Hyppää sisältöön

Jätehuolto Savonlinnassa, Rantasalmella, Enonkoskella ja Sulkavalla

 Kunnan vastuualueeseen (jätelaki § 32) kuuluu järjestää seuraavien jätehuolto:

 • asumisessa syntyvä jäte (ml. saostus- ja umpikaivolietteen),
 • kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte,
 • liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, JOS se kerätään yhdessä edellä mainittujen kanssa, sekä
 • muu yhdyskuntajäte, joka kerätään edellä mainittujen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä

Lisäksi kunnan on järjestettävä:

 • asumisessa, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän sekä näiden kanssa yhdessä kerättävän liikehuoneistojen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto;
 • asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely;
 • maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Jätehuollon lakisääteiset (jätelaki ja -asetus) tehtävät voidaan jakaa valvonta-, viranomais-, sekä palvelutehtäviin. Pääsääntöisesti nämä kuuluvat yksittäisen kunnan peruspalveluihin, mutta Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät ja niihin välittömästi liittyvät hallinnolliset tehtävät perustamansa Kierrätysyhtiö Rippeen hoidettavaksi. Jätehuollon järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa tämän vuoksi kuntien yhteinen viranomaistoimielin, alueellinen jätelautakunta. Lautakunta on sijoitettu Savonlinnan kaupungin organisaatioon kuntalain vastuukuntaperiaatteella.
Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueen ELY-keskus valvovat jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.

Kunnan jätehuoltoviranomainen ei ole valvontaviranomainen, vaan viranomainen joka seuraa jätehuollon toteutumista ja myöntää poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä. Laiminlyönnin havaitessaan jätehuoltoviranomainen voi kehottaa jätteen haltijaa korjaamaan toimintansa lainmukaiseksi, mutta vain valvontaviranomaiselle on oikeus antaa määräyksiä toiminnan oikaisemiseksi. Toisin sanoen tarvittavat valvontatoimet, kuten hallintopakon käyttö kuuluvat valvontaviranomaisen tehtäväksi.

Jäteneuvonta

Yleisestä jäteneuvonnasta sekä jätteisiin ja jätehuoltoon liittyvästä tiedottamisesta ja valistamisesta vastaa kuntien puolesta Kierrätysyhtiö Rippee.

Jätehuoltoviranomainen neuvoo toimivaltaansa kuuluvissa ja viranomaisasiointiin liittyvissä asioissa.

Jätteenkuljetuksen ja jätehuollon järjestäminen

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan toimialueen kunnissa on sekajätteen ja asumisessa syntyvien lietteiden osalta voimassa jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus – eli kiinteistön haltija sopii itse jätehuollon järjestämisestä kiinteistöllään jätteen kuljettajan kanssa. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön haltija tai viime kädessä omistaja on vastuussa kiinteistönsä jätehuollon järjestämisestä voimassaolevien lain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kunnan tehtävänä on seurata ja valvoa jätteenkuljetuksia ja lain sekä määräysten edellytysten täyttymistä. Mikäli jätelain edellytykset eivät täyty, jätelautakunnan tulisi päättää siirtymisestä kunnan kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen.

1.7.2023 alkaen pakkausjätteiden (kartonki, lasi, muovi, metalli) ja 19.7.2023 alkaen biojätteen kiinteistökohtainen kuljetus siirtyy Kierrätysyhtiö Rippeen hoidettavaksi. Kuljetusalueet on tarkistettavissa jäteyhtiön verkkosivuilta löytyvästä kuljetusaluekartasta (linkki: Kuljetusreitit (paikkatietoikkuna.fi)). Kunnallisen jätteenkuljetuksen alueista ja kuljetusten järjestämisestä saa lisätietoa kunnallisen Kierrätysyhtiö Rippeen nettisivuilta osoitteesta Kunnallinen kuljetusmalli. Alueiden ja niiden välisten kulkureittien varsilla bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset on tullut tilata heinäkuusta 2023 alkaen Kierrätysyhtiö Rippeeltä. Alueen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen haltijat voivat tilata kiinteistölleen bio- ja/tai pakkausjätteiden kuljetuksen yksityiseltä palveluntarjoajalta, mutta kannattaa ensin varmistaa jäteyhtiön asiakaspalvelusta onko kiinteistö kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen alueella.

