Hyppää sisältöön

Savonlinnan seudun etsivä nuorisotyö

”Ei ole sellaista asiaa, jota ei voisi kysyä, tai josta ei voisi jutella.”

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 15- 29-vuotias nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa, sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat nuorelle täysin maksutonta ja luottamuksellista.

Savonlinnan seudun etsivän nuorisotyön toteuttaa Savonlinnan kaupunki. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta etsivään nuorisotyöhön.

Etsiviin voit olla yhteydessä esimerkiksi, jos:

 • opiskelu ei onnistu tai on jo keskeytynyt
 • kaipaisit apua virastoasioiden hoitamisessa
 • tarvitset tukea arjen asioiden järjestämiseen
 • kaipaat luotettavaa aikuista jutteluun
 • haluaisit töihin, mutta et tiedä mistä aloittaa
 • ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun
 • jos läheisesi kaipaa yllä mainittua tukea

Savonlinnan seudun etsivät nuorisotyöntekijät:

Karjalainen Eeva, etsivä nuorisotyöntekijä

 • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4248 /WhatsApp

Sähköposti eeva.karjalainen@savonlinna.fi

Linnamurto Sariia, etsivä nuorisotyöntekijä

 • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4250 /WhatsApp

Sähköposti sariia.linnamurto@savonlinna.fi

Herttuainen Hanna, etsivä nuorisotyöntekjä

 • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 046 922 3008 /WhatsApp

Sähköposti hanna.herttuainen@savonlinna.fi

Loikkanen Pekka, etsivä nuorisotyöntekijä

 • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4247 /WhatsApp

Sähköposti pekka.loikkanen@savonlinna.fi

Etsivät somessa:

Eeva Karjalainen

 • Facebook/Messenger: Etsivä nuorisotyöntekijä Eeva
 • Discord: Eeva_etsiväsln#4422

Sariia Linnamurto

 • Facebook/Messenger: Etsivänuorisotyöntekijä Sariia
 • Discord: Sariia_ENT Sln#1941

Hanna Herttuainen

 • Facebook/Messenger: Etsivänuorisotyöntekijä Hanna
 • Snapchat: Etsivä Nuorisotyöntekijä Hanna

Pekka Loikkanen

 • Facebook/Messenger: Etsivä Nuorisotyöntekijä Pekka
 • Discord: Etsivä Sln Pekka#2311
 • Snapchat: Etsivä Nuorisotyö Pekka

Nuorisolaki

11 § (1285/2016) Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä.

Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa;

3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat ja siviilipalveluskeskus voivat jättää tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos ne arvioivat käytettävissään olevien tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole 10 §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa.

Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen ja Kansaneläkelaitos voivat salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi tehtävässään saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Jos nuorten kanssa toimivat rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai muut nuorten harrastustoimintaa tarjoavat yhteisöt arvioivat nuoren olevan etsivän nuorisotyön tarpeessa, voivat ne nuoren tai alaikäisen nuoren huoltajan nimenomaisella suostumuksella ilmoittaa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle.

Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle, että nuorta koskevia tietoja voidaan 2 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten.

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain (417/2007) 25 ja 25 c §:ssä. Yhteydenotosta sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 §:ssä. Jos näissä säännöksissä tarkoitettu ilmoitusvelvollinen on ottanut yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä ilmoitusta etsivälle nuorisotyölle.

Etsivän nuorisotyön tietosuojaseloste

Rahoitus

 • Savonlinnan kaupunki
 • OKM