Hyppää sisältöön

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 35 §:n mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Tarve strategisen yleiskaavan laatimiselle on tullut voimassa olevien yleiskaavojen päivittämistarpeista (MRL 36 §) ja siitä, että nykyiset yleiskaavat ovat liian pienipiirteisiä ja yksityiskohtaisia yleispiirteisen maankäytön ohjauksen välineenä.

Strategisella yleiskaavalla ennakoidaan Savonlinnan keskustaajaman tulevaisuutta vuoteen 2040 saakka. Yleiskaavalla pyritään ratkaisemaan mm. seuraavia asioita:

 • Keskustaajaman maankäytön yleispiirteinen rakenne
 • Asumisen mitoitus ja uusien asuntoalueiden sijoittuminen
 • Keskustaajaman palveluverkko v. 2040
  • Kaupan mitoitus ja kaupan alueiden sijoittuminen
  • Yritysalueiden sijoittuminen
  • Julkisten palveluiden sijoittuminen
 • Merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
 • Merkittävät luonto- ja virkistysaluekokonaisuudet
 • Kunnallistekniset verkostot, tiestöt ja reitit pääpiirteissään
 • Yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista lomarakennuspaikkojen osalta (RA, RA/AO)

Kasvun virtaaminen Suomessa suuremmille kaupunkiseuduille ja väestön ikääntyminen asettaa tulevaisuudessa haasteita Savonlinnan kaltaiselle seutukeskukselle, jonka vuoksi voimassa olevien yleiskaavojen mitoitusratkaisuja tarkastellaan yleiskaavatyön yhteydessä uudelleen.

Strateginen maankäytön suunnittelu on osa kuntastrategiaa ja sen toteuttamista. Savonlinnan kaupungin strategiassa visiona on, että ”Savonlinna on kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä”. Savonlinnan vahvuuksia ovat matkailun ja järviluonnon lisäksi myös vahva puunjalostusosaaminen, teknologiateollisuus ja alkutuotanto.

Maankäytön suunnittelun keinoin voidaan eheyttää yhdyskuntarakennetta ohjaamalla asumista, palveluita ja työpaikkoja nykyiseen rakenteeseen, keskeisille paikoille ja liikenneyhteyksien varteen. Viihtyisä asuin- ja elinympäristö osaltaan vahvistaa kaupungin elin- ja vetovoimaa.

Periaatteena on, että yhdyskuntarakennetta eheyttäessä huolehditaan myös kulttuuriympäristöstä ja maisemasta sekä säilytetään keskeisiä vapaita viheralueita rakentamattomina.

Strateginen yleiskaava 2040 rajoittuu Savonlinnan ydinkeskustaan välille Laitaatsalmi–Kyrönsalmi sekä keskustaa ympäröiviin kaupunginosiin, joita ovat Keskusta, Heikinpohja, Talvisalo, Vääräsaari, Kalkkuinniemi, Kyrönniemi, Venäjänniemi, Inkerinkylä, Pääskylahti, Miekkoniemi, Nätki, Hernemäki, Laitaatsilta, Kellarpelto, Pihlajaniemi, Nojanmaa, Haapajärven eteläosa, Viuhonmäki, Mertala, Pääskylä, Nojanmaanlahti, Aholahden itäosa ja Tanhuvaaran pohjoisosa. Lisäksi yleiskaava koskee alueelle sijoittuvia saaria, joista keskeisimmät ovat Pihlajaveden Uuraan- ja Kaupinsaaret sekä Suuri- ja Pieni-Simuna.

Strategisen yleiskaava-alueen sijainti
Strategisen yleiskaavan rajaus.

Yleiskaavaehdotus

Yleiskaavaehdotus on nähtävillä 14.12.2023–14.2.2024.

Kaavaselostus liite b Asemakaavatilanne (pdf)

Yleisötilaisuus strategisesta yleiskaavasta pidettiin torstaina 11.1.2024 kaupungintalon valtuustosalissa.

Keskustaajaman asemakaavojen ajantasaisuusselvitys

Savonlinnan keskustaajaman asemakaavojen ajantasaisuusselvitys on valmistunut. Savonlinnan kaupunki selvitti keskustaajaman voimassa olevien asemakaavojen ajantasaisuutta suhteessa laadinnassa olevaan keskustan strategiseen yleiskaavaan vuoteen 2040. Selvityksessä asiantuntijana toimi Ramboll Finland Oy.

Selvityksessä voimassa olevia asemakaavoja verrattiin viime vuosina laadittuihin selvityksiin esimerkiksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta, tarkasteltiin asemakaavoissa osoitetun maankäytön toteutumista, sekä verrattiin niitä strategisen yleiskaavan linjauksiin maankäytön tulevaisuudenkuvan osalta. Asemakaavojen päivitystarvetta priorisoitiin erityisen kriteeristön avulla, johon vaikuttavat mm. asemakaavojen ikä ja kaupungin määrittelemät maankäytön kehittämisen painopisteet keskustaajaman alueella. Näin muodostettiin kuva niistä alueista, joilla eri kriteereiden pohjalta on erityisen paljon asemakaavan päivittämistarvetta.

Selvitys Savonlinnan keskustaajaman asemakaavojen ajantasaisuudesta (pdf)

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvitys 2040

Palveluverkkoselvitys on perusteltu kokonaisnäkemys Savonlinnan kaupan kehitysnäkymistä ja kehitystarpeista vuoteen 2040 mennessä. Selvityksen yhteydessä toteutettiin asukaskysely ja yrittäjille suunnattu kysely- ja haastattelututkimus. Selvityksessä asiantuntijana toimi FCG Finnish Consulting Group Oy.

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvitys 2040 (pdf)

Asukas- ja yrityskyselyn tulokset (pdf)

Keskustaajaman liikenneverkkosuunnitelma 2040

Savonlinnan kaupungin tavoitteena on päivittää valmisteilla olevan strategisen yleiskaavan tueksi keskustaajaman liikenneverkkosuunnitelma. Selvityksessä asiantuntijana toimi Sweco. 

Savonlinnan keskustaajaman liikenneverkkosuunnitelma 2040 (pdf)

Yleiskaavaluonnos

Yleiskaavaluonnos oli nähtävänä 17.12.2019–17.2.2020.

Yleisötilaisuus strategisesta yleiskaavasta ja kansallisesta kaupunkipuistosta pidettiin keskiviikkona 15.1.2020 kaupungintalon valtuustosalissa.

Yleisötilaisuuden muistio (pdf)

Yleisötilaisuuden esitys (pdf)

Tiedotteet

11.06.2018 Kaavoituspalvelut inventoi modernia rakennuskantaa (pdf)