Kiinteistön haltijan on liitettävä kiinteistönsä järjestettyyn jätteenkuljetukseen kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan jätteen osalta kiinteistökohtaisesti, jätekimpan tai alueellisen jätteenkeräyksen kautta. Liittymisen seurannassa tarkasteltava jätejae on sekajäte. Vaatimuksista jätehuollon järjestämiseen säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021), joita täydennetään Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksillä. Tiukempia vaatimuksia voi olla esimerkiksi myös paikallisissa ympäristönsuojelu- tai kaavamääräyksissä.

Kunnan jätehuollon järjestämisvastuun ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen, käytännössä elinkeinotoiminnan, jätehuollossa on noudatettava jätehuoltomääräysten (JLTK 19.1.2021 § 5) pykäliä ja momentteja 5, 18 (momentit 1, 3-5, 7 ja 8), 19 (momentti 1), 20, 22 (momentit 1-4, 6), 25 (momentit 1, 2, 6, 8-10), 26, 27, 29-31, 35 (momentit 1-6) ja 37-46.

Jätehuollon järjestämisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus- ja muutoksenhakuasiat voi hoitaa sähköisesti asiointipalvelussa osoitteessa www.asioin.fi. Tulostettavat lomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Jätehuollon järjestämistavat

 SavonlinnaRantasalmiEnonkoskiSulkava
Kiinteistökohtainen astiaxxxx
*Jätekimppa (yhteinen jäteastia)xxxx
Aluekeräys (sekajäte)xxx

 *Jätekimppa on mahdollinen lähikiinteistöjen kanssa. Lähikiinteistön määritelmä riippuu siitä, ollaanko taajamassa vai haja-asutusalueella.

Kiinteistökohtainen jätehuolto

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla käytössään jäteastia sekalaiselle yhdyskuntajätteelle eli tuttavallisemmin sekajätteelle. Kiinteistökohtainen jätehuolto on järjestettävä joko omaa tai lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteistä jäteastiaa käyttämällä; jos ei ole omaa tai yhteistä sekajäteastiaa, kiinteistö liitetään sekajätteen aluekeräykseen ja Kierrätysyhtiö Rippee osoittaa kiinteistön haltijalle aluekeräyksen vuosimaksun. Jäteastialla tulee olla säännöllinen tyhjennysväli ympäri vuoden. Pisin paikallisten jätehuoltomääräysten sallima tyhjennysväli on sekajäteastialle kahdeksan (8) viikkoa. Kertatyhjennykset eivät ole sallittuja.

Yhteistä jäteastiaa tai keräyspaikkaa käyttävien on sovittava keskuudestaan vastuuhenkilö, joka huolehtii keräyspaikasta ja toimii yhteyshenkilönä kuljetusyrityksen, kunnan jätehuoltoviranomaisen ja astiaa käyttävien välillä. Yhteisen jäteastian käyttämisen aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle, kun jäteastiaan tuodaan jätettä 2-5 eri kiinteistöltä. Mikäli kiinteistöjä on kuusi (6) tai useampi, tulee yhteisen jäteastian käyttämiseksi hakea poikkeus jätehuoltomääräyksistä.

Jätehuollon voi keskeyttää määräajaksi ilmoittamalla siitä alueelliselle jätelautakunnalle ja sopimalla tämän jälkeen asiasta kuljetusyrityksen kanssa, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättä enintään kuusi (6) kalenterikuukautta. Yli kuuden (6) kuukauden määräaikaiselle keskeytykselle on haettava kirjallisesti poikkeusta jätehuoltomääräyksistä. Jätehuollon keskeyttäminen toistaiseksi edellyttää, että kiinteistö ei ole asuinkelvollinen. Asuinkelvottomuudesta on esitettävä luotettava kirjallinen todistus alueelliselle jätelautakunnalle, joka käsittelee asian perusmaksusta ja jätehuoltovelvoitteista vapauttamisena.

Biojäte on joko kompostoitava omalla kiinteistöllä tai erilliskerättävä jätehuoltomääräysten mukaiseen erilliskeräysastiaan, jonka säännöllisestä tyhjennyksestä on oltava sopimus jätteen kuljettajan kanssa. Biojäteastian tyhjennysväli on kesäisin enintään kaksi (2) viikkoa (kun biojäte pakataan esim. biojätepusseihin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin ja on kuivitettu) ja talvisin enintään neljä (4) viikkoa.

