Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely koskee ympäristönsuojelulain liitteessä 4 lueteltuja toimintoja (mm. tietynlaiset kemikaalivarastot, sahalaitokset, eläinsuojat ja ampumaradat).

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Toimivaltainen viranomainen antaa ilmoitusmenettelyssä valituskelpoisen päätöksen ja perii päätöksestä taksansa mukaisen maksun. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Ilmoitusmenettelyä ei sovelleta, jos:

– toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella

– toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle

– toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaisesta lupahankkeesta

– toiminnan jätevesien johtamisesta aiheutuu ojan, lähteen tai noron pilaantumista

– toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa

– toimintaan sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Em. tapauksissa toiminnalle on haettava ympäristölupa.

Ilmoituslomakkeet ja lisätietoa ilmoitusmenettelystä löydät tästä.