Hyppää sisältöön

Kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus. Näitä toimintoja ovat:

– jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

– tilapäinen melu ja tärinä

– koeluonteinen toiminta

– poikkeukselliset tilanteet

– pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Eräiden jätteiden hyödyntämiseksi maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (Savonlinnassa Etelä-Savon ELY-keskus). Ilmoituksen jättämiselle ei ole säädetty aikarajaa, mutta hyödyntäminen voidaan kuitenkin aloittaa vasta, kun ilmoitus on tallennettu tietojärjestelmään.

Ilmoituslomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen


Pienimuotoisessa maarakentamisessa voidaan ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaan hyödyntää kertaluontoisesti betoni- ja tiilimurskeita tai muuta tarkoitukseen soveltuvaa jätettä korvaamaan neitseellisiä luonnonaineksia. Ympäristönsuojelupalveluille on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä vähintään 14 vuorokautta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Jätteiden hyödyntäminen on kielletty vesistössä tai sen välittömässä läheisyydessä (alle 30 m etäisyydellä rantaviivasta) sekä pohjavesialueilla. Jätteistä on tarvittaessa selvitettävä haitta-ainepitoisuudet niiden hyötykäyttökelpoisuuden arvioimiseksi.

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, viimeistään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Ilmoitus on tehtävä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 29 §:ssä tarkoitetuista toiminnoista kuten mm. louhinnasta, murskauksesta ja lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erittäin häiritsevää melua aiheuttavasta rakennus-, purku-, yms. työstä, jos työtä tehdään muulloin kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 8:00 – 18:00 tai yli 5 päivän ajan (murskausta yli 3 päivää), yksittäisistä moottoriurheilukilpailuista, ilotulituksesta muulloin kuin uuden vuoden aattona tai Pyhän Olavin päivänä, konserteista tai isommista yleisötapahtumista ja aina kun äänentoistolaitteita käytetään ulkotiloissa klo 22 jälkeen.

Ilmoituslomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen

Usean kunnan alueella tapahtuva toiminta ilmoitetaan valtion valvontaviranomaiselle (Savonlinnassa Etelä-Savon ELY-keskus).

Koeluonteinen toiminta

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavaa pysyvää toimintaa koskevan luvan. Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun (esim. polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena).

Ilmoituslomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen

Poikkeukselliset tilanteet

Poikkeuksellisista tilanteista (onnettomuus, tuotantohäiriö, laitteiston tai rakennelman purkaminen) on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. Ilmoitus voidaan tehdä suullisesti, kunhan viranomaiselle lähetetään kirjallinen raportti välittömästi poikkeustilanteen jälkeen.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (Savonlinnassa Etelä-Savon ELY-keskus), jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoituslomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen

Ilmoituksista annetaan päätös ja käsittelystä peritään toimivaltaisen viranomaisen taksan mukainen maksu.