Biojätteen kompostoinnista on säädetty jätehuoltomääräysten (JLTK 19.1.2021 § 5) §:ssä 18. Kompostointi voidaan järjestää yhteisesti useamman kiinteistön kesken.

Keräyskartongin pisimmät sallitut tyhjennysvälit ovat kesäaikana neljä (4) ja talviaikana (8) viikkoa. Syväkeräyssäiliöiden sallitut tyhjennysvälit ovat pidempiä, ja ne voi tarkistaa jätehuoltomääräyksistä (§ 19). Muiden kuin edellä mainittujen hyötyjätejakeiden keräysvälineiden pisin sallittu tyhjennysväli on 16 viikkoa.

Kiinteistökohtaisen jätehuollon kustannukset määräytyvät kiinteistön haltijan valitseman jätehuoltoyrityksen hinnaston ja tyhjennyskertojen mukaan.

Kompostointi-ilmoitus

Jätelainsäädäntöön tulleet muutokset (jätelain muuttamisesta annettu laki 714/2021 ja jäteasetus 978/2021) edellyttävät biojätettä kiinteistöillään kompostoivien ilmoittamaan omatoimisesta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Tietojen antaminen ei koske pelkkää puutarhajätteen omatoimista kompostointia, ja tiedonantovelvollisuuden katsotaan koskevan keittiössä syntyvien biojätteiden kompostointia. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Savonlinnan alueellinen jätelautakunta valmistelee rekistereitään jätelainsäädännön vaatimusten mukaisten kompostointitietojen rekisteröintiä varten.

Jätehuoltoviranomaiselle on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:
1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
2) rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
3) jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
4) käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä.

Kompostointia koskeva ilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta ja sen lopettamisesta 1.1.2023 alkaen. Pidemmän aikaa kompostoineet velvoitetaan jätehuoltomääräyksien nojalla ilmoittamaan kompostointia koskevat tiedot vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kompostointi-ilmoituksen jättäminen

Ilmoituksen voit täyttää sähköisesti ilman kirjautumista: Kompostointi-ilmoitus (sähköinen lomake)
Tulostettavan lomakkeen voi ladata seuraavasta linkistä: Kompostointi-ilmoitus (pdf)

Ilmoituksen voi jättää myös sähköisen asioin.fi-palvelun kautta. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen, mutta on ainoa asiointitapa, jolla hakemukset ja ilmoitukset kirjautuvat suoraan jätehuoltoviranomaisen asianhallintaan ja rekisteriin.

Aluekeräys

Savonlinnassa, Sulkavalla ja Rantasalmella aluekeräystä ylläpitää Kierrätysyhtiö Rippee. Aluekeräys on järjestetty aluekeräyspisteiden kautta. Niistä muodostuva verkosto palvelee aluekeräysmaksun (vuosittainen käyttömaksu) maksaneita kiinteistön haltijoita. Aluekeräyspisteellä tarkoitetaan miehittämätöntä, Rippeen ylläpitämää yhteiskeräyspistettä, joka on tarkoitettu ainoastaan asumisessa syntyneelle sekajätteelle.

Jos jätteen haltija ei ole sekajätteen osalta liittänyt kiinteistöään järjestettyyn jätteenkuljetukseen kiinteistökohtaisesti tai jäteringin kautta, hänen katsotaan liittyneen jätteenkuljetukseen alueellisen jätteenkeräyksen kautta. Tällöin Kierrätysyhtiö Rippee laskuttaa kiinteistön haltijalta aluekeräyksen vuosimaksun.

Mikäli aluekeräyspisteiden käyttäjät huomaavat jäteastioiden ylitäyttymistä tai väärinkäyttöä, siitä voi ilmoittaa Rippeen kenttätyöntekijöille (puh. 040 714 3353 / 040 714 3351).

