Hyppää sisältöön

     

Ympäristönsuojeluohjelma       

Kunnan ympäristönsuojeluohjelma on paikallisiin oloihin ja kehittämistarpeisiin perustuva tavoite- ja toimenpideohjelma, joka sisältää eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen toimintaan liittyviä toimenpiteitä. Ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ensimmäisen kerran vuonna 1993 ja päivitettynä vuonna 1999.

Alkuperäisen ohjelman laatimisesta vastasi ympäristönsuojelulautakunta. Ympäristönsuojeluohjelman tavoitteena on vaikuttaa kaupungin kehitykseen ja sen mukanaan tuomiin ympäristöä rasittaviin muutospaineisiin. Ohjelman tavoitteena on myös, että jatkossakin Savonlinna voidaan säilyttää kaikille asukkaille viihtyisänä ja ympäristönsä puolesta monimuotoisena asuinpaikkana sekä houkuttelevana matkailukohteena.

Ohjelman lähtökohtana ovat ympäristönsuojelun yleiset tavoitteet ja keskeisenä periaatteena pyrkimys kestävään kehitykseen, jonka mukaan tämän sukupolven perustarpeet pyritään tyydyttämään viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Ympäristösuojeluohjelma muodostaakin kaupunkiin laaditulle paikalliselle Agenda 21 -ohjelmalle keskeisen perustan.

Lue lisää:

Ympäristönsuojeluohjelma 

Agenda 21 – ohjelma

Kestävän kehityksen tavoitteena on tasa-arvoisen hyvinvointiyhteiskunnan luominen, sen moraalisen perustan kehittäminen sekä luonnon- ja rakennetun pääoman säilyttäminen myös tuleville sukupolville.

Savonlinnan Agenda – työ lähti alkuun kaupunginvaltuutetun valtuustoaloitteesta paikallisen Agenda 21 – foorumin perustamisesta. Valtuustoaloitteen pohjalta perustettiin valmisteleva työryhmä selvittämään asiaa ja myöhemmin Agenda 21 – toimikunta laatimaan ohjelmaa.

Toimikunta nimesi seitsemän sektorikohtaista alatyöryhmää, jotka kokosivat oman sektorinsa keskeisimmät kysymykset. Näistä koottiin Agenda 21 – toimenpideohjelma, joka sisälsi sektoreittain tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Alatyöryhmien raporttien yhteenvedon perusteella toimikunta valitsi Savonlinnan Agenda 21 – ohjelman painopistealueiksi kolme Savonlinnalle ominaista sektoria tavoitteineen ja toimenpiteineen. Painopistealueet ovat vesi, kaupunkirakenne ja liikenne sekä elinkeinoelämä, matkailu ja kulttuuri. Painopistealueista tehtiin julkaisu, josta pyydettiin kannanottoja kansalaisilta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Agenda 21 – ohjelman vuonna 2001 ja päivitettynä vuonna 2004.Jotta Savonlinnan Agenda 21 -toimintaohjelma toteutuu, tulee kaikkien tahojen omaksua kestävän kehityksen merkitys.

Savonlinnan Agenda 21- toimintaohjelman tavoitteena on toimenpideohjelman eri osa-alueiden esittämien toimenpiteiden käynnistäminen, niiden toteutusaikataulun ja kustannusten arviointi. Alun perin toimenpideohjelmaan esitettyjä toimenpiteitä oli sata, joista hyväksyttyyn ohjelmaan on valmisteltu niiden pohjalta noin puolet.

Lue lisää:

Agenda 21 – ohjelma

Savonlinnan kaupungin kestävän kehityksen toimepideohjelma 2010

Kaupunginjohtaja käynnisti heinäkuussa 2009 ohjelma laadinnan pyytämällä ympäristöpäällikköä kirjoittamaan lehdistötiedotteen asiasta, jossa veden laatu nostetaan ohjelman painopistealueeksi. Tiedote julkaistiin 30.7.2009. Tiedotteessa kerrottiin mm. seuraavaa:

Savonlinnaan ryhdytään laatimaan kaupunkistrategian mukaista kestävän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on kehittää Savonlinnan ympäristöä viihtyisänä ja puhtaana korkealaatuisena asumisympäristönä. Myös vireillä olevat isot noin 100 miljoonan euron suuruiset matkailuinvestoinnit aiotaan toteuttaa ekologisesti kestävällä tavalla. Savonlinna sijaitsee lähes luonnontilaisen järviluonnon keskellä. Kaupunki huolehtii monella tavoin Saimaan säilymisestä puhtaana.

Ohjelma on osa sellaisen Savonlinna -imagon rakentamista ja Savonlinnan profiloimista, joita voidaan käyttää kaupungin markkinoinnissa kestävän kehityksen mallikaupunkina.

Ohjelman päämääränä ei ole tavoitella hiilineutraalikunnan statusta vaan esitettävillä toimenpiteillä pienentää kaupunkikonsernin omaa ekologista jalanjälkeä.

Ohjelman toisena päämääränä on saada aikaan ohjelma, joka olisi kaupungin eri hallintokuntien ym. toimijoiden yhteinen näkemys kaupungin kehittämisestä kestävällä tavalla ja johon kaikki sitoutuisivat.

