Hyppää sisältöön

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Mikäli toiminnalle vaaditaan lisäksi ympäristölupa, lupahakemukset käsitellään yhteislupamenettelyllä.

Lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai valtion lupaviranomainen, aluehallintovirasto, toimivaltajaon mukaisesti.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Jos hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia (mm. rakennuslupa tai luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa), voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen tästä.

Lisätietoja lupamenettelystä antaa ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen puh. 044 417 4685 tai matti.rautiainen(at)savonlinna.fi.

Ottamistoimintaa pelkän maa-ainesluvan nojalla valvoo rakennusvalvontaviranomainen, vastuuhenkilönä tarkastusinsinööri Raimo Biggs puh. 044 417 4691 tai raimo.biggs(at)savonlinna.fi.

Yhteislupamenettelyn valvontaviranomaisina toimivat rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen yhdessä.

Maa-aineslupahakemus ja hakuohjeet

Ottomäärien ilmoittaminen

Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa otetun maa-aineksen määrä vuosittain. Ilmoittaminen tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella NOTTO-tietojärjestelmään. Mikäli tiedot toimitetaan muulla tavoin, valvontaviranomaisen on toimitettava mainitut tiedot NOTTO-tietojärjestelmään vuosittain viimeistään 31.3.

Kotitarveotosta ilmoittaminen

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön ei edellytä maa-aineslain mukaista lupaa. Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kotitarveottamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.