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Jätelautakunta on päätöksellään 21.2.2023 § 4 hyväksynyt päivitetyt jätehuoltomääräykset. Määräykset ovat astuneet voimaan Enonkoskella, Rantasalmella ja Savonlinnassa 1.7.2023 ja Sulkavalla 1.1.2024.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Niissä annetaan tarkempia määräyksiä jätehuollon järjestämisestä. Jätehuoltomääräyksissä annetaan tarkempia määräyksiä:

 • Jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä
 • Jätteiden keräyspaikoista
 • Jätteiden keräysvälineistä
 • Jätteiden kuljetuksesta
 • Vaarallisista jätteistä
 • Ja muista jätehuoltoon liittyvistä asioista, esim. määräyksistä poikkeamisesta ja valvonnasta

Määräykset ovat luettavissa:

Jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksen jätehuoltomääräysten vaatimuksista.

Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty toimintaohjeita ilmoitusten tekemiseksi ja yleisimpien poikkeusten hakemiseksi.

Tyhjennysvälin pidentäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä 12 tai 16 viikkoon. Edellytyksiä tyhjennysvälin pidentämiselle ovat muun muassa syntypaikkalajitellun sekajätteen poikkeuksellisen vähäinen määrä sekä jätteiden lajitteleminen ja toimittaminen keräykseen tai asianmukainen käsittely kiinteistöllä. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätehuollossa.

Jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kuuden (6) kalenterikuukauden ajan. Jätehuollon keskeyttäminen toistaiseksi edellyttää, että kiinteistö on todistettavasti asuinkelvottomassa kunnossa. Keskeytystä ei myönnetä takautuvasti, joten hakemus tulee jättää vähintään kuukautta ennen halutun keskeytyksen alkamista. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa.

Enintään kuuden (6) kalenterikuukauden pituisesta keskeytyksestä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on ilmoitettava kirjallisesti alueelliselle jätelautakunnalle. Ilmoituksen jälkeen tulee sopia keskeyttämisestä astian tyhjentävän kuljetusyrityksen kanssa, kuitenkin vähintään viikkoa ennen keskeytyksen haluttua alkamispäivää. Viranomainen lähettää sekä ilmoittajalle että kuljetusyritykselle (jos tiedossa) keskeytysilmoituksen käsiteltyään tiedon siitä, onko keskeytys jätehuoltomääräysten mukainen vai ei. Jos ei, jätteenkuljetuksen keskeyttäminen ei ole määräystenmukaista.

Jätteenkuljetusten keskeyttäminen edellyttää, että rakennuksissa ei yövytä eikä niitä käytetä vapaa-ajan viettoon keskeytysaikana, sillä se ei ole jätelain mukaista. Jos keskeytyksen syynä on kiinteistölle johtavan tien toistuva kelirikko tai huono tienpito, tulisi jäteastia sijoittaa sellaiseen paikkaan, että jäteautolla pääsee ajamaan turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastiasta.

Hakemukset

Jätehuoltoviranomaisen kanssa voit asioida kesäkuusta 2021 alkaen täysin sähköisesti ja tietoturvallisesti käyttäen sähköistä Asioin.fi-palvelua. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Pääset asiointiin klikkaamalla linkkiä: www.asioin.fi.

Mikäli haluat asioida paperisten lomakkeiden kautta, lomakkeita saa kuntien virastoista ja palvelupisteistä. Lomakkeet voi myös tulostaa Lomakkeet-sivulta ja lähettää paperisena postitse osoitteeseen alueellinen jätelautakunta/jätehuoltoinsinööri, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Muista lisätä tarvittavat liitteet hakemukseen!

JÄTETAKSA 1.1.2024 ALKAEN

Alueellinen jätelautakunta on kokouksessaan 28.11.2023 hyväksynyt jätetaksan, joka on voimassa Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnissa sekä Savonlinnan kaupungissa 1.1.2024 alkaen. Taksan mukaisilla maksuilla katetaan kunnalle jätelain nojalla tuottamistaan palveluista aiheutuvat kustannukset. Päätös liitteineen saatavilla osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Savonlinnan kaupunki (oncloudos.com).


Jätetaksa 1.1.2024 alkaen


Sekajäteastian ja kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien lietesäiliöiden tyhjennyskustannuksista kiinteistön omistajan tai haltijan on pyydettävä arvio yhdeltä tai useammalta alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä.

