Hyppää sisältöön

Anttolan koulu

Anttolan koulussa opiskelee oppilaita luokilla 1-6. Koulussa on noin 100 oppilasta. Anttolan koulu on valmistunut vuonna 1958 ja liikuntasali 1988. Koulun urheilualueet ja puisto muodostavat kylän lähiliikuntapaikan.

Anttolan koululla on kotoinen tunnelma. Meitä on juuri sen verran sopiva määrä, että opimme nopeasti tuntemaan toisemme. Koulun tapahtumat, juhlat ja vierailut värittävät mukavasti koulun tavallista arkea. Kotien ja koulun välillä kulkevat viestit ahkerasti – koulutyö on yhteistä työtä. Tervetuloa Anttolan kouluun!

Anttolan koulussa noudatetaan Savonlinnan peruskoulujen vuosittaisia työ- ja loma-aikoja sekä Savonlinnan poissaoloihin puuttumisen mallia.

Koulun osoite:

Anttolan koulu

Ruokojärventie 9, 58410 Haapakallio

Yhteystiedot

Koulunjohtaja 044 417 51 60

Opettajat puh. 044 417 5164

Iltapäivätoiminta puh. 044 4175064

Opettajien sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@savonlinna.fi

Anttolan koulun säännöt

MiunHarrastus

Anttolan koululla alkaa kaksi harrastusryhmää, jotka toteutetaan perjantaisin 12.45-13:45. Harrastuskausi toteutetaan ajalla 22.9.–15.12.2023:
Satukässä 1.-2.lk
Palloiluharrastus 3.-6.lk


Harrastajat saavat välipalaksi hedelmän. Koulukyytiin oikeutetut oppilaat saavat kyydin harrastuksen jälkeen.

Lisätietoja yhteysopettajilta: Saara Nissinen ja Minna Poikonen, yhteydenotot Wilmassa tai puhelimitse 050 3222949.

Anttolan koulun opiskeluhuollon suunnitelma

Oppilashuolto edistää oppilaan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Se tukee koulun arjen toimintaa ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen toimintamuoto koulun oppilashuollon järjestämiseksi. Sen toiminnalla edistetään koulun oppilaiden ja huoltajien osallisuutta, koulun kasvatus- ja opetustyötä, arjen huolenpitoa ja hyvinvointia. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää ja moniammatillista. Koulunjohtaja johtaa koulukohtaista oppilashuoltoryhmää, joka vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien, koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Yksilökohtainen oppilashuolto koostuu kouluterveydenhuollosta, koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluista sekä moniammatillisesta oppilashuoltotyöstä (Ankkuri-tiimi, Poliisi, Sosteri).

Anttolan koulussa oppilashuollon henkilöstöön kuuluvat opettajien lisäksi

– koulukuraattori, joka käy Anttolassa toiveen mukaan kerran viikossa, Jasmin Kupiainen aloittaa Anttolan koulussa ti 15.8.2023

– kouluterveydenhoitaja joka käy koulullamme tiistaisin.

– koulupsykologi, joka osallistuu oppilashuoltoryhmään tarvittaessa, koulupsykologin palvelut ovat ostopalveluna

Lisäksi koululla työskentelee kahtena päivänä viikossa erityisopettaja. Omat opettajat antavat tukiopetusta tarvittaessa.

Savonlinnan kaupungin kouluissa on käytössä poissaolojen varhaisen puuttumisen malli.

https://seutuops.wordpress.com/yleinen-osa/luku-8-oppilashuolto/8-4-oppilashuoltosuunnitelmat/

Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista sekä keskeiset työtehtävät


Koulukohtainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on monialainen ja sitä johtaa koulunjohtaja. Ryhmään kuuluvat koulunjohtaja, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja sekä tarvittaessa varhaiskasvatuksen edustaja, koulupsykologi sekä oppilaiden ja huoltajien edustajat. Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. 

