Hyppää sisältöön

Jätehuolto

Jätehuoltorekisteri

Jätteiden keräilijällä, kuljettajalla sekä niitä varastoivalla ja käsittelevällä on oltava lupa toiminnan harjoittamiseksi. Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.

Jätelain 94 §:n mukaan jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta tai jätteen välittäjänä toimimisesta on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan.

Hakemus jätteen ammattimaisen kuljettamisen tai välittämisen hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin (suomi.fi)

Jätelain 100 §:n mukaan jätteen ammattimaisesta keräyksestä on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminnalle on ympäristölupa.

Ilmoituksessa on oltava toiminnan jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista, sekä toimista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Siirtoasiakirja

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan -ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan hyväksytylle vastaanottajalle.

Kuljettajan on laadittava siirtoasiakirja, kun jäte noudetaan kotitalouksista.

Siirtoasiakirjan on oltava jätteiden kuljetuksen mukana. Siirron päättyessä asiakirja annetaan jätteen vastaanottajalle.

Satamien jätehuolto

Sataman jätehuoltosuunnitelma on esitettävä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisesti arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella satama sijaitsee. Huvivenesataman ja sellaisen kalastussataman, johon vuosittain purettu saalismäärä on alle 20 000 kilogrammaa, jätehuoltosuunnitelma on kuitenkin esitettävä arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella huvivenesatama sijaitsee.

Suunnitelmalomake ja ohjeistus suunnitelman tekemiseksi

Jätteen kuljetukseen liittyminen

Jätteen haltijan on liityttävä jätteenkuljetukseen kunnan järjestämisvastuulla olevassa jätehuollossa kiinteistökohtaisesti, keräysringin tai alueellisen jätteenkeräyksen kautta.

Lue lisää jätehuollosta