Hyppää sisältöön

Jätehuolto

Jätehuoltorekisteri

Jätteiden keräilijällä, kuljettajalla sekä niitä varastoivalla ja käsittelevällä on oltava lupa toiminnan harjoittamiseksi. Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Hakemus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan.

Hakemus jätteen ammattimaisen kuljettamisen tai välittämisen hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin (suomi.fi)

Siirtoasiakirja

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan -ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan hyväksytylle vastaanottajalle.

Kuljettajan on laadittava siirtoasiakirja, kun jäte noudetaan kotitalouksista.

Siirtoasiakirjan on oltava jätteiden kuljetuksen mukana. Siirron päättyessä asiakirja annetaan jätteen vastaanottajalle.

Jätteen kuljetukseen liittyminen

Jätteen haltijan on liityttävä jätteenkuljetukseen kunnan järjestämisvastuulla olevassa jätehuollossa kiinteistökohtaisesti, keräysringin tai alueellisen jätteenkeräyksen kautta.

Lue lisää jätehuollosta

Jätteenkuljetuksen järjestämisestä keräysringin kautta on tehtävä ilmoitus erillisellä lomakkeella kaupungin jätehuoltoinsinöörille.

Ilmoitus järjestetystä jätteenkuljetuksesta -lomake löytyy Lomakkeet-sivulta

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta on delegoinut poikkemishakemusten käsittelyn ympäristöpäällikölle siltä osin kuin ne koskevat rakennuspurkujätteen käsittelyä muutoin kuin toimittamalla asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottolaitokseen (rakennusten poltto sekä puhtaan betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen tonttien ja tienpohjien vahvistamiseen), vainajan tuhkan sijoittamista muualle kuin hautausmaalle sekä lemmikkieläinten hautaamista muualle kuin lemmikkieläinten hautausmaalle.

Tyhjennysvälin pidentäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä kuuteen (6) tai kahdeksaan (8) viikkoon lomarakennuskiinteistöllä tai kiinteistöllä, jossa asuu vakituisesti 1 – 2 henkilöä. Edellytyksenä tyhjennysvälin pidentämiselle on syntyvän talousjätteen vähäinen määrä sekä talousjätteestä asianmukaiseen käsittelyyn eroteltu biojäte ja keräyspaperi. Hakemusten käsittely on delegoitu jätehuoltoinsinöörille.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta

Tyhjennyksen keskeyttäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kahdeksan (8) viikon ajan. Hakemusten käsittely on delegoitu jätehuoltoinsinöörille.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta