Hyppää sisältöön

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulaissa on useita alueiden suojeluun tai lajisuojeluun liittyviä kieltoja, joiden tarkoituksena on säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla on pääsääntöisesti kielletty kaikki luontoa muuttava toiminta siten kuin niiden perustamissäädöksissä tai -päätöksissä määritellään.

Suojeltujen luontotyyppien muuttaminen ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. Rauhoitettuihin lajeihin puolestaan liittyy omat kieltonsa. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja lajeja koskee myös kielto niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkojen hävittämisestä tai heikentämisestä.

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä.

Luonnonsuojelualueita ovat:

– kansallispuistot

– luonnonpuistot

– valtion muut luonnonsuojelualueet

– yksityisille maille perustetut suojelualueet.

Kansallispuistot 

Maassamme on 40 Metsähallituksen Luontopalveluiden hoitamaa kansallispuistoa. Kansallispuistot ovat suuria, yli 1000 hehtaarin luonnonsuojelualueita, jotka ovat tärkeitä suojelualueita lukuisille eläin- ja kasvilajille sekä erilaisille luontotyypeille. Kansallispuistot perustetaan lailla valtion maalle. Kansallispuistot ovat tyypillistä suomalaista luontoa, mutta ne ovat myös kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkainta osaa luonnostamme. Niihin kuuluu kansallismaisemia ja muita luonnonnähtävyyksiä. Kansallispuistot palvelevat luonnonsuojelun ehdoilla myös virkistystä. Osin Savonlinnan alueella sijaitsevat Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistot.

Lue lisää:

 NATURA 2000 -alueet

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.

Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluu Etelä-Savossa yhteensä 112 kohdetta, joiden yhteispinta-ala on noin 200 000 ha, josta maa-alueita on noin 51 200 ha ja vesialueita noin 148 700 ha. Suurin osa alueista on jo aiemmin perustettuja suojelualueita, kansallisten suojeluohjelmien kohteita tai maakuntakaavan suojeluvarauksia. Laajimpia alueita ovat Saimaan osa-alueet, kuten Linnansaari, Pihlajavesi ja Puruvesi, joiden pinta-alasta suurin osa on vesialuetta.

Savonlinnan alueella on 22 Natura 2000 – suojelualueverkostoon kuuluvaa aluetta. Pääosa alueista edustaa järvi- ja rantaluontokohteita, joiden seassa esiintyy myös vanhoja luonnontilaisia metsiä sekä lehto- ja harjualueita.

 

Lajien suojelu ja tunnistaminen

Lue lisää: