Hyppää sisältöön

Järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Nämä säännöt ovat voimassa kouluaikana mukaan lukien koulun tekemät retket sekä tilaisuudet ja tapahtumat.

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 

2.1 Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Oppilasta suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Savonlinnan kaupungin laatiman KaMu-mallin mukaisesti.

 

2.2 Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä ja toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Enintään kolmen päivän poissaolon myöntää luokanopettaja ja sitä pidemmän ajan koulunjohtaja.

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

3.1 Hyvä käytös

Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti ja otan toiset huomioon.

Edistän ja kunnioitan työ- ja opiskelurauhaa.

Tervehdin toisia ja noudatan annettuja ohjeita.

Merkitsen oppilastöihini käyttämäni lähteet.

Noudatan hyviä ruokailutapoja.

Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. En pukeudu toista loukkaavalla tavalla tai hyvien tapojen vastaisesti.

Pidän kiinni sovituista ajoista.

En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa.

 

3.2 Oleskelu ja liikkuminen

Välitunnit vietetään välituntipihalla.

Koulun alueelta poistuminen on kielletty ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Koulumatkojen kulkemista polkupyörällä suositellaan kolmannesta luokasta alkaen. Pyöräillessä tulee käyttää kypärää. Pyöräilijät käyttävät koulun alueelle kulkemiseen koulun pääporttia. Pyörät säilytetään pyörätelineissä.

Noudatetaan koululaisautoissa kuljettajan antamia ohjeita.

 

3.3 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kunnioitan toisten ja koulun omaisuutta.

Huolehdin saamistani oppimateriaaleista ja tarvikkeista, kuten mahdollisesti repussa kulkevista oppikirjoista ja Chromebookista.

En roskaa ja siivoan jälkeni.

Palautan käyttämäni välituntivälineet niille kuuluville paikoille.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.

 

3.4 Turvallisuus

Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle.

Säilytän sukset suksitelineessä ja pyörän pyörätelineessä.

Voin heittää lumipalloja vain ruskeaan palloseinään.

Noudatan välituntien vietosta annettuja ohjeita ja leikkien sääntöjä.

Koulun piha-alueella on kameravalvonta.

 

3.5 Tietokoneen, matkapuhelimen ja muun mobiililaitteen käyttö

Pidän puhelimeni repussa koulupäivän ajan.

Pyydän aikuiselta lupaa soittamiseen.

Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.

Käytän ja säilytän saamaani henkilökohtaista laitetta asianmukaisesti.

 

3.6 Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

 

3.7 Kurinpito

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraamuksena voivat olla erilaiset kurinpito- ja ojentamiskeinot.

Perusopetuslaissa on säädetty seuraavista kurinpito- ja ojentamiskeinoista:

  • kasvatuskeskustelu
  • jälki-istunto
  • oppilaan määrääminen poistumaan tai oppilaan poistaminen tilasta
  • oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen jäljellä olevan työpäivän ja enintään seuraavan työpäivän ajaksi
  • oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan
  • oppilaalla on puhdistamisen ja uudelleen järjestämisen velvoite
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen erottaminen enintään kolmen kuukauden ajaksi

Opettajalla ja koulunjohtajalla on oikeus tarkistaa opiskelijan tavarat. Koulunjohtaja tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Koulunjohtajalla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tullut koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssääntöjä käsitellään luokittain lukuvuoden alkaessa, uuden oppilaan tai työntekijän tullen ja muun esille tulleen tarpeen mukaan.

Järjestyssäännöt ovat nähtävillä Kulennoisten koulun kotisivuilla, Wilmassa sekä luokkien ilmoitustauluilla.

Järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuosittain.