Hyppää sisältöön

Nätkin koulun järjestyssäännöt

1. Nätkin koulu on Savonlinnan kaupungin koulu, jossa noudatetaan alla olevia järjestyssääntöjä

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Sääntöjä noudatetaan kaikkialla koulutyössä (oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa ja koulumatkoilla sekä koulun retkillä ja teemapäivillä).

Järjestyssäännöistä informoidaan oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa vuosittain ja kerrotaan järjestyssääntöjen velvoittavuudesta. Järjestyssääntöjen lisäksi koulun toimintaa ohjaavat Suomen lait ja asetukset sekä Savonlinnan kaupungin opetussuunnitelma.

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalla on oikeus suorittaa opiskelunsa muiden kiusaamatta.

Oppilaan velvollisuudet

– Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta viipymättä, viimeistään klo 12.00 mennessä.
– Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
– Oppilaan tulee ottaa huomioon ja hyväksyä toisten erilaisuus.

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Oppilaan tulee:

– olla rehellinen; puhua totta, olla luotettava
– puhua ja käyttäytyä siististi ja asiallisesti; ottaa käyttäytymisellään huomioon myös toiset, toimia niin, että kaikilla on hyvä olla.
– olla ystävällinen, reilu ja arvostaa omaa ja toisten työtä; opetella työskentelemään kaikkien kanssa, auttaa ja kannustaa muita.
– noudattaa annettuja ohjeita ja yhteisiä sopimuksia.

Oleskelu ja liikkuminen

– Kouluun saapuminen; 1.-2.-luokkalaisia suositellaan kulkemaan koulumatkansa jalkaisin, 3.-5.-luokkalaiset voivat käyttää myöskin polkupyörää koulumatkoillaan lain vaatimia turvavarusteita käyttäen, myös pyöräilykypärää!
– Välitunneilla oleskellaan, leikitään ja pelataan niille varatuilla ulkoalueilla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Oppilas on velvollinen:

– pitämään huolta omista ja yhteisistä tavaroista; palauttamaan käyttämänsä tavarat paikoilleen.
– käyttämään yhteisiä tarvikkeita säästeliäästi.
– pitämään omat tavaransa tallella
– olla roskaamatta ympäristöään sekä siivoamaan omat jälkensä.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja tahallisesti likaamansa tai rikkomansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.

Turvallisuus

– Polkupyörät ja sukset tulee säilyttää niille osoitetuilla paikoilla.
– Lumipallojen, kivien ja käpyjen yms. heitteleminen on kielletty koulun alueella.
– Koulun käytävillä liikutaan kävellen, juokseminen kielletty.
– Koulualueen ja -rakennusten valvontaan käytetään tallentavia videokameroita.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

– Koulussa voidaan käyttää tietokoneita, mobiililaitteita sekä internetiä opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan opettajan määräämällä tavalla.
– Muu kuin opetussuunnitelman mukainen tietokoneiden, mobiililaitteiden tai matkapuhelimien käyttö ilman lupaa on kielletty kouluaikana mukaan lukien välitunnit.

– Oppilas ei saa ottaa kuvaa tai videota opettajasta tai oppilastoveristaan tai äänittää keskusteluita eikä lähettää niitä mihinkään sosiaalisen median palveluun ilman asianomaisen henkilön lupaa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

– Koulun alueelle ei voi tuoda tai käyttää lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Tämä tarkoittaa mm. alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

Kurinpito

– Perusopetuslainmukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat 35§ 3. mom. siivousvelvoite, 35a§ kasvatuskeskustelu, 36 § 1 mom. jälki-istunto, 36 § 2 mom. oppilaan määrääminen poistumaan, 36 § 3 mom. oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, 36 § 4 mom. oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, 36 §1 mom. kirjallinen varoitus ja 36 §1 mom. määräaikainen erottaminen. Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat 36b § 1 mom. oppilaan poistaminen tilasta, 36d § esineiden tai aineiden haltuunotto ja 36e § tavaroiden tarkastaminen sekä 36b §2mom. ja 36 d2mom. voimakeinojen käyttäminen. Kurinpitomenettelyjä koskevat säännökset löytyvät kattavasti perusopetuslain 35 -36i §:stä.

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

– Järjestyssäänöistä tiedotetaan huoltajia Wilmaan laitettavalla tiedotteella sekä koulun ilmoitustaululla olevalla tiedotteella ja koulumme kotisivuilla. Oppilaille tiedotetaan järjestyssäännöistä vuosittain lukuvuoden alussa pidettävällä oppitunnilla.  Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan henkilökunnan toimesta sekä niitä tarkistetaan ja muokataan tarvittaessa opettajainkokouksessa.