

Osa savonlinnalaisista 5-vuotiaista lapsista valitaan koeryhmään. Loput lapset kuuluvat verrokkiryhmään.
Ministeriö ja tutkijat ovat satunnaisotannalla valinneet kokeilutoimipaikat jotka Savonlinnassa ovat Asemantien päiväkoti, Kellarpellon päiväkoti, Savonrannan päiväkoti ja Touhula Mertala.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä tutkijat ovat valinneet satunnaisotannalla koeryhmään kuuluvat lapset. Koeryhmään valittujen lasten huoltajille on toimitettu tiedote kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja hakuohjeet.

Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Jos lapsen halutaan osallistuvan kokeiluun kaksivuotista esiopetusta järjestävässä toimipaikassa, huoltajien tulee hakea lapselle paikka kokeilusta. Esiopetus on perheille maksutonta.

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelma on valmistunut ja sivistyslautakunta päättää sen hyväksymisestä kokouksessaan 17.6.2021.

Lisätietoja

Tuononen Tero, kasvatus- ja opetuspäällikkö

  • Sivistystoimiala / Koulutoimi
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4303

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tero.tuononen@savonlinna.fi