Opiskeluhuoltoryhmä vastaa koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen yhdessä oppilaiden, opettajien, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

 Laaja-alaisena erityisopettajana toimii syyslukukaudella Eija Kupsa. Hän on Anttolan, Kulennoisten, Juvolan ja Louhen erityisopettaja. Anttolan koulussa hän työskentelee pääasiassa maanantaisin ja torstaisin. Kevätlukukauden erityisopettajasta ei ole tietoa. 

Koulukuraattorina toimii Jasmin Kupiainen, joka on koulullamme keskiviikkoisin. Terveydenhoitajana toimii todennäköisesti syyskuun puolivälistä alkaen Mirkka Honkanen ja mahdollisesti lokakuusta alkaen Maija Hämäläinen, elokuussa 2023 ei koulullamme ollut terveydenhoitajaa lainkaan. 

Koulussamme kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä.

Kokoontumisajat lukuvuonna 2023-24:

keskiviikkoisin klo 8.00-8.45 6.9., 4.10., 1.11., 10.1., 7.2., 6.3., 3.4., 

perjantaina 3.5. klo 8.00-8.45.

Näiden lisäksi yksilökohtaisia opiskeluhuoltoryhmän kokoontumisia pidetään aina tarpeen mukaan, mutta kuitenkin niin, että kokoontuminen tapahtuu mielellään kahden viikon sisällä tarpeen ilmetessä. 

Koulupsykologipalvelut ovat ostopalveluja. Näissä yhteyshenkilönä toimii erityisopettaja.

Päiväkoti- ja kouluyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän työ on ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Toimintatapoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa huomioidaan mm. valtakunnallisten kouluterveys- ja hyvinvointikyselyjen tulokset sekä opetuksenjärjestäjän yhdessä sovittujen kyselyjen (mm.kouluviihtyvyys, kiusaamiskyselyt) avulla saatu tieto.
Perusopetuksessa kouluterveyskysely tehdään kahden vuoden välein, KaMu-koulukysely ja kouluviihtyvyyskysely kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Savonlinnan kouluissa noudatetaan Yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosikelloa. Vuosikellon mukaisten teemojen käsittely suunnitellaan lukuvuoden alussa ja toiminnan toteutumista arvioidaan lukuvuoden lopussa. Käytössämme on myös koulumme vahvuuspedagogiikan vuosisuunnitelma 

Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria. Se on otettava huomioon koulun kaikessa toiminnassa.

Kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehditaan säännöllisesti. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Koulutapaturmien ehkäisy ja ensiapu ovat osa koulukohtaista koulun turvallisuussuunnitelmaa.

Opiskeluhuoltosuunnitelman liitteenä on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 

Poissaolojen ennaltaehkäiseminen, seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen sekä Savonlinnan kaupungin poissaolomalli on esitelty seudullisessa opetussuunnitelmassa.
 

Esiopetuksen ja perusasteen nivelvaiheiden toimintamallit helpottavat oppilaan siirtymistä kasvatuksesta ja opetuksesta vastaavien tahojen välillä. Toimintamallien avulla varmistetaan, että opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellinen tieto siirtyy oppilaan mukana seuraavalle taholle.

Tutustumista koululaisiin ja koulun henkilökuntaan sekä kummioppilastoiminta sekä sovitut toiminnat ja palaveriajat lukuvuonna 2023-24:

 • Liikenneturvaviikon nimissä 6. luokan oppilaat käyvät päiväkodilla pitämässä eskareiden ja viskareiden polkupyöriin katsastukset k 13.9.
 • ke 18.10. eli Sadun päivänä 5. luokan oppilaat käyvät päiväkodilla lukemassa satuja eskareille ja viskareille
 • to 16.11. 6.lk järjestää loskadiskon päiväkodin väelle 
 •  Lucian päivänä päiväkoti on kutsuttu myös katsomaan 4. luokan Lucia-esitystä 
 • ti 19.12.  joululaululaulaiset sekä koulukummien joulukorttivaihtajaiset laavulla.
 • pe 12.1. 3. luokka lukee päiväkotilaisille 
 • to 7.3. Lumenveistoa ja liikunnallista puuhaa päiväkodin kanssa koulun pihalla)
 • ma 15.4. 4. luokka lukee päiväkodilla eskareille, tuleville kummioppilaille
 • ti 30.4. Wappuviestit koulun pihalla yhdessä päiväkodin ja koulun kanssa
 • Eskareiden tutustumispäivät koululle:
  • ti 7.5. klo 9.45 – 10.30
  • ti 14.5. klo 9.45 – 10.30
  • ti 21.5. klo 9.45 – 10.30

