Hyppää sisältöön

Ympäristölupa

Ympäristöluvan varaiset toiminnot määräytyvät ympäristönsuojelulain perusteella. Tällaisia toimintoja ovat mm. kivenlouhinta ja -murskaus, tiettyä kapasiteettia suuremmat eläinsuojat ja energiantuotanto sekä ammattimainen jätteenkäsittely.

Ympäristölupahakemuksen vireilletulosta tiedotetaan kuulutuksella. Yhteistyöviranomaiset antavat hakemuksesta lausunnon. Asianosaiset voivat tehdä hakemuksesta muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä.

Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa, lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen. Ympäristöluvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai valtion lupaviranomainen, aluehallintovirasto, ympäristönsuojeluasetuksessa säädetyn toimivaltajaon mukaisesti. Savonlinna kuuluu Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään lupaviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristölupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia (mm. rakennuslupa tai luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa), voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen tästä.

Ympäristölupahakemus ja hakuohjeet