Hyppää sisältöön

Asemakaavoitus

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Asemakaava esitetään kaavakartalla, johon kuuluvat kaavamerkinnät ja –määräykset. Kaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan tarkemmin kaavan ominaisuuksista. Asemakaavaan voi myös liittyä havainnekuvia tai rakennustapaohje, joka selventää kaavan toteutusta.

Asemakaavan laatiminen

Asemakaavat laaditaan kaupungin kaavoituspalveluissa. Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista, jonka pohjalta kaavatyö käynnistyy.

Asemakaava tai kaavamuutos voi käynnistyä myös maanomistajan tai jonkun muun yksityisen tahon aloitteesta, jolloin kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, kts. kaavoituksen maksut. Kaavoituksen käynnistymisestä em. tapauksissa laaditaan kaavoitussopimus ja tehdään kaavoituspäätös, ellei kaava ole kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaa on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, asuntotuotannon tarve tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Asemakaavoja uudistetaan laatimalla asemakaavamuutoksia.

Kunta päättää asemakaavoituksesta yksin, sillä asemakaavoja ei alisteta valtion viranomaisen vahvistettavaksi.

Miten kaavan laadintaan voi osallistua?

Lisätietoja:

Nimi Toimiala / yksikkö
Behm Päivi, vt. tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö
  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut
Heikkinen Pasi, asemakaava-arkkitehti
  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut
Muukkonen Anniina, kaavavalmistelija
  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut
Pannila Satu, kaavasuunnittelija
  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut
Virtanen Mira, kaavavalmistelija
  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut