Hyppää sisältöön

Terveydensuojelu

Yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelu kuuluu yhtenä osana Kansanterveyslain tarkoittamaan ennalta ehkäisevään kansanterveystyöhön. Terveyden edistämistä toteutetaan kansanterveystyössä niillä keinoin, jotka ovat terveydenhuollon käytössä mm. elinympäristön vaaratekijöiden tunnistamisella ja poistamisella tai niiden vaikutuksen minimoimalla, sekä elinympäristön terveellisyyttä parantamalla.

Terveydensuojelu perustuu terveydensuojelulakiin ja sen perusteella annettuihin alemman asteisiin säädöksiin. Terveydensuojelun tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

  • Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään.
  • Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy

Terveydensuojelussa terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Terveydensuojelun tärkeimpiä osa-alueita ovat:

  • Terveyshaittojen selvittäminen ja arviointi
  • Talousveden, uimaveden ja uima-allasveden valvonta
  • Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset (fysikaaliset, mikrobiologiset ja kemialliset olosuhteet ja tekijät, sisäilman laatu, radon ja melu, vahinkoeläinten valvonta)
  • Jätteiden ja jätevesien yleiset vaatimukset ja haitattomuus sekä
  • Muu elinympäristön terveellisyys ja hygieeniset järjestelyt (ilmoituksen varainen toiminta, suuret yleisötilaisuudet)

Terveydensuojelulain mukainen valvonnan perusmaksu vuodesta 2022 alkaen

Terveydensuojelulain (763/1994) perusteella ilmoitusvelvollisille toiminnoille on tulossa vuoden 2022 aikana uusi vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu. Maksu perustuu uudistettuun terveydensuojelulakiin (16.12.2021) ja sen suuruus on 150 € vuodessa.

Luettelo perusmaksuvelvollisista toiminnoista on alla olevassa liitteessä. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia terveydensuojelulain ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri osoitteissa sijaitsevista toiminnoista peritään perusmaksu toimipaikkakohtaisesti.

Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu. Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Maksulla tuetaan ohjauksen ja neuvonnan sekä koulutuksen roolia tulevassa valvonnassa Perusmaksulla ei ole vaikutusta tarkastuksista ja ilmoituksen käsittelystä perittäviin maksuihin.

Tilojen käyttöön ottamisesta, toiminnan muutoksesta, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa sähköisesti ilppa.fi -järjestelmän kautta tai Terveysvalvonnan ohjeet ja lomakkeet -sivulta löytyvällä ilmoituslomakkeella.

Vuodesta 2023 lähtien valvonnan perusmaksut peritään vuosittain 1.1. tilanteen mukaisesti.