Hyppää sisältöön

Metsästysvuokrasopimukset

Savonlinnan kaupunki myöntää omistamiinsa talousmetsiin sorkkaeläinten ja suurpetojen sekä pienriistan metsästyslupia.

Tekninen lautakunta on 20.4.2021 § 91 vahvistanut metsästysvuokrasopimusten perusteet ja maksut.

1. Vuokrasopimus tehdään noin viideksi (5) vuodeksi kerrallaan ai­em­min käytössä olleiden vuokraehtojen mukaisesti. Sopimukset päättyvät 28.2.2027.

2. Vuokralainen voi olla metsästysseura tai -seurue, jäljempänä “seu­ra”.
Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan alueilla poik­keus­ta­pauk­sis­sa vuokralainen voi olla yksityishenkilö, mikäli aluetta ei ole vuok­rat­tu seuralle. Entisillä vuokraajilla on etuoikeus alueensa vuokrasopimuksia uu­sit­taes­sa.

3. Sorkkaeläinten ja suurpetojen -metsästysoikeus ja pienriistan metsästysoikeus voidaan antaa samalle alu­eel­le eri seuroille, jolloin edellytetään, että nämä sopivat keskenään pien­riis­tan metsästyksestä hirvenmetsästyskautena.

4. Samaa aluetta ei vuokrata kahdelle eri seuralle samaa met­säs­tys­tar­koi­tus­ta varten.

5. Mikäli saman alueen haluaa vuokrata useampi seura, annetaan etu­si­ja sellaiselle seuralle, jonka kautta maata omistamattomilla kau­pun­ki­lai­sil­la on parhaat mahdollisuudet metsästykseen. Alueen tu­lee tällöin olla kooltaan ja muutoinkin tarkoitukseen sovelias.

6. Taajama-alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä met­säs­tys­lu­pia ei loukkupyyntiä lukuun ottamatta myönnetä.

7. Vuokranantajalla on oikeus koska tahansa vuokrakauden aikana pe­ruut­taa metsästysoikeus kokonaan tai supistaa vuokra-aluetta, mi­kä­li alueen maankäyttö sitä edellyttää.

8. Sorsalintujen ja hanhien metsästyslupia ei myönnetä taa­ja­ma-aluei­den lä­hi­ve­sil­le. Muille vesialueille em. lupia voidaan myön­tää poikkeustapauksissa.

9. Suurpetojen metsästysoikeus voidaan myöntää vain hir­ven­met­säs­tys­lu­paan liittyvänä.

10. Seurat velvoitetaan ottamaan yksi henkilö kutakin sataa (100) vuok­ra­heh­taa­ria kohti jäseniä sellaisista halukkaista maata omis­ta­mat­to­mis­ta kaupunkilaisista, jotka ovat valmiita suorittamaan myös seu­ran järjestämää riistanhoitotyötä.

11. Riistanhoidollisia tarkoituksia varten voidaan myöntää pienpeto ja tuhoeläinten metsästysoikeuksia tapauskohtaisesti harkittavin pe­rus­tein.

12. Metsästysvuokrana peritään teknisen lautakunnan hyväksymien pe­rus­tei­den mukainen maksu kalenterivuosittain. Vuokra voidaan mak­saa myös ensimmäisen vuokranmaksun yhteydessä koko vuok­ra­kau­del­ta, jolloin hinta määräytyy maksupäivänä voimassa ole­vin perustein.

Metsästysoikeuden myynti on arvonlisäverollista.

Tekninen lautakunta päätti, että 1.1.2022 – 28.2.2027 met­säs­tys­oi­keuk­sis­ta peritään maksu seuraavasti:

Pienriistan metsästys               0,36 €/ha/vuosi (sis. alv 24 %)
Hirven metsästys                       0,36 €/ha/vuosi (sis. alv 24 %)
Pienriistan ja hirven                  0,59 €/ha/vuosi (sis alv 24 %)
Pienin kertamaksu                    72,00 € (sis. alv 24 %)

Metsästysoikeuksista perittävät maksut ovat voimassa koko so­pi­mus­kau­den.

Seurojen on ilmoitettava yhteyshenkilö ja laskutusosoite muutokset Savonlinnan kaupungille.

Metsästysvuokrasopimukset ja sopimusten uusimiset yhteyshenkilö:

Junnila Petra, maankäyttöasiantuntija

  • Tekninen toimiala / Maankäyttöpalvelut

Puh. 044 417 4670

Osoite: Olavinkatu 27 57130 Savonlinna

Sähköposti: petra.junnila@savonlinna.fi