Hyppää sisältöön

Jätehuollon järjestäminen

Savonlinnassa, Rantasalmella ja Enonkoskella on sekajätteen ja asumisessa syntyvien lietteiden osalta käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus eli kiinteistön haltija sopii itse jätehuollon järjestämisestä kiinteistöllään jätteen kuljettajan kanssa. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön haltija tai viime kädessä omistaja on vastuussa kiinteistönsä jätehuollon järjestämisestä voimassaolevien lain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kunnan tehtävänä on seurata ja valvoa jätteenkuljetuksia ja lain sekä määräysten edellytysten täyttymistä.

1.7.2023 alkaen pakkausjätteiden (kartonki, lasi, muovi, metalli) ja 19.7.2023 alkaen biojätteen kiinteistökohtainen kuljetus siirtyy Kierrätysyhtiö Rippeen hoidettavaksi. Kuljetusalueet on tarkistettavissa jäteyhtiön verkkosivuilta löytyvästä kuljetusaluekartasta (linkki: Kuljetusreitit (paikkatietoikkuna.fi)).

Kiinteistön haltijan on liitettävä kiinteistönsä järjestettyyn jätteenkuljetukseen kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan jätteen osalta kiinteistökohtaisesti, keräysringin tai alueellisen jätteenkeräyksen kautta. Vaatimuksista jätehuollon järjestämiseen säädetään jätelaissa (646/2011) ja Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Tiukempia vaatimuksia voi olla esimerkiksi myös paikallisissa ympäristönsuojelu- ja kaavamääräyksissä.

Kunnan jätehuollon järjestämisvastuun ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen, käytännössä elinkeinotoiminnan, jätehuollossa on noudatettava jätehuoltomääräysten (JLTK 19.1.2021 § 5) pykäliä ja momentteja 5, 18 (momentit 1, 3-5, 7 ja 8), 19 (momentti 1), 20, 22 (momentit 1-4, 6), 25 (momentit 1, 2, 6, 8-10), 26, 27, 29-31, 35 (momentit 1-6) ja 37-46.

Jätehuollon järjestämisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus- ja muutoksenhakuasiat voi hoitaa sähköisesti asiointipalvelussa osoitteessa www.asioin.fi. Tulostettavat lomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Jätehuollon järjestämistavat

 SavonlinnaRantasalmiEnonkoskiSulkava
Kiinteistökohtainen astiaxxxx
*Jäterinki (yhteinen jäteastia)xxxx
Aluekeräysxxx

 *Jäterinki on mahdollinen lähikiinteistöjen kanssa. Lähikiinteistön määritelmä riippuu siitä, ollaanko taajamassa vai haja-asutusalueella.

Kiinteistökohtainen jätehuolto

Kiinteistökohtainen jätehuolto on järjestettävä joko omaa tai yhteistä jäteastiaa käyttämällä. Jäteastialla tulee olla säännöllinen tyhjennysväli ympäri vuoden. Pisin paikallisten jätehuoltomääräysten sallima tyhjennysväli on sekajäteastialle Sulkavan kunnassa neljä (4) ja muissa kunnissa kahdeksan (8) viikkoa. Kertatyhjennykset eivät ole sallittuja.

Yhteistä jäteastiaa tai keräyspaikkaa käyttävien on sovittava keskuudestaan vastuuhenkilö, joka huolehtii keräyspaikasta ja toimii yhteyshenkilönä kuljetusyrityksen, kunnan jätehuoltoviranomaisen ja astiaa käyttävien välillä. Yhteisen jäteastian käyttämisen aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle, kun jäteastiaan tuodaan jätettä 2-5 eri kiinteistöltä. Mikäli kiinteistöjä on kuusi (6) tai useampi, tulee yhteisen jäteastian käyttämiseksi hakea poikkeus jätehuoltomääräyksistä.

Jätehuollon voi keskeyttää määräajaksi ilmoittamalla siitä alueelliselle jätelautakunnalle ja sopimalla tämän jälkeen asiasta kuljetusyrityksen kanssa, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättä enintään kuusi (6) kalenterikuukautta. Yli kuuden (6) kuukauden määräaikaiselle keskeytykselle on haettava kirjallisesti poikkeusta jätehuoltomääräyksistä. Jätehuollon keskeyttäminen toistaiseksi edellyttää, että kiinteistö ei ole asuinkelvollinen. Asuinkelvottomuudesta on esitettävä luotettava kirjallinen todistus alueelliselle jätelautakunnalle, joka käsittelee asian perusmaksusta ja jätehuoltovelvoitteista vapauttamisena.

Biojäte on joko kompostoitava omalla kiinteistöllä tai erilliskerättävä jätehuoltomääräysten mukaiseen erilliskeräysastiaan, jonka säännöllisestä tyhjennyksestä on oltava sopimus jätteen kuljettajan kanssa. Biojäteastian tyhjennysväli on kesäisin enintään kaksi (2) viikkoa (kun biojäte pakataan esim. biojätepusseihin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin ja on kuivitettu) ja talvisin enintään neljä (4) viikkoa.

Biojätteen kompostoinnista on säädetty jätehuoltomääräysten (JLTK 19.1.2021 § 5) § 18. Kompostointi voidaan järjestää yhteisesti useamman kiinteistön kesken, mutta yhteisestä kompostoinnista on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätelautakunnalle.

Keräyskartongin pisimmät sallitut tyhjennysvälit ovat kesäaikana neljä (4) ja talviaikana (8) viikkoa. Syväkeräyssäiliöiden sallitut tyhjennysvälit ovat pidempiä, ja ne voi tarkistaa jätehuoltomääräyksistä (§ 19). Muiden kuin edellä mainittujen hyötyjätejakeiden keräysvälineiden pisin sallittu tyhjennysväli on 16 viikkoa.

Kiinteistökohtaisen jätehuollon kustannukset määräytyvät kiinteistön haltijan valitseman jätehuoltoyrityksen hinnaston ja tyhjennyskertojen mukaan.

Aluekeräys

Savonlinnassa, Sulkavalla ja Rantasalmella aluekeräystä ylläpitää Kierrätysyhtiö Rippee. Aluekeräys on järjestetty aluekeräyspisteiden kautta. Niistä muodostuva verkosto palvelee aluekeräysmaksun (vuosittainen käyttömaksu) maksaneita kiinteistön haltijoita. Aluekeräyspisteellä tarkoitetaan miehittämätöntä, Rippeen ylläpitämää yhteiskeräyspistettä, joka on tarkoitettu ainoastaan asumisessa syntyneelle sekajätteelle.

Jos jätteen haltija ei ole sekajätteen osalta liittänyt kiinteistöään järjestettyyn jätteenkuljetukseen kiinteistökohtaisesti tai jäteringin kautta, hänen katsotaan liittyneen jätteenkuljetukseen alueellisen jätteenkeräyksen kautta. Tällöin Kierrätysyhtiö Rippee laskuttaa kiinteistön haltijalta aluekeräyksen vuosimaksun.

Mikäli aluekeräyspisteiden käyttäjät huomaavat jäteastioiden ylitäyttymistä tai väärinkäyttöä, siitä voi ilmoittaa Rippeen kenttätyöntekijöille (puh. 040 714 3353 / 040 714 3351).

Lisätietoja aluekeräyspisteistä saa jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikköseltä ja Rippeen asiakaspalvelusta.