Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävät

Ympäristölupien valvonta

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan lupamääräysten noudattamista ja ilmoituksenvaraisen sekä rekisteröidyn toiminnan asetuksenmukaisuutta valvotaan säännöllisesti valvontakäynneillä koko toiminnan elinkaaren ajan.

Valvonnasta vastaavat ELY-keskus valtion lupaviranomaisen (AVI) myöntämien ympäristölupien osalta sekä kunnan ympäristösuojeluviranomainen.

Ympäristölupien ja ilmoituksenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen valvonta perustuu valvontaviranomaisen laatimaan valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelman perusteella on laadittu vuotuinen valvontaohjelma, jonka mukaisista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä peritään valvontamaksu. Valvontamaksujen suuruus on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

YLVA

Ympäristönsuojelun sähköinen valvonta tapahtuu YLVA –tietojärjestelmän kautta. YLVA on tarkoitettu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat mm. toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaisille sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Ilmoitusvelvollinen ja rekisteröintivelvollinen asiakas voivat täyttää ja lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.

Lisätietoja ja kirjautuminen

Jätehuollon valvonta

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toimii myös jätelain valvontaviranomaisena.

Roskaamiskielto

Jätelain yleisimmät valvontatehtävät liittyvät roskaantumisasioihin. Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Ympäristöhaittaa koskeva toimenpidepyyntö

Ympäristöhaittaa koskeva toimenpidepyyntö on ympäristönsuojelupalveluille osoitettu ilmoitus asiasta, joka aiheuttaa haittaa ympäristössä. Toimenpidepyynnön voi tehdä esimerkiksi roskaantumisesta, päästöhavainnosta, savuhaitasta, häiritsevästä melusta tai pölystä.

Toimenpidepyyntö tehdään kirjallisesti. Pyyntöön tulee merkitä ilmoituksen tekijän nimi, osoite, haitan aiheutumispaikka sekä kuvaus haitasta ja sen aiheuttajasta. Mikäli mahdollista, olisi hyvä liittää mukaan valokuva tai äänitallenne haitasta. Mitä tarkemmin haitta, aiheuttaja ja sijainti on kuvattu, sen varmemmin asia saadaan selvitettyä.

Toimenpidepyynnöt henkilötietoineen tullaan kirjaamaan ympäristönsuojelun asianhallintajärjestelmään. Toimenpidepyyntö on pääsääntöisesti julkinen asiakirja. Ilmeisen perusteettomasta ilmiannosta peritään Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelunviranomaisen taksan mukainen maksu.

Kiireelliset esim. ympäristöonnettomuuksiin liittyvät ilmoitukset tulee tehdä puhelimitse.

Ympäristöhaittaa koskevan toimenpidepyynnön pääset tekemään tästä.