Hyppää sisältöön

Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksesta vastaavat kunnat, joiden on osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle lapselle. Esiopetusta voivat järjestää myös siihen luvan saaneet yksityiset organisaatiot.

Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Savonlinnassa on käytössä esiopetuksessa sähköinen ohjelma Wilma, jonka kautta huoltajat viestivät henkilöstön kanssa, lukevat päiväkodin viestejä ja anovat esioppilaan poissaoloja. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään myös Wilmassa. 

Esiopetusta järjestetään:

  • Asemantien, Kellarpellon, Anttolan, Pihlajaniemen, Punkaharjun ja Savonrannan päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen järjestämänä esiopetusta on myös Kerimäen, Nojanmaan ja Pihlajaniemen koulujen tiloissa.
  • Haja-asutusalueen kouluissa esiopetusta järjestetään perusopetuksen järjestämänä.
  • Kaupunki ostaa ostopalveluna Mertalan ja Nätkin kaupunginosissa esiopetusta Touhula Mertala ja Touhula Nätki -päiväkodeista.

Esiopetuksen työajat

Ylläolevista PDF-tiedostosta luettavissa mm. syys-, joulu- ja talvilomien ajankohdat.

Esiopetussuunnitelma

Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 lukien. Esiopetussuunnitelmaa on täydennetty sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2018. Paikallisena painopistealueena on “tutkin ja toimin ympäristössäni” – oppimisen alue 1.8.2018 lukien.

Savonlinnan kaupungin esiopetussuunnitelma

Monikulttuurisuus esiopetuksessa

Savonlinnan kaupungissa otettiin käyttöön sivistyslautakunnan hyväksymä monikulttuurisuussuunnitelma tammikuussa 2016.

Monikulttuurisuussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Suunnitelman sisältö ja käyttöönotto käydään ennakkoon läpi jokaisessa vastaanottavassa yksikössä yhdessä vastaanottokeskuksen toimijoiden kanssa.

Vastaanottavat yksiköt tekevät tarvittaessa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupaikka määräytyy ensisijaisesti lähikouluperiaatteen mukaisesti. Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa toimitaan vastaavalla periaatteella.

Maahanmuuttajille tulee taata oppimiseen riittävät resurssit: opetushenkilöstö, kolmiportainen tuki (mm. tulkkipalvelut, koulunkäyntiohjaajat) ja materiaalit.

Maahanmuuttajataustaiset lapset integroidaan suomalaisten lasten kanssa jo olemassa oleviin ryhmiin.

Esi- ja perusopetuksen monikulttuurisuussuunitelma 2019-2021