Hyppää sisältöön

Savonlinnan etsivä nuorisotyö

“Ei ole sellaista asiaa, jota ei voisi kysyä, tai josta ei voisi jutella.”

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 15- 28-vuotias nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa, sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat nuorelle täysin maksutonta ja luottamuksellista.

Savonlinnan seudun etsivän nuorisotyön toteuttaa Savonlinnan kaupunki. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta etsivään nuorisotyöhön.

Etsiviin voit olla yhteydessä esimerkiksi, jos:

 • opiskelu ei onnistu tai on jo keskeytynyt
 • kaipaisit apua virastoasioiden hoitamisessa
 • tarvitset tukea arjen asioiden järjestämiseen
 • kaipaat luotettavaa aikuista jutteluun
 • haluaisit töihin, mutta et tiedä mistä aloittaa
 • ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun
 • jos läheisesi kaipaa yllä mainittua tukea

yhteysetsivaan.fi -palvelu

Valtakunnallinen yhteysetsivaan.fi -yhteydenottokanava on palvelu, jonka avulla nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen etsivään nuorisotyöhön on tietoturvallista, sujuvaa, nopeaa ja vastaa tietosuoja-asetuksia ja saavutettavuusdirektiivin säännöksiä.

Nuoren kanssa toimivat tahot, kuten nuoren huoltaja tai sukulainen, rekisteröidyn yhdistyksen tai muut nuorten harrastustoimintaa tarjoavat yhteisöt, jotka arvioivat nuoren olevan etsivän nuorisotyön tarpeessa, voivat tehdä yhteydenottopyynnön nuoren suostumuksella. Nuorten kanssa toimivan tahon on kerrottava nuorelle yhteydenottopyynnöstä ennen sen lähettämistä.

Nuori voi itse ilmoittaa omat yhteystietonsa ja pyytää näin apua ja tukea etsivältä nuorisotyöltä.

Savonlinnan etsivät nuorisotyöntekijät:

Karjalainen Eeva, etsivä nuorisotyöntekijä

 • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4248 /WhatsApp

Sähköposti: eeva.karjalainen@savonlinna.fi

Linnamurto Sariia, etsivä nuorisotyöntekijä

 • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4250 /WhatsApp

Sähköposti: sariia.linnamurto@savonlinna.fi

Rauhamäki Riina, etsivä nuorisotyöntekijä

 • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 046 922 3008/WhatsApp

Sähköposti: riina.rauhamaki@savonlinna.fi

Loikkanen Pekka, etsivä nuorisotyöntekijä

 • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4247 /WhatsApp

Sähköposti: pekka.loikkanen@savonlinna.fi

Etsivät somessa:

Eeva Karjalainen

 • Facebook/Messenger: Etsivä nuorisotyöntekijä Eeva

Sariia Linnamurto

 • Facebook/Messenger: Etsivänuorisotyöntekijä Sariia

Riina Rauhamäki

 • Facebook/Messenger: Etsivä Nuorisotyöntekijä Riina
 • Snapchat: Etsivänuorisotyöntekijä Riina

Pekka Loikkanen

 • Facebook/Messenger: Etsivä Nuorisotyöntekijä Pekka
 • Snapchat: Etsivä Nuorisotyö Pekka

Nuorisolaki

11 § (1232/2020) Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot muusta kuin oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa;

2) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

Koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat ja siviilipalveluskeskus voivat jättää tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos ne arvioivat käytettävissään olevien tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole 10 §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa.

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) opetuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

2) koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa;

3) myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen sekä Kansaneläkelaitos voivat luovuttaa tiedot nuoresta, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi tehtävässään saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Etsivän nuorisotyön tietosuojaseloste

Rahoitus

 • Savonlinnan kaupunki
 • OKM