Hyppää sisältöön

Määräykset

Kunnalliset ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset ovat ympäristönsuojelulain ja jätelain täytäntöön panemiseksi laadittuja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia yleisiä määräyksiä, joiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia seikkoja.

Ympäristönsuojelumääräykset

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset koskevat mm. talousjätevesien käsittelyä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, maatalouden päästöjen rajoittamista, kemikaalien käsittelyä ja varastointia, jätteiden käsittelyä, melun ja tärinän torjuntaa sekä ilmansuojelua ja pölyntorjuntaa.

Ympäristönsuojelumääräysten soveltamisohje osa 3

Savonlinnan pohjavesialueet

Pohjavesialuerajaukset löytyvät myös Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu Karpalon kautta tästä.

Jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöönpanon täsmentämiseksi annettuja paikallisia yleisiä määräyksiä. Niiden tavoitteena on jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisy.

Jätehuoltomääräyksissä on säädetty mm. jätteiden lajittelusta, keräilystä, jätteenkuljetuksesta, omatoimisesta käsittelystä sekä jätteenkäsittelypaikoista.