Perusmaksu

Perusmaksu on jätelain 78 §:n mukainen kiinteistökohtainen vuosimaksu, joka määrätään asunnon omistajalle/haltijalle maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä erässä. Maksu peritään kaikista käyttökelpoisista vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen tarkoitetuista kiinteistöistä. Asunto-osakeyhtiön huoneistojen perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiöiden maksettavaksi asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella.

Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu jätelautakunnan jäterekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään kiinteistön omistajalle.

Perusmaksut 1.1.2024 alkaen

 SavonlinnaEnonkoskiRantasalmiSulkava
Vakituinen asunto29,00 €26,00 € 29,00 €29,00 €
Asunto-osakeyhtiön huoneisto22,00 €21,00 €22,00 €22,00 €
Vapaa-ajan asunto 15,00 €13,00 €17,00 € 17,00 €

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella perusmaksua ei poisteta. Perusmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain, jos kiinteistön omistaja/haltija esittää kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle:

 • rakennusvalvonnan tai muun asianomaisen viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta
 • purkutodistuksen (Huom! Purkuilmoitus ei ole purkutodistus!)
 • nollamääräisen kiinteistöverotositteen
 • tai jos rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä

Maksu ei koske asuntola- ja palveluasuntoja eikä ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita, palvelutaloja ja varuskuntia.

Aluekeräysmaksu

Aluekeräysmaksulla katetaan aluekeräyspaikkojen perustamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut. Aluekeräyksen vuosimaksu kerätään niiden vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoilta, jotka eivät ole liittäneet kyseistä asuinkiinteistöä kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon.

Aluekeräysmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta).

Aluekeräysmaksu 1.1.2024 alkaen

 SavonlinnaRantasalmiSulkava
Vakituinen asunto150,00 €110,00 €110,00 €
Vapaa-ajan asunto60,00 €60,00 €60,00 €

Aluekeräysjärjestelmän väärinkäyttäjältä peritään väärinkäytöstä Kierrätysyhtiö Rippeelle aiheutuneet kustannukset jäteyhtiön hinnaston mukaisesti.

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella aluekeräysmaksua ei poisteta. Aluekeräysmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain jos kiinteistön haltija esittää kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle:

 • rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta
 • purkutodistuksen
 • nollamääräisen kiinteistöverotositteen
 • tai jos kiinteistön käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä
 • tai jos kiinteistön haltija esittää voimassaolevan kiinteistökohtaisen sopimuksen jätehuollosta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa
 • tai todistuksen siitä, että kiinteistö kuuluu keräysrinkiin (ns. jätekimpan yhteyshenkilön vahvistus)

Jos jätteen haltijan todetaan vieneen aluekeräyspisteeseen jätettä luvatta tai sellaista jätettä, jota siellä ei kerätä, Kierrätysyhtiö Rippee perii taksan mukaisen aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksun. Laskuun lisätään Rippeen jätteenkäsittelyhinnaston mukainen siivousmaksu.

Laskutus

Perus- ja aluekeräysmaksut määrää ja panee maksuun jätelautakunta. Maksut maksetaan Kierrätysyhtiö Rippeelle, joka suorittaa laskutuksen Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan mukaiset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan.

Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.

Muistutuksen jättäminen jätehuollon maksusta

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutus osoitetaan Savonlinnan alueelliselle jätelautakunnalle.

Maksu on julkinen saatava, joten se on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka asiasta olisi tehty muistutus.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta.
Voit asioida myös sähköisesti osoitteessa www.asioin.fi.

Alueellinen jätelautakunta

Alueellinen jätelautakunta on Kierrätysyhtiö Rippeen toimialueelta Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta, joka toimii jätelain (646/2011) mukaisena kunnallisena jätehuoltoviranomaisena. Vastuukuntana toimii Savonlinnan kaupunki kuntalain mukaisesti, eli jätelautakunta on hallinnollisesti osa Savonlinnan kaupunkiorganisaatiota. Jätelautakunnan johtosääntö on sisällytetty Savonlinnan kaupungin hallintosääntöön, ja sen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Jätehuoltoviranomainen hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä, joita ovat mm. jätehuoltomääräysten antaminen ja kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon seuranta ja kehittäminen. Jätehuoltoviranomaiselta voi hakea poikkeusta jätehuoltomääräysten vaatimuksista. Huomioitavaa on, että jätehuoltoviranomainen ei ole valvontaviranomainen. Laiminlyönnin havaitessaan jätehuoltoviranomainen voi kehottaa jätteen haltijaa korjaamaan toimintansa lainmukaiseksi, mutta vain valvontaviranomaisella on oikeus antaa määräyksiä toiminnan oikaisemiseksi. Toisin sanoen tarvittavat valvontatoimet, kuten hallintopakon käyttö kuuluvat valvontaviranomaisen tehtäväksi.

