Hyppää sisältöön

Tupakka ja lääkelain valvonta

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Suomessa tupakkatuotteita, sähkösavukkeita ja sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä säädellään tupakkalaissa (549/2016). Myös poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet, kuten esimerkiksi yrttisavukkeet ja tupakointivälineet kuuluvat tupakkalain sääntelyn piiriin. Lisäksi tupakkalaissa on säännöksiä, jotka koskevat tupakan vastikkeita (esimerkiksi energianuuskaa) ja tupakkajäljitelmiä (esimerkiksi tupakkatuotteiden ulkonäköä jäljittelevät makeiset).

Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on terveyden edistäminen, eli ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen

  • ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista
  • edistetään niiden käytön lopettamista
  • suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista ja tukkumyynti ilmoituksen varaista toimintaa. Lisäksi tupakkatuotteiden myynti edellyttää toiminnanharjoittajalta jäljitettävyysjärjestelmän mukaisia tunnistekoodeja. Vähittäismyyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta toiminnanharjoittajan kotikunnalta. Myös tukkumyynti-ilmoitus tehdään myyntipaikan sijaintikunnalle. Lupaan liittyvien kysymysten ja ilmoitusten osalta, kuten esimerkiksi lopettamista koskevan ilmoituksen osalta, on oltava yhteydessä luvan myöntäneeseen kuntaan. Sähköiseen myyntilupahakemukseen ja siihen liittyviin ohjeisiin pääset tämän linkin kautta: https://tupakkarekisteri.fi/

Tupakkalakia valvovia ja ohjaavia viranomaisia ovat kunta, aluehallintovirastot, Valvira, työsuojeluviranomaiset, poliisi ja Tulli. Sosterin alueen kunnat ovat siirtäneet tupakkalain valvonnan Sosterille. Kuntayhtymähallitus on edelleen siirtänyt toimivaltaansa terveysvalvonnan johtajalle ja terveystarkastajille. Käytännössä kohdetta valvova terveystarkastaja valvoo myös tupakkalain toteutumista sekä tekee viranhaltijapäätökset vähittäismyyntilupahakemuksista. Tarkastukset pyritään yhdistämään kohteisiin tehtävien muiden terveysvalvonnan tarkastusten yhteyteen.

Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta

Tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamisen valvonta on myös kuntien tehtävä.

Tupakkalaissa olevien tupakointikieltojen ja –rajoitusten tarkoituksena on suojella väestöä ympäristön tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tavoitteena on, ettei kukaan joudu vastoin tahtoaan altistumaan tupakansavulle.  Tupakkalaissa olevia tupakointikieltoja ja –rajoituksia sovelletaan myös esimerkiksi vesipiipun tai yrttisavukkeen polttamiseen sekä sähkösavukkeen käyttämiseen.

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytössä olevissa sisätiloissa. Tupakointikielto koskee niin rakennuksia, kulkuneuvoja kuin muita vastaavia sisätiloja. On hyvä huomioida, että tupakkalaissa oleva sisätilan määritelmä kattaa myös osittain avonaiset tilat. Tupakkalaki kieltää tupakoinnin tietyissä tapauksissa myös ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat yleisten tilaisuuksien katokset tai katsomot tai muut tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetut tilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan sekä päiväkotien ja oppilaitosten ulkotilat.

Ravitsemisliikkeen tupakointitila

Tupakointi voidaan sallia sisätilassa erillisessä tupakointitilassa, joka on hyväksytty tupakointiin maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Jos ravitsemisliikkeeseen perustetaan tupakointitila, se on mitoitettava kohtuullisen kokoiseksi suhteessa liikehuoneiston kokoon ja asiakaspaikkojen määrään. Tupakointitilassa ei saa tarjoilla tai nauttia ruokaa tai juomaa. Elinkeinonharjoittajan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten tupakointitilan toimivuus varmistetaan ja miten tupakointitilan olosuhteita ja järjestystä voidaan valvoa sen ulkopuolelta.

Maksut

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa koskevan käsittelyn tai nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu. Lisäksi vähittäis-ja tukkumyynnistä peritään vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu (myyntipiste=kassa, jolle tupakkatuotteen tai nikotiininesteen voi maksaa).

Nikotiinivalmisteiden (lääkevalmiste) myyntiluvat ja myynnin valvonta

Nikotiinivalmisteet on tarkoitettu tupakoinnin lopettamiseen. Niitä saa myydä apteekkien lisäksi myös tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä. Myynti on ollut sallittua lääkelain muutoksen (395/1987 ja sen muutos 13.1.2006/22) myötä. Nikotiinivalmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Myyjän on voitava valvoa ostotilannetta. Myynti automaattisista myyntilaitteista on kielletty. Elinkeinonharjoittajan tulee hakea vähittäismyyntilupaa kirjallisella hakemuksella.

Kohdetta valvova terveystarkastaja valvoo nikotiinivalmisteiden myyntiä sekä tekee päätökset vähittäismyyntilupahakemuksista. Tarkastukset pyritään yhdistämään kohteisiin tehtävien muiden terveysvalvonnan tarkastusten yhteyteen.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen. Myyntiluvasta peritään maksutaksan mukainen maksu. Lisäksi voidaan periä vähittäismyyntiluvan haltijalta valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua.

Linkit

Valviran tupakkasivusto