Palaverit yhdessä päiväkodin väen kanssa:

 • ti 22.8. yhteistyö suunnittelupalaveri
 • ti 16.1. palaveri tulevista ekaluokkalaisista koululla 
 • ti 20.2. (varalla 23.4.) siirtopalaveri

Toimenpiteet tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi (yksilökohtainen opiskeluhuolto)

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Oppilaan tarvitsemaa tukea annetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilaalle annettavat palvelut, kuten terveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskevan monialaisen opiskeluhuoltoryhmän toiminta ovat kaikki yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. 

Yksittäisen oppilaan asiaa voidaan käsitellä kootussa asiantuntijaryhmässä, jonka kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan.  Asiantuntijaryhmä on monialainen, yhtä tapausta varten koottu ryhmä, jota johtaa ryhmän nimeämä vastuuhenkilö. Sen tehtävä on yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittäminen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestäminen. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi edellyttää oppilaan tai huoltajan suullista suostumusta.

Yhteistyön järjestäminen oppilaiden, heidän perheidensä sekä koulussa työskentelevien ja muiden oppilaiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa

Opiskeluhuolto järjestetään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa, opetustoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa kouluyhteisön tai yksittäisen oppilaan hyvinvointiin liittyvien huolenaiheiden ratkaisemiseksi. Opiskeluhuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Oppilaiden ja huoltajien edustajat (esim. oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen hallitusten jäsenet) osallistuvat tarvittaessa yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin. Oppilaat ja huoltajat osallistuvat myös erilaisten kouluyhteisön hyvinvointia edistävien tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä kriisisuunnitelma

HUOM. LINKIT AVAUTUVAT UUTEEN VÄLILEHTEEN CTRL+KLIKKAUS
 

LIITE 1 Koulun ulkopuoliset yhteistyötahot (linkki)

Koulun ulkopuoliset yhteistyötahot

LIITE 2  

Savonlinnan kaupungin poissaolomalli (linkki)

Seudullisen opetussuunnitelman luku 5 (linkki)


LIITE 3 Tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen   linkki tai liite

suunnitelman pohjana mm.

Savonlinnan kaupungin tasa-arvo-ohjelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Lapsen oikeuksien julistus      
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa
 

LIITE 4 Kaupungin KaMu (KaikkiMukaan)- toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseen

KaMu

LIITE 5 Kriisitoimintamalli
sekä Kaupungin kriisitoimintamalli ja -suunnitelma (linkit)

Savonlinnan koulujen kriisitoimintamalli

Savonlinnan koulujen kriisisuunnitelma

                 
LIITE 6 Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyvä lomake huoltajan, oppilaan ja opettajan täytettäväksi (linkki)
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon#Esitietolomakkeet

Palautus kouluterveydenhoitajalle / luokan opettajalle, joka toimittaa kaikki yhdessä th:lle

LIITE 7 Erityisruokavaliolomake

LIITE 8 Ankkuri-tiimi (linkit)

Itä-Suomen poliisilaitos Ankkuritiimi

Ankkuritiimi Savonlinna

LIITE 9 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Savonlinna 2022-2023 (linkki)

Etela-Savon-lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-2022-2023-2.pdf (savonlinna.fi)

Anttolan koulun vanhempainyhdistys

Anttolan koululle on perustettu vanhempainyhdistys syksyllä 2023. Vanhempainyhdistyksen viestintäkanavat:

Kotisivut: https://anttolanseudunvanhempainyhdistys.yhdistysavain.fi/
Facebook: Anttolan seudun vanhempainyhdistys ry
Instagram: Anttolan_seudun vanhempainyhdistys