Hyppää sisältöön

Jätehuolto Savonlinnassa, Rantasalmella, Enonkoskella ja Sulkavalla

 Kunnan vastuualueeseen (jätelaki § 32) kuuluu järjestää seuraavien jätehuolto:

 • asumisessa syntyvä jäte (ml. sako- ja umpikaivolietteen),
 • kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte,
 • liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, JOS se kerätään yhdessä edellä mainittujen kanssa
 • muu yhdyskuntajäte, joka kerätään edellä mainittujen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä

Lisäksi kunnan on järjestettävä:

 • asumisessa, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän sekä näiden kanssa yhdessä kerättävän liikehuoneistojen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto;
 • asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely;
 • maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Jätehuollon lakisääteiset (jätelaki ja -asetus) tehtävät voidaan jakaa valvonta-, viranomais-, sekä palvelutehtäviin. Jätehuollon järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa alueellinen jätelautakunta ja palvelutehtäviä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueen ELY-keskus valvovat jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PÄIVITETTY

Jätelautakunta on päätöksellään 21.2.2023 § 4 hyväksynyt päivitetyt jätehuoltomääräykset. Määräykset astuvat voimaan Enonkoskella, Rantasalmella ja Savonlinnassa 1.7.2023 ja Sulkavalla 1.1.2024.

Määräykset ovat saatavilla:

https://www.savonlinna.fi/wp-content/uploads/2023/03/jltk-21.2.2023-§-4-jatehuoltomaaraykset-1.7.2023-alkaen-sulkavalla-1.1.2024-alkaen-paivitetty.pdf

JÄTETAKSA ASTUI VOIMAAN 1.1.2023

Alueellinen jätelautakunta on 7.12.2022 hyväksynyt jätetaksan, joka astui voimaan Savonlinnan kaupungissa sekä Enonkosken ja Rantasalmen kunnissa 1.1.2023. Päätös liitteineen saatavilla osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Savonlinnan kaupunki (oncloudos.com).

Sulkavan jätetaksan 1.1.2023 alkaen on hyväksynyt Sulkavan kunnanhallitus 9.12.2022 § 238. Päätös liitteineen on saatavilla osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Sulkavan kunta.

Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta on Kierrätysyhtiö Rippeen toimialueelta Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta, joka toimii jätelain (646/2011) mukaisena kunnallisena jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltoviranomainen hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä, joita ovat mm. jätehuoltomääräysten antaminen ja kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon seuranta ja kehittäminen. Jätehuoltoviranomaiselta voi hakea poikkeusta jätehuoltomääräysten vaatimuksista.

Jätehuoltoviranomaisen kanssa voit asioida kesäkuusta 2021 alkaen täysin sähköisesti ja tietoturvallisesti käyttäen sähköistä Asioin.fi-palvelua. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Pääset asiointiin klikkaamalla linkkiä: www.asioin.fi.

Jokaisella jäsenkunnalla on edustajansa jätelautakunnassa. Nykyisessä lautakunnassa Savonlinnan jäsen toimii puheenjohtajana ja Rantasalmen jäsen varapuheenjohtajana. Lisäksi lautakunnassa on mukana Sulkavan, Rantasalmen ja Enonkosken kuntien virkamiesedustajat. Jätelautakunnan käytännön tehtäviä hoitaa viranhaltijana toimiva jätehuoltoinsinööri.

Lautakunta on delegoinut (JLTK 26.11.2019 § 23) alaiselleen viranhaltijalle jätehuoltoinsinöörille seuraavien poikkeuslupahakemusten käsittelyn:

 • talousjäteastian tyhjennysvälin pidentäminen
 • talousjäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen määräajaksi
 • muistutukset jätehuollon perus- ja aluekeräysmaksusta

Poikkeuksista jätteiden lajitteluvaatimuksista ja jätteiden käsittelyyn toimittamisvaatimuksista päättää Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö (JLTK 26.11.2019 § 23).

Katso alueellisen jätelautakunnan tarkemmat tehtävät ja kokoonpano

Jätehuollon valvontaviranomainen

Jätehuollon valvontaviranomaiselle kuuluvat lakisääteisesti mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvominen.

Kierrätysyhtiö Rippee hoitaa kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtäviä

Kierrätysyhtiö Rippee on neljän osakaskunnan (Savonlinna, Enonkoski, Sulkava ja Rantasalmi) omistama yhtiö. Kunnat ovat yhtiösopimuksella siirtäneet Rippeelle kunnan vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien hoitamisen toimialueellaan (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava). Jäteyhtiö huolehtii siten mm. seuraavista:

 • Jätteen vastaanotto, kuljetuksen ja käsittelyn järjestäminen (pl. sekajätteen ja asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus ja lietteiden käsittely)
 • Jätemaksujen laskutus
 • Jäteneuvonta
 • Edellisiin välittömästi liittyvistä hallinnollisista tehtävistä, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä

Jäteasemilla (Nousiala, Rantasalmi ja Kerimäki) otetaan kotitalouksilta vastaan mm. seka- ja ongelmajätettä. Nousialassa on Rippeen järjestämä ja miehittämä puutarhajätteen vastaanottopaikka. Joidenkin jätejakeiden viemisestä veloitetaan erikseen jäteaseman hinnaston mukaisesti.

Katso tarkemmat ohjeet jätteiden lajittelusta ja tuonnista Kierrätysyhtiö Rippeen internetsivuilta osoitteesta www.rippee.fi.

Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri

Räikkönen Pirkko, jätehuoltoinsinööri

 • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto

Puh. 044 417 4612

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: pirkko.raikkonen@savonlinna.fi