Jätehuoltoviranomaisen kanssa voit asioida kesäkuusta 2021 alkaen täysin sähköisesti ja tietoturvallisesti käyttäen sähköistä Asioin.fi-palvelua. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Pääset asiointiin klikkaamalla linkkiä: www.asioin.fi.

Jokaisella jäsenkunnalla on edustajansa jätelautakunnassa. Nykyisessä lautakunnassa Savonlinnan jäsen toimii puheenjohtajana ja Rantasalmen jäsen varapuheenjohtajana. Lisäksi lautakunnassa on mukana Sulkavan, Rantasalmen ja Enonkosken kuntien virkamiesedustajat sekä Savonlinnan kaupunginhallituksen edustaja. Jätelautakunnan käytännön tehtäviä hoitaa viranhaltijana toimiva jätehuoltoinsinööri.

Lautakunta on delegoinut (JLTK 26.11.2019 § 23) alaiselleen viranhaltijalle jätehuoltoinsinöörille seuraavien poikkeuslupahakemusten käsittelyn:

 • talousjäteastian tyhjennysvälin pidentäminen
 • talousjäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen määräajaksi
 • muistutukset jätehuollon perus- ja aluekeräysmaksusta

Poikkeuksista jätteiden lajitteluvaatimuksista ja jätteiden käsittelyyn toimittamisvaatimuksista päättää Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö (JLTK 26.11.2019 § 23).

Katso alueellisen jätelautakunnan tarkemmat tehtävät ja kokoonpano

Jätehuollon valvontaviranomainen

Jätehuollon valvontaviranomaiselle kuuluvat lakisääteisesti mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvominen. Valvontaviranomaisella on oikeus antaa määräyksiä toiminnan oikaisemiseksi. Toisin sanoen tarvittavat valvontatoimet, kuten hallintopakon käyttö kuuluvat valvontaviranomaisen tehtäväksi.

Kierrätysyhtiö Rippee hoitaa kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtäviä

Kierrätysyhtiö Rippee on neljän kunnan (Savonlinna, Enonkoski, Sulkava ja Rantasalmi) omistama yhtiö. Kunnat ovat yhtiösopimuksella siirtäneet jätelain (646/2011) 43 §:n nojalla Rippeelle kunnan vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien hoitamisen (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava). Jäteyhtiö huolehtii siten mm. seuraavista:

 • Jätteen vastaanotto, kuljetuksen ja käsittelyn järjestäminen (pl. sekajätteen ja asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus ja lietteiden käsittely)
 • Jätemaksujen laskutus
 • Jäteneuvonta
 • Edellisiin välittömästi liittyvistä hallinnollisista tehtävistä, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä, esimerkiksi asiakasrekisterin ylläpito ja asiakaspalvelu

Yhtiön ylläpitämillä jäteasemilla otetaan kotitalouksilta vastaan mm. seka- ja ongelmajätettä. Nousialassa on Rippeen järjestämä ja miehittämä puutarhajätteen vastaanottopaikka. Joidenkin jätejakeiden viemisestä veloitetaan erikseen jäteaseman hinnaston mukaisesti.

Katso tarkemmat ohjeet jätteiden lajittelusta ja tuonnista Kierrätysyhtiö Rippeen internetsivuilta osoitteesta www.rippee.fi.

Kunta vastaa siitä, että siirretyt jätehuollon palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Kuntien omistaman yhtiön henkilöstöön sovelletaan sen hoitaessa jätehuollon palvelutehtäviin liittyviä julkisia hallintotehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Yhtiön on noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa ja kielilaissa (423/2003) säädetään. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri

Räikkönen Pirkko, jätehuoltoinsinööri

 • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto

Puh. 044 417 4612

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: pirkko.raikkonen@savonlinna.fi