Ympäristöpäällikön laatiman ohjelmaluonnoksen käsittely on kesken. Luonnos sisältää ne konkreettiset toimenpiteet, joilla edistetään kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä Savonlinnan kaupunkikonsernissa, ja jotka ovat Savonlinnan kaupungin sekä sen hallitsemien yhtiöiden ja kuntayhtymien omilla ratkaisuillaan toteutettavissa.

Ohjelmaluonnoksesta on jätetty pois yksityinen sektori ja kotitaloudet, joiden toimintatapoihin kaupunkikonserni voi vain välillisesti vaikuttaa.

Ohjelmaluonnokseen ei ole sisällytetty valtakunnallisissa ja maakunnallisissa kestävän kehityksen ohjelmissa esitettyjä tavoitteita.

Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi Savonlinnassa

 Ohjelmaluonnokseen sisältyy toimenpiteitä, jotka kohdistuvat:

 • vesistöjen kuormitukseen ja vesiliikenteeseen
 • maankäyttöön ja rakentamiseen
 • liikenteeseen
 • jätehuoltoon
 • energian hankintaan, tuotantoon ja käyttöön
 • luonnonvaroihin
 • palvelujen ja tarvikkeiden hankintaan
 • ympäristökasvatukseen.

Toimenpiteiden perusteena on:

 • vesiensuojelun
 • ilmansuojelun
 • luonnonsuojelun
 • maaperänsuojelun
 • meluntorjunnan
 • virkistyskäytön
 • maisemansuojelun
 • terveydensuojelun

edistäminen kestävän kehityksen edellyttämään suuntaan.

Toteutusaikataulu ja rahoitus

Ohjelmaluonnoksen mukaan kukin kaupunkikonsernin yksikkö, jonka toimivaltaan toimenpiteitä kuuluu, harkitsee aikataulun, jossa toimenpiteet suunnitellaan toteutettavaksi ottaen huomioon tarvittavan rahoituksen järjestämismahdollisuudet (kaupunkikonsernin yksiköissä ylintä päätösvaltaa käyttävät elimet voivat edellyttää myös muuta aikataulua noudatettavaksi).

Osa toimenpiteistä on hallinnollisia eivätkä vaadi erillistä rahoitusta. Niihin toimenpiteisiin, jotka vaativat erillistä rahoitusta, hakee kukin kaupunkikonsernin yksikkö toimivaltaansa kuulevien toimenpiteiden toteutukseen rahoitusta kaupungin, kuntayhtymän tai yhtiön talousarviosta sekä mahdollisesti ulkopuolisilta tahoilta, kuten ELY-keskukselta ja / tai EU – rahastoista.

Seuranta ja indikaattorit

Ohjelmaluonnoksen mukaan kaikki kaupunkikonsernin yksiköt (myös kaupungin hallinnassa olevat kuntayhtymät ja yhtiöt) laativat vuosittain raportin yksikön seuraavaan taloussuunnitelmajakson hyväksymisesitykseen liittyen kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisesta yksikössä.

Yksikön toimivaltaan kuuluvat toimenpiteet kootaan lomakkeelle, jonka sarakkeisiin merkitään suunniteltu toteutusaikataulu, arvioitu rahoitustarve ja mahdolliset rahoituslähteet.

Raportointiin liitetään toimenpiteiden toteutumista kuvaavia, normaalissa toiminnassa syntyviä, muutoksille herkkiä ja helposti tulkittavia indikaattoreita, kuten ekologisia, ympäristöterveydellisiä, kaupunkirakennetta ja liikennettä kuvaavia indikaattoreita, jotka antavat päätöksentekijöille käsityksen toimenpiteiden toteutumisen edistymisestä.

Kestävän kehityksen tavoitteen asetanta ja mittariston laatiminen kunnissa -hanke

Savonlinna haki ja pääsi mukaan ympäristöministeriön koordinoimaan ja rahoittamaan joulukuussa 2019 alkaneeseen Kestävän kehityksen tavoitteen asetanta ja mittariston laatiminen kunnissa -hankkeeseen. Yksivuotisessa hankkeessa on mukana 36 kuntaa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kunnille nykyistä paremmat valmiudet laatia kaupunkistrategiaa varten kestävän kehityksen poikkihallinnolliset tavoitteet sekä mittaristo tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten. Hankkeen pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys, jotka perustuvat kestävän kehityksen maailmanlaajuisiin tavoitteisiin. Savonlinnan kaupungin osalta hankkeessa ovat mukana ympäristönsuojelupalvelut, toimitilapalvelut ja maankäyttöpalvelut.

Hankkeen aikana osallistuvalla kunnalla on käytössään MSDI Oy:n MayorsIndicators-palvelu, joka mahdollistaa mm. vertailun muihin kuntiin 140 kestävän kehityksen indikaattorin avulla. Suomen kestävin kunta kuntarankingin perusteella Savonlinna sijoittui sijalle 50/310. Sijoituksen kehityssuunta on ylöspäin aiempiin vertailuvuosiin nähden.